Kulttuu­riym­pä­ristön teemay­leiskaava

Kaavanumero
564-Y2019/A

Yhdyskuntalautakunta on päättänyt kokouksessaan 13.12.2022 § 684 asettaa Kulttuuriympäristön teemayleiskaavan luonnoksena nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

Kulttuuriympäristön teemayleiskaavan laadinta on käynnistynyt Oulun yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 19.2.2019 § 82. Yleiskaavassa tarkastellaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita maisemia sekä muinaismuistoja koko Oulun alueella.

Yleiskaavan tavoitteena on kuvata kaupungin monimuotoista kerroksellista kulttuuriympäristöä ja tukea kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Työ toteuttaa valtakunnallista Kulttuuriympäristöstrategiaa 2014 – 2020 esittämällä kulttuuriympäristön voimavarana lisäten tietoisuutta sen arvoista. Kaava kokoaa Oulun kulttuuriympäristöjä koskevan tiedon sekä ohjeistaa kulttuuriympäristöarvojen huomioonottamista yksityiskohtaisemmassa maankäytönsuunnittelussa, lupavalmistelussa ja muussa päätöksenteossa.

Laadittava kaava tarkentaa Uuden Oulun yleiskaavaa päivittäen maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt sekä ajantasaistaen paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt nostaen esiin myös modernin rakennuskannan arvot. Työn aikana tutkitaan, miltä osin voimassa olevien yleiskaavojen kulttuuriympäristöjen merkinnät ja määräykset korvautuvat tämän yleiskaavan merkinnöillä. Vaiheyleiskaavana laadittava kaava edistää Oulun keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa käsittelemällä kulttuuriympäristöt erillisenä kokonaisuutena.

Yleiskaavan vaiheet

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Kulttuuriympäristön teemayleiskaavan tavoiteraportin 15.9.2020 § 421.

Minun kulttuuriympäristöni Oulussa -kysely oli avoinna 15.5.-31.8.2019. Kyselyssä tiedusteltiin, millainen on oululainen kulttuuriympäristö, sekä miltä Oulu näyttää ja tuntuu niin arjessa, vapaa-aikana kuin vierailijankin kokemana. Kyselyyn saatiin yli 350 vastausta. Kyselyn vastauksista laadittiin yhteenveto. Lisäksi alla olevista liitteistä voit tutustua tarkemmin saatuun palautteeseen. Kiitos kyselyyn vastanneille!

Eteneminen

Valmisteluvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Meneillään

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot