Energiahankkeet

Oulun kaupunki mahdollistaa uusiutuvien energiamuotojen kuten tuuli- ja aurinkovoiman edistämistä alueellaan ja ohjaa kehitystä hallitusti muun muassa kaavoituksen keinoin. Kaupunkistrategia edellyttää hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä, mikä on sama kuin Suomen hallituksen asettama kansallinen tavoite. 

Vihreän siirtymän hankkeet ovat myös elinkeinokysymys ja voivat vahvistaa sekä kaupungin että kaupunkilaisten elinvoimaa. Kaupunkistrategian asettaman tavoitteen mukaan Oulu on Suomen yritysmyönteisin kasvukeskus. Esimerkiksi tuulivoima tuo kaupungille vuosittain kiinteistöverotuloja ja tuulivoima-alueen maanomistajat saavat vuokratuloja hankeyhtiöltä. Hankealueen tiestöä parannetaan ja rakentamisvaihe voi tuoda sekä alueellisesti että paikallisesti työllistäviä vaikutuksia. 

Tuulivoiman alue- ja työllisyysvaikutuksia on selvitetty Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimaosaamisen kehittäminen -hankkeessa

Oulun kaupunki on laatinut selvityksen uusiutuvista energiamuodoista Oulussa. Selvitys ei ole kuitenkaan vielä julkinen. Selvityksessä käsitellään seuraavia:

  • Aurinkoenergia
  • Tuulivoima (alle 7 voimalan hankkeet eli seudullisen alittava kokoluokka)
  • Vetylaitokset
  • Biomassa
  • Geoenergia
  • Pienydinvoima
  • Sähkönsiirto

Energiaselvityksessä tarkastellaan eri uusiutuvien energiamuotojen sijoittumista Oulun kaupungin alueelle sekä muodostetaan kuva uusiutuvien energiamuotojen kehityksestä vuoteen 2040 saakka. Sähkönsiirron osalta määritellään nykyverkon puutteet ja kehittämistarpeet 2030 ja 2040 mennessä.

Tuulivoima

Oulussa on vireillä tai käynnistynyt useita seudullisen kokoluokan tuulivoimahankkeita. Rakentuneita voimaloita on ainoastaan Oulunsalon Riutunkarissa 4 kappaletta ja Vihreäsaaressa yksi. Seudullisella kokoluokalla tarkoitetaan vähintään 10 voimalan hanketta, jolloin maakuntakaava ohjaa suunnittelua. Pohjois-Pohjanmaalla on vireillä energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava, jonka luonnos on ollut nähtävillä syksyllä 2022 ja kaavaehdotus hyväksytään tavoitteen mukaan loppuvuodesta 2024. Seudullisen kokoluokan raja on muuttumassa vaihemaakuntakaavan myötä kymmenestä voimalasta seitsemään. Vaihemaakuntakaava pohjautuu tuulivoiman osalta kattaviin TUULI-hankkeessa tehtyihin selvityksiin. Kaikki Oulun tuulivoimahankkeet sijoittuvat luonnoksessa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille. Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu myös yksi merituulivoimaloiden alue (Ii-Oulu Ulkomatala).

Oulun tuulivoimahankkeet 2/2024

Tuulivoimahankkeiden eteneminen Oulussa

Hankevastaavana toimii tavallisesti tuulivoimayhtiö ja hankkeet käynnistyvät toimijan aloitteesta. Hanketoimijan vastuulla on käydä neuvotteluja maanomistajien kanssa maanvuokrasopimuksista. Kaupunki vastaa tuulivoimahankkeen osayleiskaavan ohjauksesta ja maakuntakaavan mukaiset tuulivoimaloiden alueet tarkentuvat rajaukseltaan osayleiskaavan selvitysten sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) myötä. Elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskus (ELY) vastaa yhteysviranomaisen roolissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Hanketta on mahdollista viedä eteenpäin myös yhteismenettelynä, jolloin kaupungilla on hallinnollinen vastuu kaavoituksen lisäksi YVA:sta. Konsultti vastaa kaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisesta. Hankkeet kestävät alkuvaiheesta rakentumiseen tyypillisesti keskimäärin viisi vuotta ja kaikki eivät välttämättä etene ikinä rakentamisvaiheeseen kaavoituksesta huolimatta.

Hankekehittäjä voi esittää kaupungille hanketta tietylle alueelle tai tiedustella sopivia alueita. Kaavoitusyksikkö arvioi onko esitetty hankeaihio maakuntakaavan ja kaupungin omien linjausten mukainen. Jos edellytykset täyttyvät ja maanomistajapohja arvioidaan riittäväksi kannattavalle hankkeelle, voidaan edetä kaavoitusaloitteeseen. Yhdyskuntalautakunta päättää kaavoituksen esityksestä hankkeiden käynnistämisestä. Kaavoituksen käynnistyttyä allekirjoitetaan yhteistoimintasopimus, jossa määritellään sopijapuolten yhteistyö osayleiskaavan valmistelussa sekä tehtävä- ja kustannusjako. MRL 77 c §:n mukaisesti kunnalla on oikeus periä kaavoituksesta aiheutuvat kustannukset palveluhinnastoon perustuen vuosittain.

Prosessiohjaus kaavoitusaloitteen jättämiseen.

Hankealueiden muodostumiselle on useita erilaisia reunaehtoja, jotka on pääosin huomioitu maakuntatason ohjauksessa. Oulun kaupungilla on myös omia strategisia linjauksia, jotka tulee huomioida. Kaupunki edellyttää vähintään 1,5 kilometrin suojavyöhykettä voimaloista vakituiseen ja vapaa-ajan asutukseen sekä 40 dB melualueen jäämistä kaava-alueen sisään. Melu-, maisema-, välke- ja varjostusvaikutukset tutkitaan aina hankekohtaisesti ja niillä on merkittävä vaikutus tarvittaviin suojaetäisyyksiin. Myös vaihemaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueiden suojavyöhyke asutukseen on 1,5 kilometriä. Lisäksi kaavoitusyksikön asiantuntijamääritykseen perustuen edellytetään vähintään 5 kilometrin suoja-aluetta voimaloista Kierikkikeskukseen. Määritys on viety infona yhdyskuntalautakunnalle 25.5.2021. Kierikkikeskus kuuluu Pohjois-Pohjanmaan museoon ja on kansallisesti ainutlaatuinen arkeologinen esihistoria- ja kulttuurimatkailukeskus. 

Alle seudullisen kokoluokan (alle 7 voimalaa) tuulivoimakehitykselle on määritetty suojavyöhykkeet ja reunaehdot Oulun kaupungin energiaselvityksessä. Niiden pohjalta on osoitettu parhaiten soveltuvat potentiaalialueet ja niille tarkemmat kohdekortit.