Oulun kaupungin lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta: Valtion tulee maksaa kunnille valtionavustusta koronakustannuksiin täysimääräisesti

30.08.2022

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa asetusluonnoksesta, joka koskee kunnille maksettavaa valtionavustusta covid-19-epidemiasta aiheutuviin lisäkustannuksiin vuonna 2022. Asetusluonnoksen mukaan kunnille korvattaisiin covid-19-epidemiasta 1.1.–30.6.2022 aiheutuvat lisäkustannukset ja covid-19-taudilta suojaamiseksi tehdystä rokottamisesta vuonna 2022 aiheutuvat lisäkustannukset.

Oulun kaupunki toteaa lausunnossaan, että hallituksen tulee toteuttaa lupauksensa ja korvata koronan välittömät kustannukset kunnille täysimääräisesti koko vuoden 2022 osalta.

Oulun kaupunki ei pidä hyväksyttävänä, että kunnille ilmoitetaan jälkikäteen, että valtionavustus pienenee kesken vuoden. Oulun kaupungissa on pidetty selvänä, että valtio korvaa lupauksensa mukaisesti välittömät kustannukset täysimääräisesti myös vuosina 2022–2023. Oulun kaupunki ei ole varannut vuoden 2022 talousarvioon epidemianhallintaan ja koronapotilaiden hoitoon liittyviä lisäkustannuksia, koska kaupunki on luottanut valtion lupaukseen täysimääräisestä valtionavustuksesta.  

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa tammi–kesäkuun koronakustannukset ovat vähintään noin 11 miljoonaa euroa. Koronakustannusten ennuste koko vuoden osalta on 18–22 miljoonaa euroa. Esitetty korvausmalli kattaisi ennustetuista kustannuksista vain noin 40–50 prosenttia.

Oulun kaupunki toteaa lausunnossaan, että pelkän rokotustoiminnan korvaaminen ei kata todellisia lisäkustannuksia. Ennusteiden mukaan tartuntojen määrä tulee syksyllä lisääntymään, joka edelleen pitää yllä niin sanotun virallisen testauksen kysyntää ja hoidon tarvetta.

Korvausten rajaaminen vain puolelle vuodelle olisi edellyttänyt kunnilta ennakointia, etukäteistä suunnittelua ja kriittistä priorisointia ja harkintaa epidemianhallintaan liittyvien palvelujen tuotannon jatkamisessa.

Oulun kaupungin lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta aiheutuviin lisäkustannuksiin vuonna 2022