Turvallinen Oulu -hankkeen loppuraportti on julkaistu

10.06.2022

Turvallinen Oulu -hankkeen loppuraportti on julkaistu:

Turvallista kasvuympäristöä rakentamassa – seksuaaliväkivaltaa ennaltaehkäisseen Turvallinen Oulu -hankkeen loppuraportti (PDF)

Loppuraportissa kuvataan hankkeessa kehitettyjen toimenpiteiden työmuotoja ja työn tuloksia sekä valittujen toimien vaikuttavuutta. Lisäksi annetaan toimenpiteiden ja koko hankkeen kokemuksista nousevia suosituksia. Toimenpideosiot on kirjoitettu itsenäisiksi kokonaisuuksiksi, jotka tarjoavat tietoa päätöstyön tueksi, eri alojen ammattilaisille, sekä suuremmalle yleisölle. Raportin lopussa on myös tilastotietoja lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta Oulussa.

Jatkosuosituksena todetaan, että väkivallan vastaisen työn koordinointiin ja kehittämiseen tulisi nimetä selkeä vastuutaho sekä kunnallisella että alueellisella tasolla. Turvataitokasvatuksen edistäminen ja ammattilaisten osaamisen vahvistaminen seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi ovat tärkeitä pitkän aikavälin toimia, joiden koordinoimiseen ja kehittämistyöhön tulisi tulevaisuudessakin osoittaa resursseja Oulussa.

Toimenpiteiden 4, 6 ja 7 työlle on ollut selkeä tarve, mistä kertoo myös näiden siirtyminen osaksi kaupungin perustoimintoja sekä Ankkuri-toiminnan käynnistäminen Oulussa. Syrjäytymisen ehkäisemisen lisäksi on tärkeää, että seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi panostetaan erikseen maahanmuuttajille suunnattuun seksuaalikasvatustyöhön.

Toimenpiteessä 3 kehitetty Walk-in-vastaanotto tarjosi onnistuneesti psykososiaalista tukea nuorille ja sen uudelleenkäynnistyminen Oulussa on toivottavaa nuorten mielenterveyspalvelujen tilanteen huomioiden. Askelia tähän suuntaan on jo otettu kolmannen sektorin toimesta.

Oulun kokemuksen pohjalta voidaan todeta, että kunnissa ja alueilla on syytä osoittaa resursseja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn ennen kuin jokin yhteisöä havahduttava kriisi aiheuttaa paineen ryhtyä työhön kiireen ja hädän tunteen keskellä. Oulussa kehitetyt materiaalit tämän työn käynnistämiseksi löytyvät www.turvataitokasvatus.fi -nettisivuilta.

Raportin kansikuva.