Järjestyssäännöt

1. Järjes­tys­sääntöjen tarkoitus ja soveltaminen  

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  

 

2. Oppilaan oikeuden ja velvol­li­suudet (peruso­pe­tuslaki § 35, 36)  

Oppilaalla:  

- on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta  

- on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti  

- on velvollisuus suorittaa annetut tuntitehtävät tunnollisesti  

- on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä  

- on oikeus maksuttomaan perusopetukseen  

- oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun  

 

3. Turval­lisuus, viihtyisyys, opiskelun esteetön sujuminen  

Hyvän käytöksen tunnusmerkit:  

- Koulussa on käyttäydyttävä kohteliaasti ja huomaavaisesti kaikkia kohtaan.  

- Koulussa on käyttäydyttävä hyvien tapojen mukaisesti.  

- Koulun henkilökunnan antamia ohjeita on noudatettava. 

- Hyviä ruokailutapoja on noudatettava.   

- Oppilaan on pidettävä huolta omista ja koulun tavaroista. 

- Toisen omaisuutta ei tule ottaa luvatta.   

- Oppilaalla on oltava asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet koulussa (esimerkiksi liikuntavarusteet).  

- Tekstien ja kuvien kopiointi luvatta on kielletty. Töihin on merkattava lähteet näkyviin. 

- Kiusaaminen on kiellettyä kaikissa muodoissa.  

- Aikuiselle on kerrottava kiusaamisesta, mikäli sitä näkee tai havaitsee. 

- Koulussa on opittava kuuntelemaan ja keskustelemaan asiallisesti. Työrauha on annettava ja sitä tulee ylläpitää.  

- Kouluun on pukeuduttava asiallisesti.  

- Toisesta henkilöstä otettua kuvaa tai videota ei saa julkaista ilman lupaa.   

 

Oleskelu ja liikkuminen: 

- Kouluun tulee saapua ajoissa pyörä- ja kävelyteitä pitkin.  

- Koulun loputtua kotimatkalle on lähdettävä pyörä- ja kävelyteitä pitkin.  

- Koulupäivän jälkeen voi tulla leikkimään ja liikkumaan koulun pihalle ja kentälle kaikkien luokkien koulupäivän päätyttyä (15.00).  Tällöinkin tulee noudattaa hyviä tapoja eikä toiminnalla tule vaarantaa toisten turvallisuutta.  

- Koulun pihaan tulo moottoriajoneuvoilla on kielletty ilman erillistä lupaa.  

- Tieliikennesääntöjä on noudatettava. Koulumatkoilla suositellaan pyöräilykypärän sekä heijastimen käyttöä. Koulun pyöräretkillä kypärän käyttäminen on pakollista.  

- Koulumatkalla on käyttäydyttävä ystävällisesti ja huomaavaisesti muita tiellä liikkujia kohtaan.  

- Koulun alueelta poistuminen ilman opetukseen liittyvää tai muuten perusteltua syytä on kielletty. 

- Linja-autopysäkillä on käyttäydyttävä rauhallisesti ja muut huomioiden.  

- Taksia on odotettava sovitulla paikalla.  

 

Siisteydestä ja ympäristöstä huoleh­timinen  

- Koulun sisä- ja ulkotiloissa on noudatettava ja ylläpidettävä siisteyttä.  

- Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon ja puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamansa sotkut tai vauriot, jotka ovat kohdistuneet koulun kiinteistöön tai omaisuuteen.  

- Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti ja varoen. Vahingosta on ilmoitettava välittömästi koulun henkilökunnalle. 

 

Turval­lisuus  

- Kouluun ei saa tuoda koulunkäyntiä häiritseviä tekijöitä.  

- Oppilaan tulee omalla käyttäytymisellä ylläpitää yhteistä turvallisuutta.  

- Koulumatkaan tarkoitetut kulkuvälineet on jätettävä pyöräparkkialueelle luokkatasolle merkittyyn paikkaan.   

- Oleskelu pyöräparkkialueella koulupäivän aikana muutoin kuin tullessani kouluun ja lähteissäni koulusta on kielletty.  

- Toisten kulkuvälineisiin ei saa koskea.  

- Lumipallojen ym. heittely on kielletty.   

 

Tietokoneen, matkapu­helimen ja muiden mobiili­lait­teiden käyttö  

- Puhelimen paikka on äänettömällä repussa koulupäivän ajan. Mobiililaitteen käyttäminen oppitunneilla tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana ainoastaan opettajan tai ohjaajan luvalla.   

- Opettajan luvalla (kun vanhemmilta on saatu lupa lukukauden alussa) mobiililaitteita voidaan oppimistilanteissa käyttää hyväksi sovitulla tavalla. Tällöin häiritsevä ja asiaton käyttö on kiellettyä.  

- Toisten kuvaaminen luvatta on kiellettyä.   

- Koulupäivän aikana digitaalisella laitteella taltioiminen luvatta on kiellettyä.    

 

Päihteet, tupakka­tuotteet ja vaaralliset esineet  

- Päihteet, tupakkatuotteet ja energiajuomat ovat kiellettyjä.  

- Kouluun ei saa tuoda teräviä esineitä tai muita turvallisuutta vaarantavia esineitä tai asioita.  

4. Järjes­tys­sääntöjen rikkominen sekä kurinpi­to­keinot ja turvaa­mis­toi­men­piteet 

Opetusta häiritsevälle, muuten koulun järjestystä rikkovalle tai vilpillisesti menetelleelle oppilaalle voidaan määrätä perusopetuslaissa säädetty kurinpitotoimi tai ojentaa häntä perusopetuslaissa tarkoitetuilla tavoilla. Oppilaita kohtaan voidaan käyttää vain perusopetuslaissa säädettyjä turvaamistoimenpiteitä. 

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. 

 

Muut kurinpitokeinot ja turvaamistoimenpiteet perusopetuksessa. 

- siivousvelvoite 

- oppilaan määrääminen poistumaan (esim. luokkatilasta poistaminen) 

- oppilaan opetukseen osallistumisen epääminen (esim. jäljellä olevan työpäivän ajaksi) 

- oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään 

- jälki-istunto 

- kirjallinen varoitus 

- määräaikainen erottaminen 

- turvaamistoimenpiteet (esim. oppilaan poistaminen luokkahuoneesta tai muusta tilasta, joka ei noudata opettajan tai rehtorin poistumismääräystä) 

- esineiden tai aineiden haltuunotto 

- tavaroiden tarkastaminen 

- haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen 

- kurinpidollisten ja kasvatuksellisten toimien seuraaminen