Sujuvan asioinnin kokeilut päättyivät: Talavikatu ja pyöräpysäköintikatos olivat kokeilujen hitit

22.05.2023

Oulun keskustassa helmi–maaliskuussa 2023 toteutetut kokeilut selvittivät, millaisia vaikutuksia kävelyyn, pyöräilyyn ja autoiluun liittyvillä toimilla on keskustan houkuttelevuuteen ja siellä asiointiin. Kokeilut suunniteltiin yhdessä asukkaiden, liike-elämän ja luottamushenkilöiden kanssa avoimissa työpajoissa. 

Kokeilun vaikutuksia selvitettiin mm. mukana olleiden pyörä- ja autopysäköintipaikkojen käyttöasteen laskennoilla, kokeilukatujen lähistöllä toimivien yritysten haastatteluilla ja kaikille avoimella verkkokyselyllä, jossa sai antaa palautetta kaikista kolmesta kokeilusta koko helmi–maaliskuun ajan. Kyselyyn saatiin 127 vastausta. 

Rotuaarin eteläpäätyä elävöittäneen Talavikadun koettiin parantaneen keskustan viihtyisyyttä ja tunnelmaa, kävelyolosuhteita ja kohtaamisia. Hyvän palautteen vuoksi kokeilua päätettiin jatkaa myös maaliskuun ajan. Talavikatua koristanut, vanhoista pyörävanteista taiteiltu Oululohi-teos keräsi mainetta ja se vieraili myös Frozen People -tapahtumassa. Useampi kyselyyn vastannut toi esille, että Rotuaarille voisi jatkossakin tuoda viihtyisyyttä parantavia asioita tai jättää Talavikadun kalusteet kadulle pysyvästi.

Palautteen perusteella oululaiset toivovat katujen elävöittämistä jatkossakin, erityisesti erilaisin myyntitapahtumin ja katutaiteen keinoin. Talavikadun ympäristössä toimivat yritykset eivät huomanneet asiakasmäärissä näkyvää kasvua kokeilun aikana, mutta muutamia kadulla vierailleita tuli asioimaan liikkeisiin. Talavikadun toteutti oululainen Kestävän Kehityksen Keskus.

Talvisen pyöräpysäköinnin katos ja osa lisätelineistä olivat kokeilun aikana tehokäytössä. Kirkkokadulla sijainnut pyöräkatos oli usein etenkin päiväsaikaan täynnä yli 100 %:lla käyttöasteella ja paikan päällä toteutetuissa haastatteluissa toivottiin sen säilyttämistä myös kokeilun jälkeen. Myös Pekurin pääkirjastolle lisätyt pyörätelineet olivat aktiivisessa käytössä, eivätkä kaikki pyörät mahtuneet telineisiin. Isokadun telineiden käyttöaste vaihteli 40–70 prosentin välillä. Palautekyselyyn vastasi vain pieni määrä pyöräpysäköinnin kokeiluun osallistuneita.

Lyhyen kiekollisen pysäköinnin kokeilukaduilla oli aina vapaita paikkoja laskentojen aikana. Käyttöaste oli Asemakadulla keskimäärin 37 prosenttia ja Isokadulla keskimäärin 72 prosenttia. Ruokalähetit löysivät lyhyen pysäköinnin paikat nopeasti ja käyttivät niitä aktiivisesti. Kiekollinen pysäköinti ei palvellut kaikkia käyttäjäryhmiä, kuten lähellä sijaitsevien yritysten työntekijöiden pidempää pysäköintiä tai niissä palveluissa asiointia, joissa 30 tai 60 minuutin mittainen pysäköinti ei riitä palveluun.

Autopysäköinnin kokeilun koettiin parantaneen keskustan palvelujen houkuttelevuutta ja sujuvoittaneen keskustassa asiointia. Palautteessa toivottiin kokeilun jatkamista ja kiekollisen pysäköinnin lisäämistä keskustassa useammassa kohteessa.

Kyselyn vastausten perusteella kokeilut eivät lisänneet keskustassa asiointia tai kasvattaneet keskiostosten määrää merkittävästi. Kuitenkin kokeiluilla oli vaikutus keskustan koettuun viihtyisyyteen ja houkuttelevuuteen. Erityisesti pyöräpysäköinnin ratkaisut olivat aktiivisessa käytössä ja Talavikatu keräsi tunnelmallaan kokeiluista eniten kiitosta. Kiekollinen pysäköinti ei saavuttanut vastaavaa suosiota kuin muut kokeilussa mukana olleet ratkaisut, mutta kiekollista pysäköintiä kiiteltiin palautekyselyssä. 

Kokeilun oppeja hyödynnetään tulevissa keskustan kehittämistoimissa ja ne vahvistavat esimerkiksi tietoa talvikauden pyöräpysäköinnin lisäämisen tarpeesta. Tulevien kokeilujen toteutukseen saatiin arvokasta oppia myös kokeiluista viestimisestä, erityisesti kokeilukatujen läheisyydessä toimiville yrityksille ja heidän asiakkailleen.

Kokeilut toteutettiin osana Ydinkeskustojen kestävä tulevaisuus –hanketta, jota rahoittaa Keski-Suomen liitto. 

Karttakuva kokeilupisteistä.