Oulu kysyi järjestöiltä hallinnon avoimuudesta - vastauksia hyödynnetään avoimen hallinnon toimintasuunnitelman kehittämisessä

06.11.2023

Oulun kaupunki on kartoittanut Oulussa toimivilta järjestöiltä ja yhdistyksiltä avoimeen hallintoon liittyviä ajatuksia. Kysely tehtiin lokakuussa 2023. Kyselyssä haluttiin kuulla järjestöjen sekä yhdistysten kokemuksia Oulun kaupungin viestinnän ymmärrettävyydestä, tiedon ja päätöksenteon avoimuudesta, esteettömyydestä ja saavutettavuudesta sekä kokemusasiantuntijuudesta. Kyselyyn saatiin yhteensä 57 vastausta, joista yksi vastaus oli englanniksi.   

Kyselyn vastauksia hyödynnetään uuden avoimen hallinnon toimintasuunnitelman sisällön kehittämisessä ja päivittämisessä.  

Avoimen hallinnon järjestökyselyn tulokset aihealueittain:

Viestinnän ymmärrettävyys ja toiminnan avoimuus 

Kyselyn vastausten perusteella 66 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että Oulun kaupungin viestintä on melko tai hyvin ymmärrettävää. 23 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, ettei Oulun kaupungin viestintä ole riittävän ymmärrettävää. 9 prosenttia ei osannut sanoa ja yhden vastaajan mielestä kaupungin viestintä ei ole lainkaan ymmärrettävää.  

Avoimissa vastauksissa esille nousi tarve selkeämmälle ja suoremmalle viestinnälle. Vastauksissa toivottiin viestinnän olevan helposti ymmärrettävissä lukijan ikäryhmästä huolimatta sekä esille nostettiin myös erilaisten virkakielisten sanojen välttäminen viestinnässä. Positiivista palautetta annettiin etenkin eri kanavien hyödyntämisestä sekä tiedon ymmärrettävyydestä.  

Vastaajista 54 prosenttia oli sitä mieltä, että Oulun kaupungin toiminta on hyvin tai melko avointa. 28 prosenttia taas koki, ettei Oulun kaupungin toiminta ole riittävän tai lainkaan avointa. 11 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa.  

Järjestöillä oli myös mahdollisuus kertoa millaisia asioita Oulun kaupunki voisi kehittää, jotta kaupungin toiminta olisi avoimempaa sekä millaiset asiat tekevät kaupungin toiminnasta jo tällä hetkellä hyvin tai melko avointa. Kyselyssä ehdotettiin 3. sektorin toimijoiden ja asukkaiden mukaan ottamista päätöksenteon koko prosessiin, kaikkien ikäryhmien huomioimista sekä kuntalaisten ja päättäjien kohtaamisia matalalla kynnyksellä.  

Tiedon ja päätöksenteon avoimuus 

Kyselyssä tiedusteltiin, mistä päätöksentekoon, vaikuttamismahdollisuuksiin ja kuntalaisten asiointiin liittyvät tiedot olisi hyvä löytyä. Suosituimmaksi kanavaksi nousivat Oulun kaupungin verkkosivut sekä sanomalehdet. Myös asukastuvat, kirjastot, nuorisotilat ja kaupunkinäytöt saivat paljon kannatusta. Myös Oulun omaa sovellusta toivottiin.  

Avoimissa vastauksissa toivottiin kaupungin kiinnittävän enemmän huomiota viestinnän avoimuuden kehittämiseen kertomalla enemmän myös huonojakin asioita, tiedottamalla ajoissa ja selventämällä kaupungin päätöksentekoprosessia. Avoimissa vastauksissa toivottiin myös, että kaupungin päätökset keskitettäisiin yhteen paikkaan, jotta ne olisivat helpommin löydettävissä ja päätöksenteko olisi siten avoimempaa.  

Saavutettavuus ja esteettömyys Oulun kaupungissa 

Kyselyllä haluttiin myös tiedustella kokevatko järjestöt ja yhdistykset Oulun kaupungin palveluiden olevan saavutettavia ja esteettömiä. 59 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että kaupungin palvelut ovat hyvin tai melko esteettömiä. 7 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, etteivät kaupungin palvelut ole riittävän esteettömiä. 34 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa.  

Kaupungin palvelut hyvin tai melko saavutettaviksi koki 57 prosenttia vastaajista. 23 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että kaupungin palvelut eivät ole riittävän tai lainkaan saavutettavia. 20 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa.  

Avoimet vastaukset keskittyivät alueellisen tasa-arvon parantamiseen kehittämällä esimerkiksi joukkoliikennettä, esteettömyyden parantamiseen hyödyntämällä esteettömyyden asiantuntijoita sekä kaupunkilaisten moninaisuuden huomioimiseen esimerkiksi lisäämällä monikielistä viestintää.  

Kokemusasiantuntijuus 

Kyselyn viimeisenä teemana oli kokemusasiantuntijuus ja kysymys siitä, kokevatko järjestöt kokemusasiantuntijoiden pääsevän osallistumaan tarpeeksi Oulun kaupungin palveluiden suunnitteluun. 45 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että kokemusasiantuntijat pääsevät osallistumaan hyvin tai melko hyvin palveluiden suunnitteluun. 21 prosenttia vastaajista taas koki, etteivät kokemusasiantuntijat pääse osallistumaan riittävästi tai ollenkaan kaupungin palveluiden suunnitteluun. Vastaajista 34 prosenttia ei osannut sanoa.  

Kokemusasiantuntijuutta koskevissa avoimissa vastauksissa haluttiin kiinnittää huomiota heikommassa asemassa oleviin, joiden ääntä tulisi kuulla kaupungin palveluita suunniteltaessa. Vastauksissa tuotiin myös esille se, että olisi tärkeää kuulla myös kuntalaisia eikä ainoastaan päättäjiä.  

Oulu-tuotteiden arvonta 

Kyselyn lopussa ollutta Oulu-tuotteiden arvontaa varten on yhteystietonsa jättäneiden välillä toteutettu arvonta suoritettu ja voittajille on ilmoitettu viikolla 44. Oulun kaupunki onnittelee voittajia ja kiittää kyselyyn vastanneita.