Ihmisiä jonottamassa Merikosken kalatielle.

Merikosken alueen kehittämistyö alkanut

Merikosken alueen kehittämistyö on käynnistynyt. Selvitystyö on määrä tehdä vuoden 2024 aikana yhteistyössä Oulun kaupungin, Oulun Energian, Fortumin ja ELY-keskuksen kanssa. Merikosken voimalaitoksen ohittava kalatie on tunnistettu yhdeksi mahdolliseksi kehittämiskohteeksi alueella.
01.02.2024

Oulun kaupunki on yhteistyössä Oulun Energian, Fortumin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa käynnistänyt vuonna 2024 toteutettavan Merikosken alueen selvitystyön. Työn tarkoituksena on arvioida aluetta koskevien eri tavoitteiden toteuttamiskelpoisuutta. Selvityksen aluksi on tarkasteltu alueen nykytilaa ja kehittämisen tavoitteita.

Keväällä 2023 valmistui laajana yhteistyönä Oulujoen vesistöalueen vesistövisio vuodelle 2035. Visiossa priorisoitiin Merikosken-Hupisaarten-Kaupunginojan alueelle erilaisia kehittämistoimenpiteitä. Tunnistettuja toimenpiteitä olivat nykyisen Merikosken voimalaitoksen ohittavan kalatien ja Hupisaaren purojen kehittäminen, luonnonmukaisen kalatien tarkastelu, Merikosken vanhan uoman ympäristövirtaaman tarkastelu, pohjapatojen vaellusesteellisyyden tarkastelu, pienvoimalan rakentamismahdollisuuksien tarkastelu sekä siian lisääntymisalueiden kunnostusmahdollisuudet. Merikosken ympärivuotiseen vesittämiseen liittyvästä selvityksestä on jätetty myös valtuustoaloite vuonna 2020. 

Käynnistetyn työn tarkoituksena on saada selville ne reunaehdot, joiden puitteissa kehittämistä on Merikosken-Hupisaarten-Kaupunginojan alueella mahdollista viedä eteenpäin. Selvitystyössä tarkastellaan mm. alueella jo olevia rakenteita, kaavoitusta, tavoitteiden toteuttamiseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia sekä hankkeiden vaatimia lupa-asioita.

Työn lopputuloksena voidaan tunnistaa ne kohteet, jotka ovat ensisijaisesti ja nopeasti toteuttamiskelpoisia ja ne kohteet, joiden osalta kehittämistyö on pitkäjänteisempää. Samalla tunnistetaan ne kohteet, joiden osalta toteuttaminen on syystä tai toisesta mahdotonta. 

Keväällä toteutetaan Merikosken uomassa virtaamakoe, jossa tarkastellaan sitä, miten vesi liikkuu alueella eri virtaamamäärillä. Kevättulvan aikana on Hupisaaren puroihin tarkoitus johtaa hetkellisesti kesävirtaamaa suurempi vesimäärä. Tavoitteena on saada poistettua purojen pohjiin vesieliöstölle ja kaloille haitallista lietettä.

Kuva: Oulun Energia