Ylijäämämaiden sijoitusalueet ja alueiden jälkikäyttö, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Oulu on kasvava kaupunki, jossa rakennetaan paljon. Tämän vuoksi tarvitaan ylijäämämaiden sijoitusalueita eri puolilla kaupunkia.

Ylijäämämaat ovat talon- ja infran rakentamisessa syntyviä puhtaita kaivumaita, joita kannattaa hyödyntää muussa rakentamisessa mahdollisimman paljon. Ylijäämämaat koostuvat routivista tai heikosti kantavista maa-aineksista sekä orgaanisista tai orgaanispitoisista materiaaleista. Oulun alueella ylijäämämaita syntyy vuodessa arviolta 300 000 - 500 000 m³ kaupungin ja yksityisten rakennushankkeissa. Ylijäämämaita käytetään mm. meluvallien ja suljettujen kaatopaikkojen maarakentamisessa.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ylijäämämaiden sijoitusalueista ja niiden jälkikäytöstä uuden Oulun alueella. Konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy.

Edellisen kerran vastaava yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi on tehty 2002 (Suunnittelukeskus Oy, hyväksytty teknisessä lautakunnassa 25.3.2003).

Ylijäämämaiden sijoitusalueiden suunnittelussa sovelletaan lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki 468/1994), koska maiden läjitysmäärä vuodessa ylittää 50 000 tonnia.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn avulla tuotetaan tietoa päätöksentekoa ja lupakäsittelyä varten. YVA-selostuksesta saadun ELY-keskuksen lausunnon jälkeen toiminnalle voidaan hakea kohdekohtaisia ympäristölupia.

YVA-menettely sisältää ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma sisältää kuvauksen hankkeen taustasta, tavoitteista, nykyisistä ylijäämämaiden sijoitusalueista sekä tarkasteltavista vaihtoehdoista ja alueista. Valmistelun yhteydessä kartoitettuja mahdollisia sijoitusalueita on 44 kpl, joista on valittu 16 aluetta sijainnin, kapasiteetin ja maanomistuksen perusteella tarkempaan tarkasteluun. Natura-, luonnonsuojelu ja pohjavesialueet on huomioitu tarkastelussa. Alueiden nykytilan kuvaukset sisältyvät arviointiohjelmaan.

Sijoitusalueiden ympäristövaikutuksia tarkastellaan myöhemmin laadittavassa arviointiselostuksessa. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään lähialueen helposti häiriintyviin kohteisiin, kuten asutukseen ja suojelualueisiin sekä sijoitusalueen lopullisen käyttöön. Tulevan kesän aikana kohteissa tehdään tarvittavat luontoselvitykset. Hyötykäyttöön tuleville alueille laaditaan käyttösuunnitelmat.

Hankkeen yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, joka vastaa YVA-menettelyn järjestämisestä YVA-lain ja -asetuksen mukaisesti. Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiohjelman ja -selostuksen sekä tiedottaa vireilläolosta, pyytää ja kokoaa niistä annetut lausunnot sekä antaa oman lausuntonsa. Yhteysviranomaisen tehtäviin kuuluu järjestää arviointiohjelman ja -selostuksen kuulemistilaisuudet.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn on tavoitteena valmistua alkuvuodesta 2014.

Yhdyshenkilönä on toiminut suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma (Katu-ja viherpalvelut).

Käsittelyvaiheet

  • Yhdyskuntalautakunta 22.1.2013
  • Yhdyskuntalautakunta 25.2.2014
  • Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 22.1.2013 § 47, 25.2.2014 §123


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.