Ikäteknologiatietoisuutta kartutettiin Karita-hankkeessa

15.12.2022

Oulun kaupunki on toiminut osatoteuttajana Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian Avulla KARITA-hankkeessa, jonka on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallinnoima. Hankkeen toteutusaika on ollut 2021–2022. Sen päätavoitteena oli vähentää sote-palvelujen tarvetta ikäihmisten palveluissa ja siirtää säännöllisten palvelujen tarvetta teknologiaa hyödyntäen.

Arjen teknologiat -esittelypiste lisäsi tietoa

Asiakkaiden, läheisten ja ammattilaisten teknologiatietoutta lisättiin kehittämällä matalan kynnyksen neuvontaa ja perustamalla teknologisten ratkaisujen esittelypiste ikäihmisten Aino-neuvonnan yhteyteen. Asiakkaat ja läheiset kokivat teknologian hyödyllisenä ja itsenäistä asumista tukevana. Uuden tiedon myötä he hämmästelivät, kuinka paljon kotona asumista tukevaa teknologiaa on jo saatavilla arjen eri osa-alueille. Kiinteän esittelypisteen lisäksi teknologiatietoutta lisättiin kiertävän esittelyn avulla, joka saavutti ikääntyvien kohderyhmän kiinteää pistettä tehokkaammin. Jotta tuotteet saadaan käyttöön oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisevästi, tulee niihin olla mahdollisuus tutustua ja kokeilla omakohtaisesti.

Kotona asumista tukevia teknologioita testattiin

Hankkeessa toteutettiin teknologiakokeiluita, joiden avulla tunnistettiin ratkaisuja, joista on hyötyä toimintakyvyn ja terveyden heikentymisen ennaltaehkäisyssä, säännöllisen palvelutarpeen siirtämisessä sekä itsenäisen kuntoutumisen tukemisessa. Kokeiluista kirjatut toimintamallit löytyvät Innokylästä. Ikääntyvien oma osallisuus on keskeistä, mutta lisäksi tarvitaan laajaa alueellista yhteistyötä sekä kansallista koordinaatiota. Työntekijät tarvitsevat tietoa, tukea ja osaamista teknologian käyttöönottoon sekä teknologiasta vastaavilta, esihenkilöiltä että koulutuksesta.  Lisäksi myönteiset asenteet ja eettisten näkökulmien tarkastelu tukevat hyvinvointiteknologian käyttöönottoa.

Henkilöstön teknologiaosaamista tuettiin

Henkilöstölle järjestettiin lukuisia koulutustilaisuuksia. Heidän osaamistaan tuettiin lisäksi luomalla toimintamalli teknologisten ratkaisujen käyttöönotosta ja käytöstä osana ikäihmisten palveluja. Teknologian käyttöönottoprosessi tukee asiakkaan itsenäistä asumista ja toimintakykyä, parantaa elämänlaatua ja turvallisuutta. Lyhyellä aikavälillä asiakaspalvelu kehittyy, palveluvalikoima laajenee ja asiakastyytyväisyys lisääntyy. Työntekijöiden teknologiaosaamisen lisääntyminen tukee osaltaan työhyvinvoinnin paranemista.

Jatkuvuus hankkeen jälkeen

Tavoitteena on jatkaa ja kehittää toimintaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteella. Esittelypisteen aukioloon on tulossa joulutauko.