Oulun Vehkaperä EU:n alueiden komiteassa: Arktisen alueen kehittämisen oltava kokonaisvaltaista

30.06.2022

EU:n alueiden komitean 150. täysistunto pidettiin 29.–30. kesäkuuta 2022.  Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä on toiminut kuluvan vuoden ajan raportoijana ja esittelijänä Alueiden komitean lausunnossa EU:n arktista aluetta koskevasta strategiasta. Lausunto hyväksyttiin komitean täysistunnossa Brysselissä 29.6.2022.

”Arktisen alueen kehittäminen on oltava kokonaisvaltaista, osallistavaa ja näkyvämmässä asemassa Euroopan tasolla. Arktisella alueella on mittavat luonnonvarat, osaava väestö ja paljon uusia työmahdollisuuksia. Tarvitsemme lisää vuoropuhelua sekä keskinäistä kunnioitusta alueen asukkaiden, päättäjien ja yritysten kanssa luolaksemme arktisen alueen kestävää kasvua. ”, painottaa Mirja Vehkaperä. 

Arktinen alue jatkuvassa muutoksessa

Arktinen alue toimintaympäristönä on ollut jatkuvassa muutoksessa viimeisten vuosikymmenten aikana johtuen ilmastonmuutoksesta, kasvavavasta kansainvälisestä kiinnostuksesta sekä COVID19 -pandemiasta. Muutokset turvallisuuspoliittisessa tilanteessa ovat lisänneet alueen strategista merkitystä globaalisti sekä jännitteiden lisääntymistä. Yhä enemmän mielenkiintoa kohdistuu arktisen alueen luonnonvaroihin, erityisesti harvinaisiin mineraaleihin, joita tarvitaan uusien teknologioiden kehittämiseen vihreän siirtymän mahdollistamiseksi.

” Arktisen alueen luonnonvarat ovat tärkeässä roolissa, kun tavoitteena on edistää sähköistyvää yhteiskuntaa sekä vähentää EU:n geopoliittista riippuvuutta esimerkiksi Venäjästä ja Kiinasta. Alueen luonnonvaroja hyödynnettäessä on kuitenkin varmistettava toimien kestävyys”, toteaa Mirja Vehkaperä.

EU pyrkii ratkaisemaan arktisen alueen haasteita

EU:n komissio antoi yhdessä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kanssa tiedonannon EU:n arktisesta politiikasta lokakuussa 2021. EU:n arktista aluetta koskeva strategia määrittelee keskeiset tavoitteet siitä, miten EU voi toimia vahvemmin rauhanomaisen, kestävän ja vauraan arktisen alueen hyväksi. Tiedonanto vastaa arktisen alueen geopoliittisiin ja sosiaalisiin sekä ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. EU pyrkii ratkaisemaan haasteet kestävällä tavalla ja yhteistyössä kumppaneidensa kanssa.

Lausunnossaan alueiden komitea toteaa, että arktinen on laaja ja monimuotoinen alue, jonka yksiselitteinen maantieteellinen rajaus on epäselvä. Alueiden komitea korostaa, että arktisen alueen kestävä kehitys on varmistettava, mutta sen tulee perustua alueellisiin vahvuuksiin, paikkalähtöisyyteen sekä alueella asuvien ihmisten ja alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamiseen. 

”Alueella asuvat ihmiset ovat selviytymiskykyisten yhteiskuntien keskeisin voimavara, ja väestökehitykseen sekä tulevaisuuden työvoimaan liittyviin haasteisiin on kiinnitettävä huomiota,” korostaa Vehkaperä.

Ilmastonmuutos on suuri uhka Arktiselle. Lausunnossaan Alueiden komitea kannustaa EU:ta ottamaan johtavan roolin arktisen alueen ilmastotoimissa, mutta korostaa, että on tärkeää puuttua arktisen alueen ilmastonmuutokseen ja siihen sopeutumiseen laajasta näkökulmasta osana alueen sosioekonomista kehitystä. Arktisen alueen pitkän aikavälin ilmastopolitiikkojen on oltava taloudellisesti, sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisia, jotta niiden täytäntöönpano olisi tehokasta ja yleisesti hyväksyttävää. Tämä tarkoittaa, että on tuettava niitä alueita, aloja ja työntekijöitä, joihin muutos vaikuttaa eniten.

” Arktisen alueen tapahtumat koskettavat koko maapalloa. Nyt käsillä olevassa murrostilanteessa on tärkeää yhdessä pohtia ja suunnitella, miten muutosta hillitään ja miten muutoksiin sopeudutaan. On kuitenkin tärkeää, että EU:n ohjelmien täytäntöönpanossa esim. vihreän siirtymän vauhdittamiseksi otetaan huomioon EU:n arktisen alueen erityispiirteet. Esimerkkeinä mainittakoon talvimerenkulun erityisolosuhteet päästökaupan yhteydessä tai metsäpolitiikka, ”sanoo Vehkaperä.

Rauhanomainen yhteistyö lisää vakautta alueella

Alueiden komitea korostaa Arktisen neuvoston pysyvää arvoa tärkeimpänä rauhanomaisen polaarisen yhteistyön muotona niin ihmisten kuin hallitusten välillä sekä vakauden lisääjänä ja toistaa tukensa tälle instituutiolle ja sen työn jatkumiselle. Lausunnossa tuomitaan jyrkästi Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan ja ilmaistaan huoli sen arktiseen alueeseen kohdistuvista heijastusvaikutuksista

Alueiden komitea korostaa arktisen alueen kaupunkien roolia, koska ne ovat keskeisiä toimijoita kehityksessä ja muuttuvaan tilanteeseen sopeutumisessa.

”Myös arktinen kaupungistuu. On tärkeää, että EU:n komission työskentelee tiiviisti yhteistyössä kaupunkien kanssa. Arktisten kaupunginjohtajien foorumi (Arctic Mayors Forum), missä Oulukin on jäsen, tarjoaa hyvän kumppanin arktisen kaupunkipolitiikan luomiseen,” , toteaa Vehkaperä.

Lisäksi Alueiden komitea kehottaa Euroopan komissiota perustamaan alueen sidosryhmiä edustavan neuvottelukunnan tukemaan ja seuraamaan EU:n arktisen politiikan toimeenpanoa.  Myös tavoitetta perustaa saamelaisten valtuuskunta Brysseliin tulee tukea.

Euroopan alueiden komitea

Euroopan alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, ja sen jäsenet edustavat EU:n kaikkia 27:ää jäsenvaltiota. Komitea perustettiin vuonna 1994 Maastrichtin sopimuksen nojalla, ja sen tehtävänä on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa niille EU:n toimintalinjoista. Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio kuulevat komiteaa politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Euroopan alueiden komiteassa on 329 jäsentä ja 329 varajäsentä. Heillä kaikilla on joko vaaleissa saatu valtuutus tai he ovat poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle kotikunnassaan tai alueellaan. Lisätietoa alueiden komiteasta on saatavilla täältä.