Liikasenperä

Kaavanumero
564-2551
Kaupunginosat Kaijonharju, Kuivasjärvi, Liikanen, Rusko

Kaijonharjun, Kuivasjärven, Liikasen ja Ruskon kaupunginosien osissa, Liikasenperällä, on tullut vireille asemakaava ja asemakaavan muutos Oulun kaupungin aloitteesta. Alue on pääosin Oulun kaupungin omistuksessa. Yksityistä maanomistusta on Liikasentien ja Kivikankaankujan läheisyydessä. Suunnittelualuetta rajaavat yleiset tiet ovat valtion omistamia tiealueita. Hankkeessa laaditaan tarvittaessa maankäyttösopimuksia.

Asemakaavan suunnittelun lähtökohtana on Oulun kaupungin maankäytön toteuttamisohjelma 2022-2026. Maankäyttö suunnitellaan Uuden Oulun yleiskaavan periaatteiden mukaisesti. Alueelle tavoitellaan monipuolista tonttitarjontaa pientalovaltaiselle asumiselle. Lisäksi alueelle voi sijoittua jonkin verran palvelu- ja työpaikkarakentamista liittyen esim. urheilu- ja virkistyspalveluihin. Alueelle suunnitellaan toimiva ja tehokas katuverkko, sekä kehitetään alueen viheryhteyksiä ja virkistysmahdollisuuksia huomioiden alueen olevat ja tulevat ulkoilureitit sekä alueen luonto- ja maisema-arvot.

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Meneillään

Valmisteluvaihe

Tulossa

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti