Opiskelu

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle laaja-alaista yleissivistystä. Se myös syventää opiskelijan kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä kehittää valmiuksia elämänhallintaan ja työelämään. Lukiokoulutus on selkeä väylä yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Lukiossa ei ole luokkia vaan opetusryhmiä. Jokainen opiskelija etenee omaa tahtiaan opintosuunnitelmansa mukaisesti. Lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa. Kolmen vuoden opiskeluaika on yleisin.

Lukuvuosi viidessä periodissa

Lukion lukuvuosi on jaettu periodeihin. Oulun lukioiden lukuvuosi jakaantuu viiteen periodiin, joista jokaisella on oma lukujärjestys. Opiskelijan työmäärä vaihtelee periodeittain riippuen valituista opintojaksoista.

Lukio-opintojen laajuus on 150 opintopistettä. Opinnot koostuvat pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista. Valtakunnallisia valinnaisia tulee olla vähintään 20 opintopistettä. Madetojan musiikkilukiossa kokonaisopintopistemäärään kuuluvat myös musiikin erityistehtävän mukaiset opinnot, joita opiskelijan on opiskeltava vähintään 24 opintopistettä. Oppimäärään voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeja ja muita valinnaisia opintoja. 

Opinnot tarjotaan opiskelijalle opintojaksoina. Opintojaksot rakennetaan moduuleista ja yksi opintojakso voi sisältää yhden tai useamman oppiaineen moduuleja. Madetojan musiikkilukion opintotarjotin

Jokainen opintojakso arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Arvosana perustuu mahdollisiin kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin sekä monipuoliseen opittujen tietojen, taitojen ja työskentelyn arviointiin. Monen oppiaineen yhteisessä opintojaksossa jokaisesta oppiaineesta annetaan oma arvosana. 

Osan lukio-opinnoista voi suorittaa myös itsenäisesti. Itsenäinen opiskelu sisältää erillisiä töitä, esimerkiksi projektitöitä opettajan ohjauksessa. 

Oppilai­to­syh­teistyötä ja vaihto­jaksoja

Lukiot tekevät yhteistyötä muiden lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Lukiolainen voi sisällyttää opintoihinsa myös korkeakoulujen tarjoamia kurkistuskursseja.

Muissa Oulun kaupungin lukioissa voi opiskella joko yksittäisiä opintojaksoja tai vaihtoperiodin.

Kunkin lukion yhteistyöjärjestelyistä ja niiden hyödyntämisestä oman opinto-ohjelman laadinnassa saat lisätietoa lukioiden kotisivuilta, lukioiden rehtoreilta ja opinto-ohjaajilta.

Päättö­ar­vosana ja päättö­to­distus

Oppiaineen päättöarvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen keskiarvon mukaan. Päättöarvosanaa voidaan korottaa erillisessä kuulustelussa tai muun lisänäytön perusteella.

Päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on hyväksyttävästi suorittanut lukion oppimäärän.