Nallikarin uimaveden laaduntarkkailua tehostetaan kesällä 2023

19.09.2022

Oulun seudun ympäristötoimi on käynnistänyt projektin Nallikarin vedenlaatuun vaikuttavien tekijöiden ja kesän 2022 huonojen uimavesinäytetulosten aiheuttajan selvittämiseksi. Projektiin liittyviä mittauksia ja näytteenottoa toteutetaan kesän 2023 aikana.  Mahdollisia menetelmiä ovat muun muassa pohjasedimenttinäytteet, virtausmallinnus, geenimarkkeriseuranta ja jatkuvatoiminen veden hygieenisen laadun mittaus. Näistä valitaan tarkoituksenmukaisimmat menetelmät.

Nallikarin uimaranta jouduttiin asettamaan uimakieltoon kahdesti kesällä 2022. Syynä uimakieltoihin oli vesinäytteissä havaitut bakteerit, joiden määrä ylitti sallitut raja-arvot. Laatuongelmista huolimatta tilanteesta ei aiheutunut sairastumisepidemiaa.

Kesäkuun tuoksissa todettiin uimavesiasetukset ylittäviä määriä suolistoperäisiä enterokokkibakteereja ja heinäkuussa E. coli-bakteereja.

Yksittäistä syytä vedenlaadun heikkenemiseen ei toistaiseksi ole löytynyt

Oulun kaupunki on kartoittanut mahdollisia syitä bakteeripitoisuuksien ylityksille, mutta yksittäistä bakteerilähdettä ei ole voitu osoittaa.  Nallikarin uimarannan vedenlaatuun voivat vaikuttaa muun muassa jäte- ja hulevedet, teollisuus, tuuli- ja sadeolosuhteet, veden vaihtuvuus ranta-alueella, veneily, luonnon- ja kotieläimet sekä uimarit.

Oulun seudun ympäristötoimi seurasi Nallikarin vedenlaatua tihennetyllä bakteerinäytteenotolla koko uimakauden 2022 loppuun. Lisäksi Ympäristötoimi teetti geenimarkkeritutkimuksen uimavesinäytteestä, jonka ottoajankohtana oli todettu bakteeripitoisuuksien ylityksiä. Geenimarkkeritutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa suolistoperäisen bakteerilähteen isäntälajia. Yksittäisen näytteen tuloksista ei aiheuttajaa voida yksiselitteisesti päätellä. Tutkimuksia ja näytteitä tarvitaan lisää. Koirien ja hevosten ulosteita kuvaavia geenimarkkereita ei kuitenkaan todettu kyseisestä näytteestä.

Nallikarin uimaranta-alueen pohjan muoto on mitattu luotaamalla heinäkuussa. Sen perusteella tullaan arvioimaan miten ranta-alue on mataloitunut vuoden 2012 ruoppauksen jälkeen.

Taskilan jätevesi puhdistetaan tehokkaasti ympäri vuoden

Taskilan jätevedenpuhdistamolta mereen johdettava puhdistettu jätevesi hygienisoidaan permuurahaishapolla vuosittain uimarantakaudella (1.5.–31.8.). Permuurahaishappo on erittäin voimakas hapetin, joka tuhoaa tehokkaasti monia mikrobeja jo pienellä annostusmäärällä, mutta siitä ei kuitenkaan jää veteen haitallisia kemikaalijäämiä tai desinfioinnin sivutuotteita. Lisäksi Taskilan puhdistamolla käsitellään noin 1/3 jätevedestä kalvosuodatuslaitoksella (MBR-yksikkö), joka poistaa laitokselta lähtevän puhdistetun jäteveden bakteerit tehokkaasti ympäri vuoden.