Haukiputaan jokirannan virkistysreitti

Kaupunginosat Haukipudas

Haukiputaan jokirannan virkistyreitin tavoitteena on parantaa Kiiminkijoen rannan virkistyskäyttöä ja näkymiä vesistöön.

Haukiputaan jokirannan virkistysreitti on suunniteltu osayleiskaavan mukaisesti kulkemaan keskustan puolella, Kiiminkijoen etelärannalla. Suunniteltu virkistysreitti alkaa Haukiputaan kirkon kohdalta Mikaelinrannasta ja jatkuu rantatörmää pitkin Jokelantien urheilualueelle.

Virkistysreitti on luonnonläheinen ja sen linjaamisessa on huomioitu arvokas puusto, maisema sekä luontoarvot. Virkistysreitti on suunniteltu kapeaksi sorapintaiseksi poluksi, jonka varrelle ei rakenneta valaistusta eikä sillä ole talvikunnossapitoa. Virkistysreitti kulkee rantatörmän päällä mukaillen alueen nykyisten polkujen sijaintia.

Reitti on suunniteltu kulkemaan Haukiputaantie MT 847 Kiiminkijoen sillan alitse. Sillan alituksen osuus toteutetaan tukimuuriratkaisulla ja teräsvaijeriripustuksella. Reitillä on huomioitu tulvavesi ja käyttäjien turvallisuus. Reitti jää normaalin tulvavedenpinnan yläpuolelle ja vesistön läheisyydessä reitti varustetaan kaiteilla.

Suunnittelualueella on tunnistettuja kulttuurihistoria- ja luontoarvoja. Kiiminkijoki on natura-aluetta ja suojeltu koskiensuojelulailla. Haukiputaan kirkko ympäristöineen on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Värjänrannassa on kiinteä muinaisjäännös, jossa on sijainnut vanhan Pohjanmaan rantatien lossi. Alueella tulee olla rakentamisen aikana arkeologinen valvonta. Haukiputaan kirkon ympäristöstä on tehty maisemaselvitys ja ranta-alueiden nykytila on kartoitettu. Oulun viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus, VILMO-suunnitelmassa, on Kiiminkijoen rannoille merkitty virkistysyhteystarve.

Virkistysreittiä on mahdollista jatkossa jatkaa Kiiminkijoen rantaa pitkin Mikaelinrannassa kirkon kohdalla. Jokelantien urheilualueen kohdalla rannan virkitysreitin toteutuminen suunnitellaan alueen asemakaavoituksen yhteydessä.

Yleissuunnitelmaa esiteltiin yleisötilaisuudessa Haukiputaan koululla 28.8.2018. Tämä hanke aloitettiin 22.11.2018.

Yhteystiedot