Hönttämäki - Jääli kuntoratareitin rakennussuunnitelma

Kaupunginosat Jääli

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut on laatinut ulkoilulain mukaisen kuntoratareitin rakennussuunnitelman välille Hönttämäki - Jääli. Hönttämäen ja Jäälin välinen kuntoreitti on suunniteltu, jotta Jäälin ja Välikylän alueille saataisiin kunnollinen kuntoreitti. Reitti on samalla yhteys olemassa olevalle Hiukkavaaran ja Auran majan väliselle reitistölle. Reitti palvelee osana seudullisia ulkoiluyhteyksiä, ja siltä on mahdollista rakentaa jatkoyhteys Kiimingin keskustaajaman suuntaan.

Suunnittelu on aloitettu aikanaan Kiimingin kunnan toimeksiantona ja jatkettu kuntaliitoksen jälkeen Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden, liikuntapalvelujen toimesta. Kaupungin tavoitteena on rakentaa kuntoreittejä edelleen niin, että olemassa olevat merkittävät reitit yhdistetään, Oulun seudun suurimpien taajamien osalta mahdollistetaan siirtymät kuntoreitistöltä toiselle ja että reitit ovat entistä useamman kuntalaisen saavutettavissa lähellä kotia.

Reitti sijoittuu Hönttämäen ja Korvenkylän alueella asemakaavoitetulle alueelle. Olemassa olevat reitit sekä uuden kuntoratareitin linjaus on merkitty kaavaan ohjeellisena. Muilta osin kuntoratareitti sijoittuu kaavoittamattomalle alueelle ja reitin vahvistaminen käsitellään ulkoilulain (13.7.1973) mukaisessa järjestyksessä. Kuntoratareitin pituus on 8,6 km. Raivattava leveys on 7 m ja kivituhkalla pinnoitettava osuus 3,5 m leveä. Reitti myös valaistaan ja merkitään asianmukaisin opastein, viitotuksin ja liikennemerkein.

Rakennussuunnitelma sisältää reitti- ja rakennesuunnittelun, kustannusarvion, laskelman maanomistajien korvauksista, työselityksen, reittipiirustukset ja poikkileikkaukset, liikenteenohjaussuunnitelman, valaistussuunnitelman, mittaussuunnitelman sekä siltasuunnitelman.

Rakentamiskustannukset yleiskuluineen ovat noin 660 000 € (alv 0 %), Kalimenojan ylittävän sillan rakentamiskustannukset ovat noin 127 000 € (alv 0 %) sekä maanomistajille maksettavat korvaukset ja reittitoimituskulut ovat noin 100 000 €. Maanomistajakorvausten tilakohtaiset määrät päätetään lopullisesti reittitoimituksessa.

Reittilinjauksella on 37 erillistä tilaa, joista 14 on Oulun kaupungin omistuksessa ja pääosin kaavoitetulla alueella. Reittilinjalta on saatu 5 tilan osalta yksityisiltä maanomistajilta kirjalliset suostumukset kuntoradan tekemisestä. Kaikkien yksityisten maanomistajien kanssa on keskusteltu kirjeitse, puhelimitse tai maastossa. Keskustelujen perusteella reittilinjausta on muutettu. Yhden maanomistajan osalta vaatimukseen ei ole pystytty suostumaan, sekä muutama maanomistaja on epävarma kannastaan. Oulun kaupungin hallinnassa olevien tilojen osalta kuntoratareitin rakennussuunnitelma on saanut vs. kaupungingeodeetin sijoituslupapäätöksen 22.6.2015, § 146/2015, OUKA/6110/10.03.01.06/2015. Ulkoilulain mukaisen ulkoilureittisuunnitelman vahvistaa ELY-keskus.

Ennen suunnitelman vahvistamista on varattava niille, joiden oikeutta tai etua suunnitelma koskee, tilaisuus muistutusten tekemiseen suunnitelman johdosta. Suunnitelma on oltava kunnassa nähtävillä 14 päivän ajan, jonka jälkeen siitä voi tehdä muistutuksia 30 päivän kuluessa nähtävillä olon päätyttyä. Muistutukset käsitellään kunnassa ja annetaan kunnan lausunto, jonka jälkeen asiakirjat toimitetaan alueelliselle ELY-keskukselle. Vahvistuspäätöksen jälkeen haetaan ulkoilureittitoimitusta maanmittauslaitokselta.

Ulkoilureittitoimituksessa Oulun kaupunkia edustaa yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Yleissuunnitteluvaiheessa oli kaksi yleisötilaisuutta jossa reitin yleissuunnitelmat esiteltiin.

Rakennussuunnitteluvaiheessa lausuntoja ja kommentteja suunnitelmasta on pyydetty:

 • Riistanhoitoyhdistys ja Oulun luonnonsuojeluyhdistys
 • Oulun Energia, reitin sijoittaminen sähkölinjan läheisyyteen
 • Pohjois-Pohjanmaan museo, arkeologiset kohteet
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kirjallinen siltaaukkolausunto ja pysäköintialueen rakentaminen
 • Ylikiimingintien viereen
 • Oulun seudun ympäristötoimi, Kalimenojan silta ja tulvaniitty / metsä
 • Asemakaavoitus, Korvenkylän asemakaavan tilanne ja
 • Välikylän alueen asemakaavoitus
 • Kaupungin maa- ja mittaus, maanomistus ja peltojen vuokraustilanne
 • Katu- ja viherpalvelut, Polvikankaantien ylittäminen
 • Yksityiset maanomistajat kirjeitse, puhelimitse tai maastossa

Asian diaarinumero on OUKA/5479/10.03.01.02/2015.

Yhdyshenkilöinä ovat toimineet Niina Epäilys ja Mika Puolitaival (Sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut)

Käsittelyvaiheet

 • Sivistys- ja kulttuurilautakunta 20.8.2015
 • Sivistys- ja kulttuurilautakunta 26.11.2015
 • Nähtävillä 15. - 29.12.2015


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.