Valtuusto hyväksyi arviontikertomuksen vuodelta 2022 - kaupunginhallitus vastaa tarkastuslautakunnan johtopäätöksiin syyskuussa

22.05.2023

Oulun kaupungin arviointikertomus 2022 on valmistunut. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tänään kokouksessaan 22.5. arviointikertomuksen ja kävi asiasta seikkaperäisen keskustelun. Tarkastuslautakunnan arviointien kohteena ovat olleet kaupunkilaisten ja kaupungin palveluiden käyttäjien kannalta olennaiset toiminnot ja palvelut.

Arviointikertomus 2022 sisältää arviointituloksia muun muassa kaavoituksen asiakaslähtöisyydestä, katujen kunnossapidosta kaupunkilaisten näkökulmasta, OuluBot virtuaalisesta avustajasta sekä nuorisotyöttömyyden palveluista ja kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Kaavoitusasioissa olisi hyvä kerätä asiakaspalautetta järjestelmällisemmin

Oulussa kaavoitus ottaa kaavojen laatimisessa erilaisia näkökantoja huomioon tekemällä vuorovaikutusta lain vaatimuksia enemmän. Asiakastyytyväisyydestä Oulun kaavoituksen palveluihin on kuitenkin vain vähän tietoa, koska palautetta ei kerätä järjestelmällisesti.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaavoitus hankkii nykyistä monipuolisemman kuvan asiakkaiden odotuksista keräämällä järjestelmällisesti asiakaspalautetta ja hyödyntää saatua tietoa kehittämistyössä.

Katujen, pyöräteiden ja jalkakäytävien kunnossapidon taso on parantunut

Jo useana vuonna peräkkäin Oulun katujen, pyöräteiden ja jalkakäytävien kunnossapidon taso on parantunut. Tämä näkyy selvästi vuosittain tehtävän valtakunnallisen kyselytutkimuksen tuloksissa.

Tarkastuslautakunta pitää kehitystä hyvänä varsinkin, kun kunnossapidon tason parantuminen näkyy myös kaupunkilaisten tyytyväisyyden lisääntymisenä katujen ja pyöräteiden kuntoon. Katujen kunnossapito kuuluu osittain kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille. Aina he eivät tunne omaa vastuualuettaan.

OuluBotin asiakastyytyväisyydestä on hyvä huolehtia parantamalla keskustelujen onnistumisprosenttia

Kaupungin tavoitteena on, että oululaiset ja Oulussa kävijät käyttäisivät OuluBottia, joka on kaupungin asiakaspalvelun virtuaalinen avustaja. Määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu 500 000 keskustelua vuonna 2025. Siihen pääsemiseksi keskustelujen määrän tulee lisääntyä vuoden 2022 tilanteesta yli kymmenkertaiseksi. Tarkastuslautakunta suosittelee lisäämään keinoja OuluBotin tunnetuksi tekemisessä ja pitämään huolta asiakastyytyväisyydestä parantamalla OuluBotin keskustelujen onnistumisprosenttia.

Nuorten työttömyyden hoidossa yhteistyötä Pohteen kanssa tulisi parantaa

Oulu on mukana valtakunnallisessa työllisyyden kuntakokeilussa ja osa siihen liittyvästä palvelusta siirtyi hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Tarkastuslautakunnan mukaan nuorisotyöttömyyden hoidossa yhteistyö Pohteen kanssa on lähtenyt hitaasti käyntiin. Yhteyden saaminen Pohteen toimijoihin ja aktivointiparien saaminen sieltä on ollut kaupungin mukaan ongelmallista. Kaupunki ei voi monissa palveluissa edetä tai toimia yksin. Keskeisimmät yhteistyötarpeet liittyvät esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan ja aktivointisuunnitelmien laadintaan.

Osallistuvan budjetoinnin rahasumma on Oulussa pieni muihin kaupunkeihin verrattuna

Viime vuosina Oulussa on varattu osallistuvaan budjetointiin 50 000–70 000 euroa. Tarkastuslautakunta totesi, että oululaisten osallistumismäärät summan käytön ideointiin ovat olleet pieniä verrattuna muihin isoihin kaupunkeihin samoin kuin rahasumma, joka tarkoitukseen on varattu. Tarkastuslautakunta esittää, että toimintamallia on kehitettävä ja viestintää lisättävä. Pääosin toimintamalli on avoin ja selkeä, mutta nykyisellään jotkut vaiheet eivät ole avoimesti nähtävissä.

Tarkastuslautakunta on esittänyt jokaisesta arviointikohteesta johtopäätöksiä ja kannanottoja, joihin kaupungin toimialat ja liikelaitokset laativat vastaukset kesän aikana. Syyskuussa kaupunginhallitus esittää valtuustolle lausunnon, mihin toimiin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty.

Arviointikertomus on luettavissa kokonaisuudessaan arviointikertomuksen nettisivuilla