Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen alueellinen suunnittelutarveratkaisu

Kaupunginosat Oulunsalo

Alueellinen suunnittelutarveratkaisu

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on 31.10.2017 päättänyt, että Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen alueelle käynnistetään alueellisen suunnittelutarveratkaisun laatiminen. Alueellinen suunnittelutarveratkaisu on maankäyttö- ja rakennuslain 137 a §:n mukainen 1.5.2017 voimaan tullut menettely, jossa suunnittelutarveratkaisu voidaan tehdä kerralla useampaa rakennuspaikkaa koskien. Alueellisen suunnittelutarveratkaisun tarkoituksena on helpottaa ja sujuvoittaa kyläalueiden asuinrakentamista.

Alueellinen suunnittelutarveratkaisu koskee osayleiskaavan asuinalueille (A) osoitettuja rakennuspaikkoja. Alueellisen suunnittelutarveratkaisun myötä rakennushankkeeseen ryhtyvä voi hakea suoraan rakennuslupaa, kun on rakentamassa uuden rakennuspaikan ensimmäistä asuinrakennusta tai korvaamassa nykyisen rakennuspaikan asuinrakennusta uudella asuinrakennuksella. Lisäksi alueellisella suunnittelutarveratkaisulla sallitaan enintään yhteensä 100 k-m² suuruisten talousrakennusten rakentaminen nykyisten tai uusien rakennuspaikkojen yhteyteen. Alueellinen suunnittelutarveratkaisu on voimassa 31.12.2027 saakka.

Päätöksestä jätettiin yksi valitus, jonka Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt päätöksellään 19.3.2019. Päätös alueellisesta suunnittelutarveratkaisusta on lainvoimainen.

Yhteystiedot