Oulun kaupunki kehittää turvetuotannosta poistuvien alueiden kestävää jatkokäyttöä

05.02.2024

Turvetuotannossa olleita alueita tulee lähivuosien aikana poistumaan tuotannosta ja palautumaan takaisin maanomistajille. Näiden alueiden ennallistaminen ja muu jatkokäyttö tulee suunnitella kestävästi, jotta alueiden ilmastopäästöt saadaan hallintaan. Kestävästi toteutetulla jatkokäytöllä voi olla myös positiivinen vaikutus alueiden ja niiden lähialueiden luonnon monimuotoisuuteen.

TUPAS-hanke

Oulun kaupungissa on käynnistynyt Turvetuotannosta poistuvien alueiden ennallistaminen ja kestävä jatkokäyttö-TUPAS -hanke. Hanke on kaksivaiheinen. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen on saatu Euroopan unionin osarahoitus (JTF-rahoitus Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus).

Hankkeen ensimmäinen vaihe

Hankkeen vaiheessa 1 vuonna 2024 tuotetaan ennallistamis- ja jälkikäyttösuunnitelmat neljälle eri turvetuotantoalueelle (Sanginjoen valuma-alueella sijaitseville Turvesuolle, Miehonsuolle ja Haarasuolle, sekä Iijoen valuma-alueella sijaitsevalle Ahvensuolle). Alueet ovat pääosin kaupungin omistuksessa. Suunnittelu toteutetaan kokonaisvaltaisesti valuma-aluelähtöisenä suunnitteluna, jossa jokaiselle lohkolle/osa-alueelle valitaan ko. alueen maaperän ja topografian osalta paras jatkokäyttömuoto. Suunnittelussa huomioidaan myös turvetuotannon ympäristölupiin, toiminnan päättämiseen sekä näiden rauettamiseen liittyvät vaatimukset. Mahdollisia ennallistamistoimia ja jatkokäyttömuotoja ovat esimerkiksi turvesuon ennallistaminen, vettäminen, kosteikot, kosteikkoviljely tai muu viljely, metsitys, energiapaju tms., aurinkoenergiatuotanto, retkeilyrakenteet jne. 

Vaiheessa 1 toteutetaan Turvesuolle myös ennallistamispilotti, jossa ennallistetaan vettämällä/kosteikkona yksi noin 5 hehtaarin kokoinen alue, jonka vaihettumisvyöhykkeen ja välittömän lähialueen arvioidaan olevan noin 10 hehtaaria. 

Hankkeen toinen vaihe

Hankkeen vaiheessa 2 on tarkoitus ennallistaa ja/tai kunnostaa kestävän jatkokäytön piiriin noin 150 hehtaaria entisiä turvetuotantoalueita vaiheessa 1 toteutettujen suunnitelmien ja kustannusarvioiden pohjalta. Toimenpiteitä kohdennetaan myös virkistyskäyttö- ja opetusrakenteiden ja materiaalien toteutukseen. Toisen vaiheen arvioitu toteutusajankohta on 2025-2026 ja sille haetaan rahoitusta erikseen.

”TUPAS-hankkeen tavoitteena on tuottaa kestävä toimintamalli turvetuotannosta palautuvien alueiden ennallistamiseen ja kestävän jatkokäytön suunnitteluun, eri jatkokäyttövaihtoehtojen vertailuun ja arvottamiseen sekä eri sidosryhmien tiedottamiseen, osallistamiseen ja yhteistoiminnan tukemiseen. Varsinaisten ennallistamistöiden toteutuksesta saadaan uutta tietotaitoa ja kokemusta eri toimijoille.” kertoo hankkeen vastuullinen johtaja Juha Peuraniemi. 

Hankkeessa toteutettavat ennallistamiskohteet toimivat myös tärkeinä tutkimuskohteina ilmastopäästöjen, vesistövaikutusten ja luonnon monimuotoisuuden palautumisen osalta. Tutkimustietoa tuottavat TUPAS-hankkeeseen liittyvät tutkimuslaitosten JTF-rahoitteiset hankkeet.

Hankkeen molempiin vaiheisiin sisältyy merkittävä opetuksellinen ja viestinnällinen osuus, jossa mm. tuotetaan tietoa turvetuotannon historiasta, tapahtuvasta rakennemuutoksesta, nykyisestä ennallistamisvaiheesta sekä kestävästä jatkokäytöstä. Viestintämateriaali suunnataan koulujen, oppilaitosten, alueella matkailevien, sidosryhmien ja kaikkien kuntalaisten käyttöön.

Hanke toteuttaa Oulun kaupunkistrategiaa 2030 ja ympäristöohjelmaa, tukee niiden ympäristövastuullisuuden sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja ennallistamisen tavoitteita sekä edistää hiilineutraalille kaupungille asetun päämäärän saavuttamista.

Lisätietoja hankkeesta 

  • Juha Peuraniemi, hankkeen vastuullinen johtaja
  • Mervi Uusimäki, projektipäällikkö
  • Satu Pietola, ympäristöasiantuntija

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

TUPAS-hankkeen nettisivulta

      

EU:n Elyn ja kaupungin logot