Kodin ja koulun yhteistyö

Tämän sivun sisältö:

Koulumme tavoitteena on, että kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja helppoa. Arjen asioissa yhteydenpito hoituu helpoiten Wilman kautta tai puhelimitse. Jos sinulla on ongelmia Wilma-tunnuksen kanssa, voit olla  yhteydessä koulusihteeriin. 

Vanhempainillat ja kehityskeskustelut

Järjestämme vanhempainillat pääsääntöisesti luokka-asteittain, ja niiden ajankohdat ilmoitetaan erikseen.

Huoltajan on mahdollista osallistua syksyisin kehityskeskusteluun lapsensa opettajan kanssa. On toivottavaa, että myös lapsi on mukana keskustelussa. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin keskusteluaikojen sopimista varten.

Kehityskeskustelu on mahdollista käydä myös Lapset puheeksi -menetelmällä niiden opettajien kanssa, jotka ovat jo käyneet menetelmäkoulutuksen. Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan huoltajille 1. luokalla tai silloin, kun sille on tarvetta. Huoltaja voivat myös itse pyytää tarpeen mukaan koululta aikaa Lp-keskustelua varten.

1.-4. luokilla myös väliarviointi toteutetaan keskusteluna. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja huoltaja.

Koulu- sekä luokkatoimikunnat

Koulutoimikunnan tehtävä on tukea kodin ja koulun yhteistyötä. Vanhempia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti tähän yhteistyöhön. Sillä on usein suuri vaikutus lapsen koulunkäyntiin. Toiminnan tarkoituksena on myös kerätä ajatuksia ja ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön kehittämiseksi. Toiminnassa puututaan tarvittaessa koulun toiminnassa ilmeneviin epäkohtiin sekä annetaan tukea opettajille ja kodeille kasvatustyössä. 

Luokkatoimikunta on vapaamuotoinen lasten vanhemmista koostuva ryhmä, ja jokainen luokkatoimikunta on aina oman luokkansa näköinen. Luokkatoimikunta on mukava tapa tutustua lapsen luokkakavereihin ja heidän vanhempiinsa. Vanhemmat voivat yhdessä järjestää luokan yhteisiä retkiä, juhlia, työpaikkavierailuja ym. Yhteiset retket, keskusteluillat ja muut tapaamiset rakentavat luokan yhteenkuuluvuutta ja turvaverkostoa lapsille. Luokkatoimikunnat järjestävät myös erilaisia koulun toimintaa tukevia tempauksia tai tapahtumia.