Oululaisnuorten liikenneturvallisuustietoutta vahvistettiin kyselyllä ja kahveilla

16.10.2023

Valtakunnallisissa onnettomuustilastoissa nuoret kuljettajat pitävät kärkisijaa. Oululaisnuoria pysäytettiinkin miettimään liikenneturvallisuusasioita kyselyllä sekä liikenneturvallisuuskahveilla keväällä 2023.

Liikenneturvallisuuskahveja järjestettiin koulutuskuntayhtymä OSAO:n yksiköissä. Kahveilla nuorilla opiskelijoilla oli mahdollisuus keskustella liikenneturvallisuudesta asiantuntijoiden kanssa. Paikalla olivat Liikenneturvan edustaja, poliisi ja neuropsykologi. Tapaamisissa keskusteltiin nuorille tyypillisistä onnettomuuksista ja niihin vaikuttavista riskitekijöistä, joita ovat esimerkiksi viikonloppuillat, kesäloma-aika, kaverien kanssa yhdessä ajaminen ja päihteet. Ammattiin opiskelevien nuorten kanssa puheenvuoroissa keskusteltiin myös siitä, miten tärkeä ajo-oikeus on ammatinharjoittamisen näkökulmasta ja miten ajo-oikeuden menettäminen voi vaikuttaa myös työuraan. Palautekyselyyn vastanneista nuorista 83 % piti tilaisuutta hyödyllisenä tai todella hyödyllisenä.

Kyselyn mukaan nuorilla on salliva tai välinpitämätön suhtautuminen ylinopeuksiin

Hankkeen aikana toteutettiin Oulun kaupungin toiseen asteen opiskelijoille liikenneturvallisuuskysely. Kyselyllä haluttiin herättää keskusteltua nuorten kokemuksista liikenteessä sekä heidän suhtautumisestaan liikenneturvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Vastauksista nousi esille nuorten salliva tai välinpitämätön suhtautuminen ylinopeuksiin.

 ”Useilla nuorilla on myös pelottavia kokemuksia kuljettajan ajotyylistä. Kyselyyn vastanneista nuorista jopa 60 prosenttia oli joskus pelännyt kuljettajan ajotyylin vuoksi”, kertoo liikennepäällikkö Saija Räinä Oulun kaupungilta.                                  

Nuoret tunnistavat myös sosiaalisen median vaikutuksen liikennekäyttäytymiseen. Vastaajista 23 % oli samaa tai täysin samaa mieltä, että sosiaalinen media yllyttää ajamaan liikennesääntöjen vastaisesti. Kyselyyn vastasi noin 700 toisen asteen opiskelijaa, mikä vastaa noin 3 prosenttia kohderyhmästä Oulussa. Kyselyn johtopäätöksenä pidetään tarpeellisena edistää liikennekasvatusta, jossa kannustetaan tienkäyttäjiä ottamaan vastuuta omasta ja muiden liikenneturvallisuudesta. Vanhempien roolin koetaan olevan liikennekasvatuksessa avainasemassa.

Liikenne- ja viestintäministeriön liikenneturvallisuusstrategiassa 2022–2026 on yhdeksi toimenpiteeksi linjattu toisen asteen opiskelijoiden liikennekasvatuksen vahvistaminen. Nuorten liikenneturvallisuuskahvi -hanke pyrki vastaamaan tähän tavoitteeseen. Tavoitteena oli luoda myös muualle Suomeen toteutettava malli, miten nuorten liikenneturvallisuutta voitaisiin edistää jatkossa vaikuttavammin. Kokeilun avulla havaittiin, että kasvokkain kohtaamisella voidaan vaikuttaa kahveille osallistuviin nuoriin ja esimerkiksi ammattikuljettajiksi opiskeleville teema koettiin erittäin tärkeäksi. Valtakunnallisen monistettavuuden haaste on se, että kahvien järjestäminen vaatii resursseja ja pitkäjänteisenä toteutusmallina säännöllistä toistettavuutta.

Nuorten liikenneturvallisuuskahvit -hanke kyselyineen järjestettiin yhteistyössä Oulun kaupungin, Liikenneturvan, Oulun poliisin, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sekä Sitowise Oy:n kanssa. Hanke sai Traficomin Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustusta. Hanke alkoi helmikuussa 2023 ja päättyy lokakuussa 2023.

Tutustu hankkeesta tehtyyn TikTok-videoon.

Kuva oppilaitoksesta ja liikennemerkistä.