Oulujoen vesistöalueen vesistövisio valmistunut – Oulun kaupungilla ja Oulun Energiassa myönteinen suhtautuminen koko vesistöalueen kehittämiseen

19.04.2023

Näkymä Oulujoelta

Arvovesi-hankkeessa on valmistunut koko Oulujoen vesistöaluetta koskeva vesistövisio.

Arvovesi-hankkeen loppuraportissa esitetyt toimenpide-ehdotukset koskettavat laajalti eri toimijoita. Oulun kaupunki ja Oulun Energia suhtautuvat myönteisesti koko vesistöalueen kehittymiseen. Aluetta on tärkeää kehittää kokonaisuutena.

Selvitys on tuottanut vesistövision, jonka tarkoituksena on sovittaa yhteen vesienhoidon, vesivoiman, kalatalouden, alueiden käytön ja elinkeinoelämän tavoitteet Oulujoen vesistöalueella. Oulun kaupunki ja Oulun Energia ovat olleet mukana hankkeen neuvottelukunnassa 30 muun Oulujoen vesistöalueen kunnan, yrityksen ja yhteisön kanssa päättämässä visiotyön teemoista ja tavoitteista. Hankkeen toteutuksesta vastasivat Oulun yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus. Hankkeen loppuraportti esiteltiin päätösseminaarissa 19.4.2023.

Selvitys esittää toimenpiteitä Merikosken, Hupisaarten ja Kaupunginojan alueille

Selvityksessä esille tullut merkittävin ja konkreettisin Oulun kaupunkia ja Oulun Energiaa koskeva toimenpide-ehdotus liittyy elinvoimaisiin ja monipuolisiin vaelluskalakantoihin ja niistä huolehtimiseen. Tavoitteena on, että vaelluskalat lisääntyvät luontaisesti Oulujoen alaosalla Oulujokisuistosta Montan voimalaitokselle ja osin myös alueen sivujoissa.

Yksi kiireellisimmiksi priorisoiduista toimenpide-ehdotuksista Oulujoen alueella on Merikosken, Hupisaaren ja Kaupunginojan alueiden kunnostusmahdollisuuksien selvittäminen. Raportin mukaan tulisi tehdä vaihtoehtotarkastelut eri toimenpiteiden osalta ja käynnistää tarkempi suunnittelu toteuttamiskelpoisessa järjestyksessä. Rahoituslähteitä tulisi tarkastella suunnittelun ja toteutuksen osalta. Vaihtoehtotarkasteluihin tulisi liittää nykyisen kalatien kehittäminen, Hupisaaren purojen kehittäminen, luonnonmukaisen kalatien tarkastelu, Merikosken uoman ympäristövirtaaman tarkastelu, pohjapatojen vaellusesteellisyyden tarkastelu, pienvoimalan rakentamismahdollisuuksien tarkastelu sekä siian lisääntymisalueiden kunnostus.

Oulujoen vesistöaluetta tulee kehittää kokonaisuutena; Oulun kaupunki ja Oulun Energia arvioivat toimenpide-ehdotuksia omien rooliensa puitteissa

Oulujoen vesistöalue on laaja maantieteellinen alue, jota tulee kehittää kokonaisuutena. Oulun kaupunki ja Oulun Energia arvioivat toimenpide-ehdotuksia omien rooliensa puitteissa. Esimerkiksi Merikosken kunnostaminen on moninainen ja haastava kokonaisuus, johon liittyvät riskit ja mahdollisuudet on selvitettävä tarkasti. Asian edistämisessä noudatetaan Oulun kaupungin ja Oulun Energian normaaleja valmistelu- ja päätöksentekoprosesseja.

Katso selvitys: Oulujoen vesistöalueen vesistövisio – ARVOVESI-hankkeen tulokset (helsinki.fi)