Oulun kaupungille myönteinen päätös Viinivaaran varavesihankkeesta

21.11.2023

Oulun kaupunki on saanut päätöksen koskien Oulun Veden Viinivaaran varavesihanketta. Lupakäsittely on päättynyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa, ja päätös asiasta annettiin 21.11.2023. Oulun kaupungille on myönnetty lupa vedenottoon Viinivaaran alueelta.

Vedenottolupa myönnettiin 9 000 m3:n määrälle vuorokaudessa

Oulun kaupunki haki Oulun Vedelle vesilain mukaista lupaa ottaa pohjavettä Viinivaaran ja Kälväsvaaran pohjavesialueilta yhteensä 11 000 m3/vrk. Vedenotto tapahtuu yhteensä yhdestätoista vedenottamosta. Lupapäätöksessä myönnettiin lupa vedenottoon kaikille haetulle 11 vedenottamolle siten, että vedenottomäärä on yhteensä 9 000 m3/vrk.  Viinivaaran ja Kälväsvaaran pohjavesialueilta hyödynnettävällä vedellä varmistetaan pintavettä käyttävän Oulun kantakaupungin vedenhankintaa.

Seuraavaksi Oulun Vedessä tutustutaan huolellisesti lupapäätökseen. Päätös on laaja kokonaisuus, ja se on yhteensä 772 sivun mittainen. Oulun Vesi arvioi päätöksen sisältöä yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

”Myönteinen lupapäätös oli hartaasti odotettu ja pääsisällöltään hakemuksemme mukainen. Pohjavedenoton määräykset ja seurantavelvoitteet vaativat vielä tarkkaa analysointia ennen kuin vedenoton edellytykset ovat selvillä.”, sanoo Oulun Veden johtaja Jouni Lähdemäki.

Lupapäätöstä ja mahdollisia toimenpiteitä tullaan käsittelemään teknisten liikelaitosten johtokunnassa ja Oulun kaupunginhallituksen kokouksissa joulukuussa.

Huoltovarmuuden merkitys on korostunut

Pohjavesihankkeella parannetaan merkittävästi yhdyskunnan jokapäiväisen toiminnan kannalta kriittistä vesihuoltopalvelua, ja geopoliittisen tilanteen muutos on vahvistanut perusteita entisestään. Vesihuolto on keskeinen yhdyskunnan huoltovarmuuden osa, johon on investoitava häiriötilanteiden välttämiseksi. Oulun Vesi on luokiteltu huoltovarmuuskriittiseksi vesilaitokseksi kokonsa ja alueellisen merkityksen vuoksi.

Huoltovarmuuden merkitys on muuttunut oleellisesti lupahakemuksen jättämisen jälkeen. Tilanne on muuttunut Euroopassa käynnissä olevan sodan aiheuttaman energiakriisin ja kemikaalien huonontuneen saatavuuden seurauksena. Pohjaveteen perustuvalla vedenhankinnan varmistamisella saadaan oleellisesti pienennettyä kanta-Oulun vedenhankintaan liittyviä riskejä.

Hyvälaatuisen pohjaveden hyödyntäminen ei ole kemikaaleista riippuvaista. Viinivaara–Kälväsvaara-alueen pohjaveden hyödyntäminen saadaan toteutettua myös energiatehokkaasti, koska korkeuserosta johtuen pohjaveden johtaminen Ouluun pystytään toteuttamaan osin painovoimaisesti. Vedenhankinnan varmistamisella pintaveden rinnalla pienennetään vedenhankintaan liittyviä riskejä oleellisesti ja parannetaan häiriö- tai poikkeustilanteiden vedenhankintaa.