Osallistuva budjetointi

Tule tekemään osallistuvaa Oulua!

 

Osallistuva budjetointi 2020

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala on nimennyt osallistuvan budjetoinnin koordinaatio- ja projektiryhmät vuodelle 2020. Osallistuvan budjetoinnin toteutusta kehitetään yhdessä muiden kuntien ja kaupunkien kanssa.

 

Osallistuva budjetointi on edustuksellisen demokratian rinnalle kehittyvä suoran demokratian toimintatapa, jossa korostuvat kokeilukulttuuri ja uudenlainen, muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutuva ja kehittyvä julkinen hallinto. Kysymyksessä on talouden, demokratian ja käytännön tekemisen yhdistävä prosessi, joka vahvistaa dialogia ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

 

Osallistuvan budjetoinnin kehittämisessä tulee ottaa huomioon kaikki Oulun kaupungin toimintaa ohjaavat asiakirjat ja suunnitelmat. Tällaisia ovat erityisesti Kaupunkistrategia, Sivistysohjelma, Vuorovaikutussuunnitelma, Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, Ympäristöohjelma 2026, Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma sekä Oulu2026-hanke.

 

Osallistuvan budjetoinnin toimintatavan nopea kokeilu vuosina 2018-2019 on pyrkinyt vastaamaan kuntalaisvaikuttamisen tiedettyihin ja tutkittuihin haasteisiin. Kuntalaisten luottamusta osallistumisen ja vaikuttamisen merkitykseen pyritään vahvistamaan osallistuvan budjetoinnin toimintatavalla.

 

Osallistuva budjetointi on kuntalaisten osaamisen ja asiantuntemuksen hyödyntämistä kaupungin kehittämisessä, tietoon perustuvaa kansalaiskeskustelua ja puntaroitua ratkaisukeskeistä päätöksentekoa. Kuntalaiset ovat osallistuvan budjetoinnin kautta mukana kaupungin ohjelma- ja suunnitelmatavoitteiden vaikuttavassa toteuttamisessa. Osallistuvan budjetoinnin prosessissa pyritään laadukkaaseen, ratkaisuja hakevaan dialogiin, luodaan ymmärrystä siitä mihin julkiset varat käytetään, vaikutetaan tietoon perustuen käytettävissä olevien resurssien optimaaliseen ohjautumiseen ja lisätään ymmärrystä toimenpiteiden vaikutusten arvioinnista. Osallistuva budjetointi kehittyy ajanmukaiseksi julkishallinnon tavaksi toimia muuttuvassa maailmassa.

 

Työryhmät kiinnittävät huomiota tutkitun tiedon perusteella syrjään jäävien ryhmien osallistumisen mahdollistamiseen kaikille kuntalaisille yhteisessä osallistuvan budjetoinnin prosessissa. Tietoa yhteiskunnallisen vastuun toteutumisesta tarjotaan käyttöön prosessiin osallistujille ideoiden suunnittelun tueksi ja päätöksenteon pohjaksi. Työryhmä kiinnittää huomiota kuntalaislähtöisten ehdotusten suunnittelu- ja jalostamisvaiheen ja päätöksentekoprosessin laatuun ja aikajänteeseen – suoran demokratian on tarkoituksenmukaista tuottaa näkyviä tuloksia osallistumisen ja vaikuttamisen merkityksestä kuntalaisen näkökulmasta kohtuullisessa ajassa.

 

Tavoitteita:

 • Ajanmukainen ja inspiroiva prosessi kuntalaislähtöiselle kehittämiselle
 • Resurssien tehokkaampi käyttö ja optimaalisempi ohjautuminen
 • Vuorovaikutus kaupungin ja kuntalaisten välillä paranee ja keskustelu taloussuunnittelusta vahvistuu: kaupunki mahdollistaa kuntalaislähtöistä kehittämistä ja kuntalaisten asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntämistä joustavasti ja monipuolisesti
 • Osallistuminen ja vaikuttaminen koetaan tarkoituksenmukaisena, merkityksellisenä ja tärkeänä
 • Kaupungin ohjelma- ja suunnitelmatavoitteet ovat oululaisten yhteisiä tavoitteita, joiden toteuttaminen vahvistuu yhdessä kuntalaisten kanssa.

Kärkitavoitteena on rakentaa yhteisöllistä, hyvinvoivaa ja vaikuttavaa Oulua ja monimuotoista oululaisuutta.

Osallistuva budjetointi 2019 - toteutukset

Osallistuvan budjetoinnin toteutus vuodelta 2019 on pian päätöksessä. Ideointi käynnistyi tasa-arvon päivänä maaliskuussa, kuntalaisten ideoiden rahoituksesta päättäminen ajoittui tänä vuonna heinä-elokuulle, ja kannatusta saaneet kuntalaisten ehdotukset ovat edenneet toteutukseen vaiheittain syksyn ja talven aikana. Yli 500 oululaista on osallistunut ja vaikuttanut osallistuvan budjetoinnin määrärahan, 35 000 euron, kohdentamiseen.

Osallistuva budjetointi on talouden, demokratian ja käytännön tekemisen yhdistävä prosessi, joka vahvistaa dialogia ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Kuntalaiset ovat mukana uuden toimintatavan kaikissa vaiheissa: ideoinnissa, jatkojalostamisessa, rahoituksesta päättämisessä, suunnitelmien toteutusvaiheessa sekä arvioinnissa. Arvioinnissa on käytössä lisäksi muun muassa Yhteisluomisen tutka-arviointityökalu: osallistuvaa budjetointia tarkistetaan vuosittain ja laaja-alainen vaikutustenarviointi nivotaan osaksi prosessia.

Osallistuva budjetointi uutena toimintatapana vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja tuo uusia mahdollisuuksia kuntalaisten suoralle osallistumiselle ja vaikuttamiselle yhteiskuntaan. Oulussa kannatusta ja rahoitusta saaneiden kuntalaisten ideoiden ja kehittämissuunnitelmien toteutusvaiheessa on sovellettu hybriditoteutusmuotoja eli hankkeita toteutetaan kuntalaisten kanssa yhdessä.

Oulussa vuoden 2018 osallistuvan budjetoinnin turvallisuus- ja tasa-arvoteemaisessa pilotissa kuntalaiset äänestivät valmiiksi hinnoitelluista ideoista. Tänä vuonna kesällä järjestetyssä äänestyksessä oli 24 kuntalaislähtöistä, yhteiskehitettyä ideaa, suunnitelmaa tai kohdetta. Asukasiltojen puheenjohtajista ja yhteisöllistä toimintaa kehittävistä kuntalaisista koostuva kuntalaisraati kokoontui elokuussa päättämään 35 000 euron määrärahan kohdentamisesta näille ehdotuksille huomioiden osallistuvan budjetoinnin äänestystuloksen ja kuntalaislähtöisten suunnitelmien toteuttamisvaihtoehdot. Kuntalaisraati kuuli kaupungin asiantuntijoiden alustuksia ennen päätöksentekoa määrärahasta. Kansalaisraateja, joissa kuntalaiset tarjoavat asiantuntemustaan ja osaamistaan yhteiseen käyttöön, kehitetään tutkimustiedon pohjalta osaksi osallistuvan budjetoinnin päätöksentekoprosessia.

Pilottiprosessissa talouskeskustelu on painottunut eurojen vaikuttavuuteen ja optimaaliseen ohjautumiseen sekä kustannuksiin ja vaikutuksiin ideoiden toteuttamisvaiheessa, mutta toisaalta laajentunut myös dialogiksi kaupungin suunnitelma- ja ohjelmatavoitteiden toteutuksista ja kuntalaislähtöisten ehdotusten toteutusten ohjautumisesta niiden suuntaisesti. Osallistuvaa budjetointia kehitetään kaikissa Suomen suurimmissa kaupungeissa kestäväksi ja ajanmukaiseksi tavaksi osallistua ja vaikuttaa. Osallistuva budjetointi on kaikille kuntalaisille avoin toimintamalli: tarkoituksena on tavoittaa kuntalaisia yhteiskunnalliseen, rakentavaan dialogiin ja mukaan merkitykselliseen toimintaan – tekemään yhdessä Oulusta tulevaisuuden kaupunkia.

Osallistuvan budjetoinnin kautta syntyviin eri kokoisiin hankkeisiin ja projekteihin on mahdollista työllistää kaupungin eri palvelualueiden kautta tai yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Osbu 2019 toteutuksista tuotetaan videot Oulun kaupungin Youtube-kanavalle.

 

Vuonna 2019 osallistuvan budjetoinnin rahoitusta saaneet kuntalaisten ideat toteutuksessa 

 

Ehdotus nro 19/24: Syrjäisten kaupunginosien nuorille lisää aktiviteetteja – 222 ääntä, 11200 €

Oulun reuna-alueiden (esim. Ylikiimingin) nuorille lisää harrastus- ja ajanvietemahdollisuuksia. Nuorilla olisi hyvä olla enemmän paikkoja mukavaan yhdessäoloon.

Miksi? Tämän hetken vähäiset mahdollisuudet ymmärrettävästi johtavat välillä myös asiattomiin touhuihin. Olisi tärkeää, että nuoret voisivat harrastaa ja oleskella myös omalla asuinalueellaan ja sitä tuettaisiin kaupungin puolesta.

Vapaa-ajan toimintaa tulee kehittää yhdessä nuorten kanssa ja mahdollistaa tekemistä.

Toteutus:

Ehdotus nro 6/24: Luontopolku lapsille Hietasaareen – 215 ääntä, 1000 €

Kannustetaan lapsia liikkumaan kaupunkiluonnossa. Toteutetaan olemassa olevilla poluilla Hietasaaressa lapsille luontopolku, jossa on opastusta metsässä liikkumiseen ja esimerkiksi lintujen bongaamiseen.

Toteutus:

Reitti kulkee kesällä 2020 Edenistä Loistokarin luontolavan ja Hietasaaren nuotiopaikan kautta Rantakurun lintutornille (1,5 km). Opastauluja on yhdeksän. Reitiltä on mahdollista jatkaa omatoimisesti eteenpäin lintutornilta lähteviä muita reittejä pitkin. Reittivalinnalla on hyödynnetty jo rakennettuja luontopaikkoja, mutta tuotu niihin uusia ideoita lapsiperheiden näkökulmasta.

Toteutus Timosenkosken luontokoulu: kustannus on muodostunut koulun palkkaaman nuoren palkasta sivukuluineen ja kylttien materiaaleista.

Luontopolun ylläpidosta on alustavasti kiinnostunut Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistys. Luontopolkureitti on mahdollista viedä esimerkiksi CityNomadi-mobiilisovellukseen. Toppilansaaren Tulva ry tuottaa reitistä esittelyvideon.

 

Ehdotus nro 9/24: Osallistavan kaupunkikulttuurin työpajatoiminnan tukeminen Toppilansaaressa – 214 ääntä, 7400 €

Tulva ry on oululainen kulttuuriyhdistys, joka pyrkii edistämään nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta urbaanin kaupunkikulttuurin keinoin. Yhdistys tuottaa muun muassa tapahtumia ja mediaa aikuisille ja nuorille.

Tulva ry:n aktiiveihin kuuluu musiikin, taiteen, tapahtumatuotannon ja nuoriso- sekä vapaa-ajanohjauksen ammattilaisia. Tulva ry:n toiminta rakentuu arvopohjalle, jonka mukaan ketään ei jätetä yksin, ja jokaisella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään.

Tulvan aktiivit ovat viime syksystä asti ahkeroineet uuden toimitilan, eli Telakka-mediatalon parissa Toppilansaaressa. Telakalle on talkoovoimin ja kierrätysmateriaaleja suosien rakennettu monipuoliset musiikki-, AV- ja some-tuotantotilat, joissa Tulvalaiset haluaisivat järjestää osallistavaa kulttuurityöpajatoimintaa. Aikuiset ja kulttuurialan ammattilaiset takaisivat turvallisen ja kannustavan ympäristön innostavalle sekä osallistavalle toiminnalle.

Työpajatoiminnan ohella puitteet tarjoavat edellytykset myös kuntouttavalle työtoiminnalle, jonka kulttuuri- ja mediateemat puhuttelisivat paremmin muuten vaikeasti tavoitettavia kohderyhmiä. Tulvan visiona on tehdä Telakasta alueen urbaanin kulttuurin kohtauspaikka, jonka matalien kynnysten yli uskaltavat astella niin nuoret kuin muut yhdistyksetkin.

Tulva haluaa jatkossakin edistää yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa ja eläväistä kaupunkikulttuuria tapahtumien, median ja nuorisotyön kautta. Me Tulvalla koemme, että urbaanin kaupunkikulttuurin ja erilaisen mediatuotannon ympärille rakentuva toiminta heijastaa paremmin nykyistä kulttuurikenttää ja nuorten sekä nuorten aikuisten mielenkiintoa. Olemme toistamiseen nähneet, kuinka omaehtoinen ja aidosti innostava tekeminen on auttanut nuoria löytämään vahvuutensa ja toimimaan yhdessä.

Kulttuuriyhdistyksen tavoittavuuden ja Telakan osallistavan potentiaalin mahdollistamiseksi Tulva hakee tukea työpajaohjaajan palkkaamiseksi ja Telakan loppuvuoden ylläpitokustannuksiin.

Toteutus:

Tulva ry:n tiloissa on aloittanut lokakuussa 2019 kuntouttavan työtoiminnan mediapainotteinen ryhmätoiminta, joka paljon kysyttynä todennäköisesti laajenee vuoden 2020 alusta kahden ohjaajan ryhmäksi.

Osallistuvan budjetoinnin määräraha kohdennettiin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kautta toimitilojen vuokraan, sekä yhdistyksen itse hankkimaan äänentoistojärjestelmään, valokalustoon ja muihin hankintoihin.

 

Ehdotus nro 17/24: Ruokahävikki(jää)kaapit – 214 ääntä, 2600 €

Hankitaan julkisiin tiloihin Oulussa ruokahävikkijääkaappeja. Julkinen tila voi olla olohuone, perhekahvila, nuokkari tai vastaavaa. Toimija voi olla esimerkiksi asukasyhdistys, nuorten toimintaryhmä, innostunut lähiöporukka.

Toteutus:

Liikuteltavien ruokahävikkikaappien kokeilukonseptin toteutukseen haettiin projektin toteuttaja, joka kartoitti mm. asukastupaverkostosta ja muista sopivista kohteista paikat ruokakaapeille, hankki jääkaapit ja pakastimet, ja laati konseptista ylläpitoohjeistuksen. Kaappien ylläpidosta tehdään yhdistystoimijoiden tai muiden tahojen kanssa määräaikaiset sopimukset, kaapit voidaan tarvittaessa vaihtaa eri paikkoihin ja niille luodaan yhtenäinen visuaalinen ilme. Kokeilukonseptin avulla kannustetaan tavallisia oululaisia laittamaan ylimääräinen ruoka kiertoon ja huomioimaan ruokahävikin ilmastovaikutukset. Konseptia voi kehittää Oulussakin yhteisölliseksi järjestämällä esimerkiksi hävikkiruokakokkauspajoja.

Nyt hankitut pakastimet ja kaapit tulevat Puolivälinkankaalle, Rajakylään ja Toppilaan.

 

Ehdotus nro 5/24: Kaupunkiympäristön elävöittäminen toteuttamalla nuorten graffitityöpajoja – 206 ääntä, 3200 €

Kannustetaan alueita Oulussa käynnistämään hankkeita, joissa nuoret suunnittelevat maalauksia alikulkuihin, sähkökaappeihin tai vastaaviin sekä toteuttavat projektit teemalla ”sotkemisessa ei ole mitään järkeä”. Valitaan muutamia alueita Oulussa, joilla tämä voidaan toteuttaa tämän vuoden aikana.

Oulun katutaideyhdistys ry toimii ohjaajana hankkeessa. Maalausten suunnittelua voidaan tehdä kouluissa taidekursseilla. Hankkeessa on hankittavat luvat maalausten kohteiden omistajilta kuten Oulun kaupunki, Oulun Energia, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Maalauksen yhteydessä on turvattava liikenne tekemällä liikenteen turvallisuussuunnitelma. Mukana pitää olla henkilö, jolla on voimassa oleva tieturvakortti. Viranomaisia on informoitava ennen maalausten tekoa.

Toteutus:

Ensimmäinen osa työpajoista toteutui Oulun katutaideyhdistyksen järjestämänä 30.12. kauppakeskus Valkeassa. Osallistujia noin 170.
Seuraavat työpajat toteutuvat alkukesällä 2020. Osallistujina Kellon alueen nuoret sekä Valveen työpajatoiminnan nuoret.

 

Ehdotus nro 11/24: Ouluun ensimmäinen Kulttuurikontti kaikille avoimeen tapahtumatuotantoon – 184 ääntä, 3300 €

Kulttuurikontti on mahdollista varata maksuttomasti käyttöön kaikille avoimien tapahtumien järjestämistä varten. Kulttuurikontti tuunataan urbaaniin kaupunkikulttuuriin sopivalla tavalla ja sen sisälle sijoitetaan kiinteästi helppokäyttöinen tapahtumatekniikka. Konsepti mahdollistaa matalankynnyksen tapahtumatuotannon ja elävöittää oululaista kaupunkikulttuuria.

Tämä olisi ensimmäinen kontti, mutta tämän jälkeen kontteja voitaisiin ostaa lisää ja sijoittaa niitä ympäri kaupunkia. Konttien sijaintia voidaan näppärästi myös vaihtaa eri kesinä, jotta niiden vaikutuspiiri on mahdollisimman laaja.

Kesällä 2017-2018 Oulussa toteutettiin kuntalaislähtöiset kaupunkitapahtumat mahdollistava Kaaoslava ja kesällä 2019 Kaaoslavan perinnettä jatkaa Hollihaan puiston Hollilava. Hollilava on kaikille avoin tapahtumapaikka, jossa toteutetaan myös osa Oulun puistopiknikeistä. Tapahtumapaikkana toimii vuokrattu kylkiavattava merikontti.

Merikontti on vuokrattu vuosittain konttivuokraamosta. Vuokrakontti ei kuitenkaan mahdollista tapahtuma-alustan kehittämistä eteenpäin, sillä se täytyy aina palauttaa alkuperäisessä kunnossa vuokraajalle, joten oman kontin hankkiminen kaupungille juurruttaisi toiminnan lopullisesti osaksi oululaista kaupunkikulttuuria.

Toteutus:

Hankittu kulttuuripalvelujen omistukseen. Hankintahinta 4750 €, josta osallistuvan budjetoinnin määrärahaosuus 3300 € ja yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden osuus 1450 €.

 

Ehdotus nro 10/24: Oulunsaloon Warjakka-puutarha – 160 ääntä, 2100 €

Warjakka -puutarha on yhteisöllinen siirtolapuutarha, joka toteutettaisiin Oulunsalon Varjakassa. Warjakka -puutarhan avulla pyritään luomaan yhteisöllistä tekemistä, ylläpitämään alueen siisteyttä, nostamaan alueen kulttuuriperintöä esille sekä lisäämään alueen viihtyvyyttä.

Venesatamaan vievän Varjakantien varressa sijaitsi 1920 -luvulla edistyksellinen sahatyöläisten miljöö. Varjakansaaressa toimineen yhden Pohjoismaiden suurimman sahan pääakselin katkeamisen myötä vuonna 1929 alue hiljeni. Varjakantien varrella komeilleet talot purettiin ja osa niistä siirrettiin Pateniemeen. Tänä päivänä Varjakantiellä on jäljellä vain vähitellen umpeen kasvava 19 kivijalan pitkä rivi, joka muistuttaa entisistä kukoistuksen ajoista. Uudet tuulet kuitenkin puhaltavat Varjakassa ja aluetta pyritään herättelemään henkiin.

Yhteisöllistä Warjakka –puutarhaa varten Varjakantien varresta raivattaisiin puustoa. Raivauksen jälkeen kaikki 19 kivijalkaa annettaisiin pienten ryhmien, yhteisöjen ja järjestöjen kesäisiksi viljelyalustoiksi. Samoihin kivijalkoihin ollaan suunnittelemassa myös Warjakan tarinat -nimistä lisätty todellisuuskokemusta ja -galleriaa, joka nostaisi Varjakan alueelta kerättyä perimätietoutta yleiseen tietoisuuteen virtuaalisen tarinankerronnan avulla. Se toimisi myös uudenlaisena taidetilana. Monikerroksellisuudella – yhdistelemällä puutarha virtuaalisen tarinankerronnan ja taiteen kanssa – toivotaan luotavan uudenlainen yhteisöllinen tila, jossa hyvin eri asioista (historiasta, taiteesta, luonnosta, yhteisöllisestä tekemisestä ja teknologiasta) kiinnostuneet ihmiset voisivat kohdata.

Warjakka -puutarhaa rakennettaisiin vaiheittain. Ensimmäisenä toteutetaan kokeilu, joka käsittäisi kahden kivijalan luomisen puutarhaksi ja niitä ympäröivän alueen siistimistä. Pilotin avulla tutkittaisiin puutarhan ja lisätty todellisuuskokemuksen ja -gallerian yhteensopivuutta sekä niiden toimivuutta. Samalla luotaisiin malli, jolla kehitettäisiin hanketta eteenpäin yhteistyössä Oulun yliopiston arkeologien ja Oulun kaupungin ympäristöpalvelujen kanssa.

Ehdotuksen toteutuksessa mukana voittoatavoittelematon tanssi-/teknologiaorganisaatio Taikabox ry, Ervastinkylän kyläyhdistys ry sekä Warjakan merikeskus ry

Toteutus:

Määrärahaosuus maksettu Ervastinkylän kyläyhdistykselle, yhteyshenkilönä Tanja Råman. Kulttuurivoimala tuottaa projektista esittelyvideon.

 

Ehdotus nro 7/24: Lähikouluille kerhorahaa – 158 ääntä, 2100 €

Tuetaan MartinRenkaan jo aloittamaa kehitystyötä ja toteutetaan Martinniemessä vuoden 2019 aikana kaikenikäisille kuntalaisille yhteisöllistä toimintaa yhdessä ideoiden ja järjestäen - kaikkien alueen asukkaiden hyväksi.

Vuoden vaihteessa uutisoitiin suomalaiskaupunkien asuinalueiden välistä eriarvoisuutta selvittäneestä tutkimuksesta. Tutkimustuloksissa keskimääräistä huonommin voivia oululaisia kaupunginosia ilmeni useita. Martinniemessä järjestettiin aiheesta asukasilta. Toimenpiteitä on suunnattu nuoriin, mutta myös ikäihmisten ja aikuisväestön osalta syrjäytymiseen, ja hyvinvoinnin edistämiseen, tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Martinniemessä on vahvat yhteisölliset perinteet. Martinniemen koulu tekee yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Alueelle on perustettu MartinRengas, joka haluaa yhdistää alueen yhteisöt: mukana on yhdistyksiä, vanhempaintoimikunta, päiväkoti, seurakunta, nuorisotoimi, alueen yrittäjiä, järjestöjä sekä hyvinvointipalveluiden toimijoita. Tarkoitus on kannustaa asukkaita toimimaan yhdessä alueen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. Koulun tiloja voidaan käyttää näiden tapahtumien järjestämiseksi. 

Toteutus:

Määrärahaosuus maksettu MartinRenkaalle, yhteyshenkilönä rehtori Sirkku Pennanen. Kerhotoiminnan suunnittelussa mukana Kotikoulutoimikunnan ja MartinRenkaan puheenjohtajat.

Kerhoja kaiken ikäisille, lapset ja nuoret: tanssi-, teatteri- ja sarjakuvakerhon mahdollisuudet selvittelyssä (Valveelta ja Oulu-opistolta ja paikalliselta sarjakuvataiteilijalta)
käsityö: Makrame-työ aikuisille ja lapsille.

Aikuiset alueellamme: kasvatukseen liittyvä kolme kokonaisuutta käsittävä Hyvinvointi-ilta, jossa

tunnetaitoilta, keskustelua asiantuntijan johdolla ja lopuksi rauhoittumisjooga / alussa tuoremehua ja hedelmiä tarjolla
kokemusasiantuntijailta adhd-aspergerista, keskustelua kokemusasiantuntijan johdolla ja lopuksi rauhoittumisjooga / alussa tuoremehua ja hedelmiä tarjolla
murkkulapsen kanssa –keskusteluilta asiantuntijan johdolla ja lopuksi rauhoittumisjooga / alussa  tuoremehua ja hedelmiä tarjolla
lasten seksuaalinen hyväksikäyttö –asiat, niiden epäily: keskusteluilta NOPSA-tiimin asiantuntijan johdolla

TN-töitä isät/papat ja lapset henkeen
Jos joku näistä ei toteudu, varalla: Raakaravintoilta ja lopuksi rauhoittumisjooga

Isovanhempien ikäluokka: boccia-ilta, avoimet ovet alueemme eläkeläisten bocciailtaan
isovanhemmat ja lapset yhdessä –ilta kädentaitoja askarrellen, satuja lukien ja kuunnellen

 

Ehdotus nro 4/24: Kaupunkitansseja Rotuaarille ja alueille – 157 ääntä, 2100 €

Elävää tanssimusiikkia Rotuaarin lavalle ja kaikille mahdollisuus osallistua kesätansseihin! Paikalle voisi tuoda ulos myös kahvin ja limukan myyntikärryt ja muutamia penkkejä lisää levähtämistä varten.

Tanssi mun kaa -kaupunkitanssit tarjoaisi kymmenen matalan kynnyksen ilmaista tanssituntia kaikille kaupunkilaisille. Tunnit pidetään eri puolilla Oulua. Yksi kerta on suunnattu erityisryhmille (liikuntarajoitteiset). Tanssi mun kaa -hankkeen tarkoituksena on kaupunkielämän elävöittäminen kaupungin eri asuinalueilla, joilla tanssia ei tavallisesti tarjota. Tarjolla on monipuolisia tanssilajeja flamencosta salsaan, kansantanssista itämaiseen tanssiin. Hankkeen tavoitteena on lisätä tanssin alan toimijoiden yhteistyötä sekä verkostoitumista. Hanke tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden kokoontua yhteen, lisätä sosiaalista hyvinvointiaan ja edistää asuinalueen yhteisöllisyyttä tanssin avulla. Tunnit pidetään asuinalueen kouluilla, jotka kesäaikoina ovat vajaakäytössä. Hyvän ilman sattuessa tanssimme ulkona. Tanssituokioihin voivat osallistua niin lapset, aikuiset kuin vanhuksetkin. Myös liikuntarajoitteisille on suunnitteella oma tanssituokionsa.
 
Tarkoituksena on laajentaa toimintaa kokeiluvuoden jälkeen mm. talvella tapahtuviin tanssin ja kulttuurin alan osallistaviin festivaaleihin. 

Toteutus:

Oulu Urban Culture tuotti yhteisöllisen tanssitapahtuman kauppakeskus Valkeassa 30.12.2019.

Suunnitteluun ovat osallistuneet Turvallinen Oulu-hanke ja nuorisopalvelut. Osa kustannuksista muodostuu tapahtumatuottajaksi opiskelevan palkkiosta.

Koko perheen kaupunkitanssit valtaavat kauppakeskus Valkean kesäkadun 30.12.

Kauppakeskus Valkean kesäkatu täyttyy iloisesta tunnelmasta ja ohjelmasta, kun kaupunkikulttuuria edistävä yhdistys Oulu Urban Culture ry järjestää koko perheen kaupunkitanssitapahtuman maanantaina 30.12. klo 16-21. Päivän aikana valokeilassa on niin tanssia, taidetta kuin räppimusiikkiakin. Tapahtuman kantava teema on yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys.

Päivä avataan Oulun katutaideyhdistyksen työpajalla, jossa pääsee tutustumaan katutaiteen saloihin rennolla meiningillä. Yhdistyksen työpajat saivat myös kannatusta osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä. Katutaiteen parista hypätään tanssin pariin, kun Underground Moves tulee tanssahtelemaan kesäkadulle tuoden mukanaan trooppisia tuulahduksia. Underground Movesin jameilla on mahdollista myös itse käydä pyörähtämässä tanssilattialla. Tapahtuman päättää pitkän linjan oululainen räppäri, Olli PA. Vuodesta 2008 asti musiikkia tehnyt räppäri on julkaissut yli kymmenen albumia lukuisissa eri kokoonpanoissa, ja seuraavaa Rosetta nimistä soololevyä on lupa odottaa vuoden 2020 ensimmäisinä kuukausina. Tapahtuman aikana kaupunkilaisia viihdyttää DJ Fairwax.

Osallistuva budjetointi 2019

 

Tuiran koululla järjestettiin tiistaina 19.3.2019 klo 17 alkaen Osallistuva budjetointi Oulussa 2019 -starttityöpaja, jossa viime syksynä osallistuvan budjetoinnin työpajoihin osallistuneet kertoivat ideoiden ja suunnitelmien toteuttamisesta, ja samalla avattiin tämän vuoden osallistuvan budjetoinnin prosessi. 

Kanava ehdotusten ja suunnitelmien jättämiseen oli: www.otakantaa.fi 

Kaikille oululaisille avoin yhteiskehittämistyöpaja pidettiin Tuiran koululla (Koskitie 27)keskiviikkona 19.6. alkaen klo 17. Työpajassa jatkojalostettiin jätettyjä ehdotuksia.

Nyt ollaan äänestysvaiheessa, ota kantaa osallistuvan budjetoinnin ehdotuksiin!

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemustaan kaupungin kehittämisessä.

Vuonna 2019 Oulun kaupungilla on käytettävissä 35 000 euroa kuntalaislähtöisten kehittämissuunnitelmien tukemiseen osallistuvan budjetoinnin muodossa.

Tutustu ensin kaikkiin äänestyksessä mukana oleviin 24:ään ehdotukseen. Äänestää voit Electorate-mobiilisovelluksella.

Valitse äänestyssovelluksella jokaisen ehdotuksen kohdalla oma kantasi: kannatan tai ohi. Vältä vastausvaihtoehtoa "en kannata".

Valitse 24 ehdotuksesta esimerkiksi viisi kannatettavaa suunnitelmaa, joiden toteutusta kaupungin tulisi tukea tällä määrärahalla vuoden 2019 aikana. Huomioi kokonaisbudjetin määrä 35 000 €.

Tavoitteena on osallistuva Oulu, jossa jokainen voi vaikuttaa. Yhteisötoiminnan sivuilta löydät lisätietoja alueellisista asukasilloista, asukastuvista ja asukasyhteisöistä: www.ouka.fi/osallistu

Tervetuloa mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan!

 

1/24 Asukastuvilla Metsän aarrearkku-työpajat

Metsän aarrearkku -työpajojen toteuttaminen yhteistyössä Oulun alueen asukastupien kanssa. Kädentaidot voimaannuttavat osallistujia ja yhdessä tekeminen vahvistaa osallisuutta. Työpajapäivissä valmistetaan erilaisia käsitöitä hyödyntäen lähialueen luonnonmateriaaleja.

2/24 Haukiputaan Kulttuuripolku ja perinnepiha Plaanssi

Haukiputaan Kulttuuripolulla annetaan tietoa polun varrella olevista historiallisista rakennuksista ja luontokohteista.

Haukiputaan kirkon, Haukiputaan kirkon tapulin ja vaivaisukon, Haukiputaan kotiseutumuseon ja perinnepihan (jossa on Herralan aitta sisältäen Haukiputaan sahanäyttelyn), Haukiputaan ensimmäisen koulun Wirkkulan (joka on toiminut Kirkonniemen vanhana kansakouluna), Haukiputaan vanhan hautausmaan, Haukiputaan sankarihautojen, Suomen sodan joukkohaudan, Pilkkarin suojelumerkityn männyn, Haukiputaan seurakuntakeskuksen ja entisen Herralan kivinavetan (jossa toimii ravintola Pirtti) yhteyteen rakennetaan Haukiputaan kulttuuripolku, joka kertoo alueen haukiputaalaisesta historiasta.

Näiden kohteiden läheisyyteen kulttuuripolun varrelle sijoitetaan kestäviä metallisia opastauluja, jotka kertovat taulun lähellä olevista historiallisista rakennuksista ja luontokohteista. Jokainen opastaulu sisältää QR-koodin, jonka välityksellä voidaan älykännykän sovelluksella tutustua verkosta löytyvään tietoon alueen historiasta. Koko kulttuuripolun kartta näytetään suurella infotaululla, joka sijoitetaan keskeiselle paikalle alueella. Toteutuksessa huomioidaan myös tuleva Kiiminkijoen rantareitti (välillä Haukiputaan kirkko ja Haukiputaan kirkonkylän koulu) sekä tuleva Torpanmäen urheilukenttä.

Kesäisin hyödynnetään Haukiputaan kotiseutumuseon ja sahanäyttelyn aukioloaikoja. Haukiputaan kirkon sakastissa kulttuuripolun varrella sijaitsee kesäkuun puolesta välistä Tapulikahvila, jossa Haukiputaan seurakunnan palkkaamat kesäseteli-nuoret ylläpitävät kesäkahvilaa. Kesäisin Haukiputaan kirkko toimii Tiekirkkona, jolloin kirkkoon voi oppaan avustuksella tutustua samalla kun tutustuu Haukiputaan kulttuuripolkuun ja perinnepihaan.

Haukipudas-seura on valmis toteuttamaan Haukiputaan Kulttuuripolun ja perinnepihan Haukiputaan seurakunnan sekä Oulun seurakuntayhtymän myötävaikutuksella.

3/24 Kaikille avoin Taidetivoli-työpajaviikonloppu Hiukkavaaran Kulttuurikasarmilla

Kaikille oululaisille avoin taidetyöpajaviikonloppu Hiukkavaarassa. Marraskuulle ajoittuvassa iloisessa Taidetivolissa pyörii 12 erilaista taidetyöpajaa saman katon alla Hiukkavaaran Kulttuurikasarmilla. Kävijät voivat valita monimuotoisten pajojen kirjosta itselleen mieluisan tai piipahtaa vaikka useammassakin "laitteessa". Pajat soveltuvat niin aikuisille kuin lapsillekin eivätkä edellytä aikaisempaa kokemusta taiteen tekemisestä. Taidetivoli on osallistujille maksuton.

4/24 Kaupunkitansseja Rotuaarille ja alueille

Elävää tanssimusiikkia Rotuaarin lavalle ja kaikille mahdollisuus osallistua kesätansseihin! Paikalle voisi tuoda ulos myös kahvin ja limukan myyntikärryt ja muutamia penkkejä lisää levähtämistä varten.

Tanssi mun kaa -kaupunkitanssit tarjoaisi kymmenen matalan kynnyksen ilmaista tanssituntia kaikille kaupunkilaisille. Tunnit pidetään eri puolilla Oulua. Yksi kerta on suunnattu erityisryhmille (liikuntarajoitteiset). Tanssi mun kaa -hankkeen tarkoituksena on kaupunkielämän elävöittäminen kaupungin eri asuinalueilla, joilla tanssia ei tavallisesti tarjota. Tarjolla on monipuolisia tanssilajeja flamencosta salsaan, kansantanssista itämaiseen tanssiin. Hankkeen tavoitteena on lisätä tanssin alan toimijoiden yhteistyötä sekä verkostoitumista. Hanke tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden kokoontua yhteen, lisätä sosiaalista hyvinvointiaan ja edistää asuinalueen yhteisöllisyyttä tanssin avulla. Tunnit pidetään asuinalueen kouluilla, jotka kesäaikoina ovat vajaakäytössä. Hyvän ilman sattuessa tanssimme ulkona. Tanssituokioihin voivat osallistua niin lapset, aikuiset kuin vanhuksetkin. Myös liikuntarajoitteisille on suunnitteella oma tanssituokionsa.
 
Tarkoituksena on laajentaa toimintaa kokeiluvuoden jälkeen mm. talvella tapahtuviin tanssin ja kulttuurin alan osallistaviin festivaaleihin. 

5/24 Kaupunkiympäristön elävöittäminen toteuttamalla nuorten graffitityöpajoja

Kannustetaan alueita Oulussa käynnistämään hankkeita, joissa nuoret suunnittelevat maalauksia alikulkuihin, sähkökaappeihin tai vastaaviin sekä toteuttavat projektit teemalla ”sotkemisessa ei ole mitään järkeä”. Valitaan muutamia alueita Oulussa, joilla tämä voidaan toteuttaa tämän vuoden aikana.

Oulun katutaideyhdistys ry toimii ohjaajana hankkeessa. Maalausten suunnittelua voidaan tehdä kouluissa taidekursseilla. Hankkeessa on hankittavat luvat maalausten kohteiden omistajilta kuten Oulun kaupunki, Oulun Energia, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Maalauksen yhteydessä on turvattava liikenne tekemällä liikenteen turvallisuussuunnitelma. Mukana pitää olla henkilö, jolla on voimassa oleva tieturvakortti. Viranomaisia on informoitava ennen maalausten tekoa.

6/24 Luontopolku lapsille Hietasaareen

Kannustetaan lapsia liikkumaan kaupunkiluonnossa. Toteutetaan olemassa olevilla poluilla Hietasaaressa lapsille luontopolku, jossa on opastusta metsässä liikkumiseen ja esimerkiksi lintujen bongaamiseen.

7/24 Lähikouluille kerhorahaa

Tuetaan MartinRenkaan jo aloittamaa kehitystyötä ja toteutetaan Martinniemessä vuoden 2019 aikana kaikenikäisille kuntalaisille yhteisöllistä toimintaa yhdessä ideoiden ja järjestäen - kaikkien alueen asukkaiden hyväksi.

Vuoden vaihteessa uutisoitiin suomalaiskaupunkien asuinalueiden välistä eriarvoisuutta selvittäneestä tutkimuksesta. Tutkimustuloksissa keskimääräistä huonommin voivia oululaisia kaupunginosia ilmeni useita. Martinniemessä järjestettiin aiheesta asukasilta. Toimenpiteitä on suunnattu nuoriin, mutta myös ikäihmisten ja aikuisväestön osalta syrjäytymiseen, ja hyvinvoinnin edistämiseen, tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Martinniemessä on vahvat yhteisölliset perinteet. Martinniemen koulu tekee yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Alueelle on perustettu MartinRengas, joka haluaa yhdistää alueen yhteisöt: mukana on yhdistyksiä, vanhempaintoimikunta, päiväkoti, seurakunta, nuorisotoimi, alueen yrittäjiä, järjestöjä sekä hyvinvointipalveluiden toimijoita. Tarkoitus on kannustaa asukkaita toimimaan yhdessä alueen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. Koulun tiloja voidaan käyttää näiden tapahtumien järjestämiseksi. 

8/24 Monikulttuurinen ”Käsityöt yhdistävät” –ryhmä

Käsitöitä tehdään kaikissa kulttuureissa ja kaikkien kulttuureiden käden taidoissa on ominaispiirteitä, mitä muualla ei ole. Kiinnostus käsitöihin ja niiden tekemiseen yhdistävät ihmisiä. Ryhmä, missä tutustutaan eri kulttuureista tulevien käsitöihin lisäisi yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta vieraita kulttuureja kohtaan. Ryhmään olisivat tervetulleita kaikista eri kulttuureista tulevat oululaiset. Joka kerralla tutustuttaisiin yhden ryhmäläisen oman kotiseudun käsitöihin eri tavoin mm. kuvin, mallein jne.

Welcome to Oulu –tapahtuma järjestetään torstaina 3.10. klo 13-18 Oulu10:ssä, jolloin ryhmä voisi aloittaa toiminnan. Ryhmä voisi kokoontua keskeisellä paikalla keskustassa, mihin on hyvät kulkuyhteydet joka puolelta. Keskiössä ryhmässä on yhteinen kiinnostus käsitöihin ja kädentaitoihin sekä yhdessä tekeminen - yhteistä kieltä ei silloin tarvita. Ryhmä voisi jatkua ensi vuoden puolella "käsityökahvila"-tyyliin maksuttomissa paikoissa, kuten eri puolella kaupunkia olevilla asukastuvilla sekä kirjastoissa.

Käsityökahvila on ideana monipuolinen mahdollisuus verkostoitua, tavata muita käsityön ystäviä ja oppia uutta. Se toimii kotoutumisen tukena, tukee yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä.

9/24 Osallistavan kaupunkikulttuurin työpajatoiminnan tukeminen Toppilansaaressa

Tulva ry on oululainen kulttuuriyhdistys, joka pyrkii edistämään nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta urbaanin kaupunkikulttuurin keinoin. Yhdistys tuottaa muun muassa tapahtumia ja mediaa aikuisille ja nuorille.

Tulva ry:n aktiiveihin kuuluu musiikin, taiteen, tapahtumatuotannon ja nuoriso- sekä vapaa-ajanohjauksen ammattilaisia. Tulva ry:n toiminta rakentuu arvopohjalle, jonka mukaan ketään ei jätetä yksin, ja jokaisella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään.

Tulvan aktiivit ovat viime syksystä asti ahkeroineet uuden toimitilan, eli Telakka-mediatalon parissa Toppilansaaressa. Telakalle on talkoovoimin ja kierrätysmateriaaleja suosien rakennettu monipuoliset musiikki-, AV- ja some-tuotantotilat, joissa Tulvalaiset haluaisivat järjestää osallistavaa kulttuurityöpajatoimintaa. Aikuiset ja kulttuurialan ammattilaiset takaisivat turvallisen ja kannustavan ympäristön innostavalle sekä osallistavalle toiminnalle.

Työpajatoiminnan ohella puitteet tarjoavat edellytykset myös kuntouttavalle työtoiminnalle, jonka kulttuuri- ja mediateemat puhuttelisivat paremmin muuten vaikeasti tavoitettavia kohderyhmiä. Tulvan visiona on tehdä Telakasta alueen urbaanin kulttuurin kohtauspaikka, jonka matalien kynnysten yli uskaltavat astella niin nuoret kuin muut yhdistyksetkin.

Tulva haluaa jatkossakin edistää yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa ja eläväistä kaupunkikulttuuria tapahtumien, median ja nuorisotyön kautta. Me Tulvalla koemme, että urbaanin kaupunkikulttuurin ja erilaisen mediatuotannon ympärille rakentuva toiminta heijastaa paremmin nykyistä kulttuurikenttää ja nuorten sekä nuorten aikuisten mielenkiintoa. Olemme toistamiseen nähneet, kuinka omaehtoinen ja aidosti innostava tekeminen on auttanut nuoria löytämään vahvuutensa ja toimimaan yhdessä.

Kulttuuriyhdistyksen tavoittavuuden ja Telakan osallistavan potentiaalin mahdollistamiseksi Tulva hakee tukea työpajaohjaajan palkkaamiseksi ja Telakan loppuvuoden ylläpitokustannuksiin.

10/24 Oulunsaloon Warjakka-puutarha

Warjakka -puutarha on yhteisöllinen siirtolapuutarha, joka toteutettaisiin Oulunsalon Varjakassa. Warjakka -puutarhan avulla pyritään luomaan yhteisöllistä tekemistä, ylläpitämään alueen siisteyttä, nostamaan alueen kulttuuriperintöä esille sekä lisäämään alueen viihtyvyyttä.

Venesatamaan vievän Varjakantien varressa sijaitsi 1920 -luvulla edistyksellinen sahatyöläisten miljöö. Varjakansaaressa toimineen yhden Pohjoismaiden suurimman sahan pääakselin katkeamisen myötä vuonna 1929 alue hiljeni. Varjakantien varrella komeilleet talot purettiin ja osa niistä siirrettiin Pateniemeen. Tänä päivänä Varjakantiellä on jäljellä vain vähitellen umpeen kasvava 19 kivijalan pitkä rivi, joka muistuttaa entisistä kukoistuksen ajoista. Uudet tuulet kuitenkin puhaltavat Varjakassa ja aluetta pyritään herättelemään henkiin.

Yhteisöllistä Warjakka –puutarhaa varten Varjakantien varresta raivattaisiin puustoa. Raivauksen jälkeen kaikki 19 kivijalkaa annettaisiin pienten ryhmien, yhteisöjen ja järjestöjen kesäisiksi viljelyalustoiksi. Samoihin kivijalkoihin ollaan suunnittelemassa myös Warjakan tarinat -nimistä lisätty todellisuuskokemusta ja -galleriaa, joka nostaisi Varjakan alueelta kerättyä perimätietoutta yleiseen tietoisuuteen virtuaalisen tarinankerronnan avulla. Se toimisi myös uudenlaisena taidetilana. Monikerroksellisuudella – yhdistelemällä puutarha virtuaalisen tarinankerronnan ja taiteen kanssa – toivotaan luotavan uudenlainen yhteisöllinen tila, jossa hyvin eri asioista (historiasta, taiteesta, luonnosta, yhteisöllisestä tekemisestä ja teknologiasta) kiinnostuneet ihmiset voisivat kohdata.

Warjakka -puutarhaa rakennettaisiin vaiheittain. Ensimmäisenä toteutetaan kokeilu, joka käsittäisi kahden kivijalan luomisen puutarhaksi ja niitä ympäröivän alueen siistimistä. Pilotin avulla tutkittaisiin puutarhan ja lisätty todellisuuskokemuksen ja -gallerian yhteensopivuutta sekä niiden toimivuutta. Samalla luotaisiin malli, jolla kehitettäisiin hanketta eteenpäin yhteistyössä Oulun yliopiston arkeologien ja Oulun kaupungin ympäristöpalvelujen kanssa.

Ehdotuksen toteutuksessa mukana Taikabox ry, Ervastinkylän kyläyhdistys ry sekä Warjakan merikeskus ry

11/24 Ouluun ensimmäinen Kulttuurikontti kaikille avoimeen tapahtumatuotantoon

Kulttuurikontti on mahdollista varata maksuttomasti käyttöön kaikille avoimien tapahtumien järjestämistä varten. Kulttuurikontti tuunataan urbaaniin kaupunkikulttuuriin sopivalla tavalla ja sen sisälle sijoitetaan kiinteästi helppokäyttöinen tapahtumatekniikka. Konsepti mahdollistaa matalankynnyksen tapahtumatuotannon ja elävöittää oululaista kaupunkikulttuuria.

Tämä olisi ensimmäinen kontti, mutta tämän jälkeen kontteja voitaisiin ostaa lisää ja sijoittaa niitä ympäri kaupunkia. Konttien sijaintia voidaan näppärästi myös vaihtaa eri kesinä, jotta niiden vaikutuspiiri on mahdollisimman laaja.

Kesällä 2017-2018 Oulussa toteutettiin kuntalaislähtöiset kaupunkitapahtumat mahdollistava Kaaoslava ja kesällä 2019 Kaaoslavan perinnettä jatkaa Hollihaan puiston Hollilava. Hollilava on kaikille avoin tapahtumapaikka, jossa toteutetaan myös osa Oulun puistopiknikeistä. Tapahtumapaikkana toimii vuokrattu kylkiavattava merikontti.

Merikontti on vuokrattu vuosittain konttivuokraamosta. Vuokrakontti ei kuitenkaan mahdollista tapahtuma-alustan kehittämistä eteenpäin, sillä se täytyy aina palauttaa alkuperäisessä kunnossa vuokraajalle, joten oman kontin hankkiminen kaupungille juurruttaisi toiminnan lopullisesti osaksi oululaista kaupunkikulttuuria.

12/24 Pikisaaren villatehtaan alueelle ”Tekijöiden talo” - monikäyttöiset ja muunneltavat tilat eri taiteenaloja edustavien taiteilijoiden ja esitysten käyttöön

Tavoitteena on tehdä ensimmäisen vaiheen "nurkanvaltaus" Pikisaaren Villatehtaan alueella olevalle oppilaitosalueelle eri taiteenalojen työtiloiksi. Tilat remontoitaisiin taiteilijoiden käyttöön ja vuokrattavaksi.

Pikisaaren Villatehtaan alueen tulevaisuuden kehittämistä ja profilointia halutaan tukea - tilat avautuisivat myös yleisölle myöhemmin tuotteistettavien ilta- ja viikonloppukurssien avulla.

Suunnitelma tukee Oulun kaupungin tavoitetta olla Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026.

13/24 Podcast-tapahtuma ”Ölövi ääni”

Kaikille oululaisille avoin ja maksuton non-stop pop-up podcast-tapahtuma ”Ölövi ääni”, jossa osallistujat saavat tutustua podcastin käsikirjoittamiseen, äänittämiseen, editointiin ja julkaisemiseen.

Tapahtuman toteutus tapahtuisi yhdessä muiden oululaisten asukaslähtöisten mediatuotantoyhteisöjen sekä Oulun kaupungin kanssa. Ajankohtana olisi jokin lauantai-päivä esimerkiksi pääkirjaston Laituri-tilassa. Tapahtumassa taltioiduista oululaisista tarinoista julkaistaisiin myöhemmin podcast-sarja esimerkiksi Ölövi ääni-kanavalla.

14/24 Pop up -tila kaupunkikulttuurin elävöittämiseen

Helposti saavutettava ja esteetön yhteinen pop up –tila, jossa esimerkiksi kulttuurin vapaan kentän toimijat ja eri yhdistykset saisivat tuoda toimintaansa esille. Eri toimijoiden kesken verkostoituminen olisi luontevaa yhteisen tekemisen äärellä. Tila voisi toimia myös luovana työskentelytilana ja olisi varattavissa maksuttomasti kaikkien käyttöön sähköisen varauskalenterin avulla.

Pop up -tilassa voisi järjestää esimerkiksi maistiaisen tulevasta taidetoiminnasta, esityksestä, luennosta, näyttelystä. Siellä voisi olla esillä flyereita ja esitteitä.

Esteetön ry:llä ei ole omaa varsinaista toimitilaa vaan kokoonnumme Aleksinkulmassa. Esteetön ry on kulttuurihyvinvointiyhdistys suurella sydämellä ja esteettömällä asenteella. Kehitämme ja tuotamme taide- ja kulttuurilähtöisiä palveluja Pohjois-Suomen alueella. Toimintamme tarkoituksena on edistää hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja luovaa oppimista. 

Yhdessä olemme enemmän - suunnitelma tukee Oulun kaupungin tavoitetta olla Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026.

15/24 Rajakylän alueen luontoa ja esteettisyyttä esiin! Osallisuutta vahvistaen.

Asukkaat ovat valinneet Röllimetsäksi kutsutun alueen muutettavaksi Röllipuistoksi. Metsä sijaitsee Rajakylän ostoskeskuksen kupeessa. Ensimmäinen osallistuvan budjetoinnin rahoituksella tehty muutostyö vuonna 2018 kohdistui metsän harvennukseen. Lisäksi hankittiin välineitä metsän kalustamiseen (betonia, lautoja ja ruuveja 3 – 5 penkille, työvälineitä) ja polkujen parantamiseen luonnonmukaisesti. Rajakylässä on osaamista myös tuleviin, yhdessä asukkaiden kanssa toteutettaviin, alueen muutostöihin.

Nyt haettavalla osallistuvan budjetoinnin rahoituksella Röllipuistoon on tarkoitus hankkia älykäs valaistus, jota on jo osassa Oulun kaupunginosissa. Älykäs valaistus luo turvallisen tunnelman, valaistusta pystytään kauko-ohjaamaan ja tarkasti räätälöimään. Toteutus on kustannustehokas ja ympäristöystävällinen. Älykkään valaistuksen avulla pystytään estämään mahdollista ilkivaltaa. Aurinkopaneeli tuottaa sähkön, josta valaistus saadaan.

ITU2 -hankkeessa kehitetään inklusiivista toimintamallia Rajakylään. Mallissa yhdistyvät alueen asukkaiden, kolmannen sektorin, seurakunnan sekä julkisen ja yksityisen sektorin voimavarat. Hankkeen rahoittaja on ESR, sen toteuttavat ODL, Diak ja Oulun kaupunki.

Yhdessä tekemisessä on ITUA!

16/24 Rajakylän nuorille pop up–kahvila

Rajakylän nuorille oma kokoontumispaikka johonkin jo olemassa olevaan liiketilaan. Tilat avoinna silloin, kun nuorisotila on kiinni. Turvallinen ja päihteetön kohtaamispaikka nuorille, ja ainakin kaksi aikuista paikalla valvomassa. Toimintaa järjestetään sen mukaan mistä nuoret ovat kiinnostuneita. Nettipalveluja, pelejä ym. mikä kiinnostaa nuoria tällä hetkellä. Toivotusta toiminnasta voisi järjestää kyselyn alueen nuorille.

17/24 Ruokahävikki(jää)kaapit

Hankitaan julkisiin tiloihin Oulussa ruokahävikkijääkaappeja. Julkinen tila voi olla olohuone, perhekahvila, nuokkari tai vastaavaa. Toimija voi olla esimerkiksi asukasyhdistys, nuorten toimintaryhmä, innostunut lähiöporukka.

18/24 Seksuaaliseen häirintään puuttuvan sarjakuvan painatuskustannukset

Mitä on seksuaalinen häirintä, miltä se tuntuu, miten se vaikuttaa, kenelle ja miten siitä pitäisi ilmoittaa ja mistä saa apua? Tätä varmasti moni nuori miettii tänäkin päivänä. Netissä on paljon ohjeita miten pitäisi toimia, mutta ne ovat usein pitkiä ja virkakielisiä: eivät ehkä tavoita nuoria parhaalla mahdollisella tavalla.

Vuoden 2018 Oulun osallistuvan budjetoinnin jatkotyönä Oulun Zonta-kerhot ja Kulttuurivoimala työstävät koulumaailmaan sijoittuvaa sarjakuvaa, jossa kuvataan tarinan muodossa seksuaalista häirintää, miltä se tuntuu ja kuinka siihen saa apua. Piirtäjinä on kaksi lahjakasta Kulttuurivoimalan nuorta taiteilijaa. Tavoitteena on saada sarjakuva valmiiksi kesän 2019 aikana. Verkkoversion lisäksi tarkoituksena on tehdä myös paperinen versio. Sen painatuskuluihin haemme rahoitusta.

Jokaisella nuorella on oikeus määritellä oman koskemattomuutensa rajat. Sarjakuvan tarkoituksena on tukea yläasteella olevia nuoria rajojen asettamisessa.

Sarjakuvasta tulee 24-sivuinen, sivukoko A5, kansi värillinen, muuten mustavalkoinen, painos 3000 kpl. Painettu versio annetaan Oulun kouluihin yläasteiden käyttöön yhdelle luokkatasolle. Verkkoversio laitetaan vapaasti saataville. Hanketta on tarkoitus esitellä myös 9.-10.10.2019 Oulussa pidettävillä valtakunnallisilla tasa-arvopäivillä. Sarjakuvasta on myös mahdollista tehdä erikielisiä maahanmuuttajille suunnattuja versioita.

19/24 Syrjäisten kaupunginosien nuorille lisää aktiviteetteja

Oulun reuna-alueiden (esim. Ylikiimingin) nuorille lisää harrastus- ja ajanvietemahdollisuuksia. Nuorilla olisi hyvä olla enemmän paikkoja mukavaan yhdessäoloon.

Miksi? Tämän hetken vähäiset mahdollisuudet ymmärrettävästi johtavat välillä myös asiattomiin touhuihin. Olisi tärkeää, että nuoret voisivat harrastaa ja oleskella myös omalla asuinalueellaan ja sitä tuettaisiin kaupungin puolesta.

Vapaa-ajan toimintaa tulee kehittää yhdessä nuorten kanssa ja mahdollistaa tekemistä.

20/24 Taiteiden yö Kellossa –tapahtuma 5.9.2019 Kellon koululla ja alikulkumaalausten ideointi

Osallistava Taiteiden Yö Kellossa –tapahtuma Kellon koululla 5.9.2019 klo 16-22. Tapahtumassa lapset, nuoret ja aikuiset saavat osallistua erilaisiin taidetyöpajoihin: toteutuslistalla ovat ainakin graffiti, tanssi, parkour, käsityöt, askartelu, musiikki, elokuva, ja maskeeraus. Lisäksi lapsilta ja nuorilta kerätään kyselyllä omat ideat. Tapahtumassa ideoidaan lisäksi pysyviä taideteoksia Kellon lähiympäristöön (siistejä graffiteja alikulkuihin).

21/24 Tila-auto yleishyödyllisten yhdistysten käyttöön

Oululaisten yleishyödyllisten yhdistysten käyttöön tila-auto (1+8 istumapaikkainen henkilöauto). Tällä hetkellä monen yleishyödyllisen yhdistyksen toimintaa rajoittaa se, että ei ole autoa, jolla liikutella ihmisiä tai isompia tavaroita. Tila-auton käyttö voisi toimia varauslistan kautta. Auto voi olla tonnin-parin ”räpsy” kunhan se on riittävän iso ja siinä on riittävästi istumapaikkoja ja tilaa. Auto voidaan ”tuunata” yhdistysten osaamisen kautta ja sen huolto sekä säilytys voisi tapahtua myös yhdistysten toimesta.

22/24 Tuiran koulun pihan kehittäminen

Koulupihan Tuirassa pitää olla liikkumaan kannustava, kuten muillakin kouluilla.

Ideat ja perustelut Tuiran koulun pihan turvallisuuden ja viihtyisyyden kehittämiseen on kerätty toiminnallisesti kaikkien oppilaiden ja vanhempien osallisuus mahdollistaen vanhempainyhdistyksen aamukahveilla.

Tuiran koulun piha on jäänyt kehittämättä vuosien ajan milloin minkäkin syyn takia. Viimeisimpänä niistä koulun lakkaaminen Merikosken kouluun yhdistymisen yhteydessä. Siihen on kuitenkin vielä yli kolme vuotta aikaa. Pihan tulee olla toimiva siihen asti. Suunnitelmassa lähdetään siitä, että tehtävät parannukset ovat siirrettävissä Merikosken koulun pihaan

Turvallisuus: Tapaturmia voi välttää oikeanlaisilla välineillä ja materiaaleilla.
Kestävä kehitys: Koulupihan investoinnit suunnitellaan niin, että välineet voi siirtää suoraan uuteen Merikosken kouluun v. 2022 valmistuvan peruskorjauksen yhteydessä.
Kuntalaisen hyvinvointi: Koululaisten lisäksi piha toimii myös asukkaiden lähiliikuntapaikkana, mikä lisää kaupunkilaisten hyvinvointia.
Kaupunkikehittäminen: Tuiran koulu on osa aktiivista Tuiran kaupunginosaa, kehittämisen kärjessä.
Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri: Tuiran koulun piha monipuolistuu kulttuuritapahtumien järjestämispaikkana.

23/24 Yhteisötoiminnan aktiivien palkitseminen

Oululaisten kuntalaisaktiivien – esimerkiksi asukastuvilla ja voittoa tavoittelemattomissa yhdistyksissä toimivien - huomioimiseen varataan määräraha. Pienellä muistamisella ja palkitsemisella rohkaistaisiin myös uusia toimijoita tärkeään vapaaehtoistyöhön. Yhdistysten aktiiveille voisi jakaa stipendejä esimerkiksi Vares-verkoston kautta.

24/24 Ylikiiminkiin puistonpenkkejä

Ylikiimingin taajamasta puuttuvat kokonaan puistonpenkit torilta ja kävelyteiltä. Niitä tarvitaan, että etenkin ikääntyvä väestö voisi levähtää kauppareissuillaan ja ulkoillessaan.

**********************************************************

Äänestys järjestettiin ajalla 19.7.-7.8. Electorate-mobiilisovelluksen avulla.

Lisäksi järjestettiin pop up-äänestyspisteet Oulu10:iin ja pääkirjastolle 5.-7.8.

Äänestäjiä oli yhteensä 540.

 

Äänestystulos (mobiiliäänet suluissa) alustavan laskennan jälkeen:

19. Syrjäisten kaupunginosien nuorille lisää aktiviteetteja (204) + 18 = 222 ääntä
6. Luontopolku lapsille Hietasaareen (189) + 26 = 215 ääntä
9. Osallistavan kaupunkikulttuurin työpajatoiminnan tukeminen Toppilansaaressa (208) + 6 = 214 ääntä
17. Ruokahävikki(jää)kaapit (175) + 39 = 214 ääntä
5. Kaupunkiympäristön elävöittäminen toteuttamalla nuorten graffitityöpajoja (196) + 10 = 206 ääntä
11. Ouluun ensimmäinen Kulttuurikontti kaikille avoimeen tapahtumatuotantoon (165) + 19 = 184 ääntä
12. Pikisaaren villatehtaan alueelle "Tekijöiden talo" - monikäyttöiset ja muunneltavat tilat eri taiteenaloja edustavien taiteilijoiden ja esitysten käyttöön (159) + 25 = 184 ääntä
10. Oulunsaloon Warjakka-puutarha (134) + 26 = 160 ääntä
7. Lähikouluille kerhorahaa(143) + 15 = 158 ääntä
4. Kaupunkitansseja Rotuaarille ja alueille (140) + 17 = 157 ääntä

 

Äänestystulos kokonaisuudessaan eli kaikki äänestyksessä mukana olleet ehdotukset:
(Mobiilisovelluksella annetut äänet suluissa)


1. Asukastuvilla Metsän aarrearkku -työpajat (107) + 9 = 116 ääntä
2. Haukiputaan Kulttuuripolku ja perinnepiha Plaanssi (122) + 4 = 126 ääntä
3. Kaikille avoin Taidetivoli-työpajaviikonloppu Hiukkavaaran Kulttuurikasarmilla (132) + 13 = 145 ääntä
4. Kaupunkitansseja Rotuaarille ja alueille (140) + 17 = 157 ääntä
5. Kaupunkiympäristön elävöittäminen toteuttamalla nuorten graffitityöpajoja (196) + 10 = 206 ääntä
6. Luontopolku lapsille Hietasaareen (189) + 26 = 215 ääntä
7. Lähikouluille kerhorahaa(143) + 15 = 158 ääntä
8. Monikulttuurinen "Käsityöt yhdistävät" –ryhmä (104) + 7 = 111 ääntä
9. Osallistavan kaupunkikulttuurin työpajatoiminnan tukeminen Toppilansaaressa (208) + 6 = 214 ääntä
10. Oulunsaloon Warjakka-puutarha (134) + 26 = 160 ääntä
11. Ouluun ensimmäinen Kulttuurikontti kaikille avoimeen tapahtumatuotantoon (165) + 19 = 184 ääntä
12. Pikisaaren villatehtaan alueelle "Tekijöiden talo" - monikäyttöiset ja muunneltavat tilat eri taiteenaloja edustavien taiteilijoiden ja esitysten käyttöön (159) + 25 = 184 ääntä
13. Podcast-tapahtuma "Ölövi ääni" (83) + 3 = 86 ääntä
14. Pop up -tila kaupunkikulttuurin elävöittämiseen (120) + 5 = 125 ääntä
15. Rajakylän alueen luontoa ja esteettisyyttä esiin! Osallisuutta vahvistaen. (87) + 5 = 92 ääntä
16. Rajakylän nuorille pop up –kahvila (114) + 9 = 123 ääntä
17. Ruokahävikki(jää)kaapit (175) + 39 = 214 ääntä
18. Seksuaaliseen häirintään puuttuvan sarjakuvan painatuskustannukset (121) + 9 = 130 ääntä
19. Syrjäisten kaupunginosien nuorille lisää aktiviteetteja (204) + 18 = 222 ääntä
20. Taiteiden yö Kellossa –tapahtuma 5.9.2019 Kellon koululla ja alikulkumaalausten ideointi (85) ääntä
21. Tila-auto yleishyödyllisten yhdistysten käyttöön (105) + 17 = 122 ääntä
22. Tuiran koulun pihan kehittäminen (101) + 7 = 108 ääntä
23. Yhteisötoiminnan aktiivien palkitseminen (96) + 6 = 102 ääntä
24. Ylikiiminkiin puistonpenkkejä (107) + 10 = 117 ääntä

Yhteisötoiminnan kehittämisverkostosta muodostettu raati kokoontuu 13.8.2019 päättämään 35 000 euron määrärahan kohdentamisesta ja ottamaan kantaa eniten kannatusta saaneiden suunnitelmien toteuttamisvaihtoehtoihin.  

Osallistuva budjetointi 2018

Oulussa kokeillaan syksyn 2018 aikana osallistuvaa budjetointia. Asukkaiden päättämiin tasa-arvoon ja turvallisuuteen liittyviin tarkoituksiin on varattu yhteensä 20 000 euroa. Vaikuttavimpiin turvallisuus-aiheisiin ideoihin käytetään 10 000 euroa ja tasa-arvo-aiheisiin 10 000 euroa.  Ideoiden on oltava kaupungin arvojen (rohkeus, reiluus ja vastuullisuus) mukaisia, ja tarkoitukseen varattu raha tulee käyttää vuoden 2018 aikana.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemustaan kaupungin kehittämisessä.

Loka-marraskuun aikana on järjestetty neljä osallistuvan budjetoinnin työpajaa: kaksi turvallisuus-teemalla ja kaksi, joiden aiheena on tasa-arvo. Työpajoissa on ideoitu yhdessä, kehitetty kuntalaisten ehdotuksia eteenpäin ja työpajojen päätteeksi äänestetty, mitkä ehdotukset toteutetaan.

Turvallisuutta ja tasa-arvoa parantavia ideoita on voinut jättää sähköpostitse, Meijän kaupunni -mobiilisovelluksen kautta, Otakantaa.fi-palvelun kautta, yhteisötoiminnan verkkolomakkeella tai työpajoissa.

Turvallisuus:  
Työpaja 1: 17.10. klo 17–20 Rajakylän koululla (Ruiskukkatie 4-6) 
Äänestys: 31.10. klo 17–20 Rajakylän koululla ja Electorate-sovelluksella 31.10. klo 17 - 1.11. klo 17  

Tasa-arvo: 
Työpaja 1: 8.11. klo 17–20 Merikosken koulun Merituulen yksikössä (Toppila, Kauppaseurantie 2) 
Työpaja 2: 22.11. klo 17 alkaen Merikosken koulun Merituulen yksikössä (ent. Terva-Toppilan koulu, Kauppaseurantie 2)

Äänestys: 22.11.-27.11. Electorate-sovelluksella

Tasa-arvoideoiden jatkojalostamo-työpajassa 22.11. valittiin alla olevat nopealla aikataululla toteutettavissa olevat ehdotukset äänestysvaiheeseen. Valintoja tehdessä painotettiin seuraavia kriteerejä: vaikuttavuus, nivoutuu olemassa olevaan, edistää osallisuutta ja edistää kestävästi tasa-arvoa.

Erittäin hyviä kuntalaisten ehdotuksia jouduttiin jättämään pois aikataulu- ja muiden rajoitteiden vuoksi.

Turvallisuus ja tasa-arvo olivat ideointi- ja työpajavaiheessa ehdotuksia ohjaavia teemoja. Työpajoissa ei rajattu käsitteen määrittelyn vuoksi pois tosiasiallisesti enemmän yhdenvertaisuutta tai osallisuutta edistäviä ehdotuksia.

 

Ehdotus nro 1: Kaupungin järjestämien tapahtumien pitopaikkojen esteettömyyden parantaminen. Summa: 3000 €

Ehdotukset nro 2 ja 3: 100 € lahjakortteja perheille joululahjana jaettavaksi neuvoloiden kautta. Summa: 5000 €

Ehdotukset nro 9 ja 10: Kulttuurikylpy-toiminta, jolla tuetaan maahanmuuttajien suomalaisen kulttuurin tuntemusta, annetaan valmiuksia suomen kielen oppimiselle sekä edistetään kulttuuri-informaation kaksisuuntaisuutta. Summa: 5000 €

Ehdotus nro 11: Studio, joka antaa äänen heille, jotka eivät muuten tule kuulluiksi. Summa: 5000 €

Ehdotukset nro 12 ja 13: Sarjakuvana toteutettava opas seksuaaliseen häirintään puuttumiseen. Summa: 3000 €

Ehdotus nro 18: Kymmenen lainattavaa teema-, toiminta- ja tunnelaukkua kirjastoihin eri puolille Oulua. Summa: 2000 €

 

Tutustu ja lataa pilotissa käytetty kuntalaisvaikuttamisen mobiilisovellus tämän linkin kautta.

Electorate-mobiilisovelluksen käyttötuki ja lisätietoja: Juha Repo, p. 040 837 3570

 

Ideat toteuttamisvaiheessa

Lokakuussa turvallisuutta parantavista ehdotuksista eniten ääniä sai liikkuva rassauspaja nuorille mopoilijoille, jonka toteutukseen varattiin 5500 euroa. Summa on käytetty mopojen huoltoon ja ylläpitoon tarvittaviin työkaluihin ja tarvikkeisiin. Mopopajan suunnittelu etenee yhdessä nuorten kanssa, ja liikkuva rassauspaja aloittaa vapun tienoilla toiminnan Maikkulasta mopojen keväthuolto-tempauksella.

Toiseksi eniten ääniä sai rajakyläläisten valmistelema Rajakylän Röllimetsän ja ostarin alueen kunnostamissuunnitelma, jonka toteutukseen varattiin 4500 euroa. Rajakyläläiset halusivat parantaa turvallisuutta ja viihtyisyyttä ostoskeskuksen viereistä metsää siistimällä ja harventamalla. Metsä on nyt harvennettu ja alueen muuttunutta ilmettä juhlittiin Rajakylän ostoskeskuksen kyläjuhlilla 12. joulukuuta.

Kulttuurikylpy-toiminta ja Meri-Toppilaan rakennettava studio äänestettiin suosituimmiksi tasa-arvoteemaisista ehdotuksista

Marraskuussa kuntalaisten ehdotuksista eniten kannatusta sai kulttuurikylpy-toiminta, joka tukee erilaisuuden ymmärtämistä ja samankaltaisuuden tunnistamista ihmisten välillä. Tähän on varattu 5000 euroa. Toiseksi eniten kannatusta sai studio, joka antaa äänen heille, joiden ääni ei muuten tule kuulluksi. Tämä toteutetaan Meri-Toppilassa ja hankintoihin on varattu myöskin 5000 euroa.

Kulttuurikylvyn tiloihin Meri-Toppilan Kulttuurivoimalassa hankitaan akustiikkalevyjä ja kannettavia tietokoneita joulukuun aikana. Kulttuurikylvyssä toteutettavaa suomen kielen alkeisopetusta tuetaan jatkossa monikulttuurikeskus Villa Victorin ohjauksella ja resursseilla (muun muassa oppimateriaalit). Kulttuurivoimalan ja Villa Victorin yhteistyöllä vahvistetaan alueella toimivaa monikulttuurista työtä ja maahanmuuttajien palveluja. Voit tutustua ja seurata kulttuurikylvyn päivittäistä toimintaa Instagramissa.

Perustettavan Siilo-kanavan kautta tuodaan esille asioita, ilmiöitä, henkilöitä ja organisaatioita, joiden ääni ei kuulu muutoin ajassamme. Rahoituksen turvin voidaan perustaa yhteisökanava, joka mahdollistaa laaja-alaisesti näkökulmien esille tulon.  Perinteisen radio- ja televisiotekniikan sijaan tarkoituksena on striimata lähetykset suorana nettiin, jonne ne jäävät jakoon. Katso: Siilo-kanava

Oulun Zonta-kerhot I ja II sekä Kulttuurivoimala pystyvät yhdessä toteuttamaan myös kolmanneksi eniten ääniä saaneen ehdotuksen: seksuaaliseen häirintään puuttumiseen opastavan sarjakuvan. Katso: Sarjakuvalla häirintää ja ahdistelua vastaan

Kuntalaisten luottamusta osallistumisen ja vaikuttamisen merkitykseen halutaan vahvistaa. Myös muita esitettyjä turvallisuus- ja tasa-arvoehdotuksia pyritään siis edistämään.

Osallistuvan budjetoinnin toimintatavan nopea kokeilu pyrki vastaamaan kuntalaisvaikuttamisen tiedettyihin ja tutkittuihin haasteisiin. Nyt kerättyä tietoa jatkojalostetaan, ja osallistuvan budjetoinnin toteutustapaa kehitetään ensi vuotta varten. Myös äänestyksessä käytettävää Electorate-mobiilisovellusta kehitetään saadun palautteen perusteella.

Kuntalaisaktiiveille perustettava uusi yhteisötoiminnan verkosto käynnistyy tammikuussa osallistuvan budjetoinnin Oulun toteutustavan ideoinnilla:

 

Osallistuvan budjetoinnin menetelmän jatkotyöstöpaja tiistaina 8.1. kaupungintalolla (nh 120) klo 17 alkaen.

Palaveri on kaikille avoin – lämpimästi tervetuloa kuulolle tai kehittämään!

 

Kysymyksessä ei ole ainutkertainen tilaisuus: mikäli kiinnostusta asian kehittämiseen ilmenee, voidaan järjestää uusi työpaja aiheesta.


Voit osallistua myös lähettämällä kehittämisehdotuksia osoitteeseen: sara.inkeroinen@ouka.fi

Tasa-arvoteemaiset ehdotukset 2018

Tasa-arvoteemaiset kuntalaisten ehdotukset ja kaupungin asiantuntijoiden vastaukset - julkaisuluonnos

 

1. Kaupungin järjestämien tapahtumien pitopaikkojen muuttamiseksi esteettömiksi

 

Työpajakommentit:

- hyvä idea, mutta toivotaan tarkennusta minkälaista esteettömyyttä tarkoitetaan

-kaupungin työntekijöiden velvollisuus on huolehtia tapahtumapaikkojen valinnoissa esteettömyys

-pitää ottaa huomioon myös muut kuin rakennuksiin liittyvät esteettömyyteen vaikuttavat tekijät

 

Kaupungin vastaus:

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus huomioiden tapahtumapaikkojen kuuluisikin olla esteettömiä jo nyt. Vain esteetön tila mahdollistaa kaikkien osallistumisen.

Suomi on ratifioinut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen vuonna 2016. Tässä sopimuksessa taataan vammaisille henkilöille samat oikeudet muun muassa fyysiseen ympäristöön, tapahtumiin ja tilaisuuksiin kuin terveilläkin henkilöillä.

Kaupungin omistamat ja käyttämät rakennukset ja tilat on rakennettu eri aikakausina, jolloin ei aina ole ollut samanlaisia määräyksiä esteettömyydestä kuin nykyisin.

Tämä sama ongelma on monissa kaupungeissa, eikä esteetömiä tiloja tapahtumapaikaksi välttämättä löydy helposti.

 

Tämä esitetty ehdotus on hyvä: Oulussa on jo nyt monta melkein esteetöntä tilaa, jotka voitaisiin suhteellisen edullisesti muuttaa esteettömiksi.

Kirjaston Pakkala-sali ja Aleksinkulman juhlasali ovat esimerkkejä esteettömistä tiloista. Molemmissa on induktiosilmukka, esteetön WC, esteettömät parkkipaikat.

Kaupungin tulisi suosia tapahtumissaan vain esteettömiä tiloja: omia tiloja tulisi korjata esteettömiksi. Ulkoa tulisi suosia vuokrattaviksi vain esteettömiä tiloja. Kustannukset esteettömyyden parantamiseksi riippuvat aina kustakin tilasta.

Tapahtuman esteettömyys muodostuu kuitenkin muustakin kuin tilasta. Esimerkiksi esitelmät tulee esittää näkyvillä fonteilla, siitä tulee tiedottaa saavutettavasti, esitykset tulee kirjoitustulkata, esittäjän tulee puhua mikrofoniin jne.

 

Ehdotus toteuttamiskelpoisesta ideasta: kannettava induktiosilmukka on yksi vaihtoehto.

Silmukkaa voisi lainata esim. Oulu10:n asiakaspalvelusta. Hinta n. 2500-3000€.

Moniin kokoustiloihin saattaa olla esteetön sisäänkäynti, mutta sieltä puuttuu induktiosilmukka.

 

2. Jakaisin ruokaa ja vaatteita (esim. myymälöiden sesongeista jääneitä) vähävaraisille ihmisille. Varsinkin ennen joulua on tarvitsevia. Voisi myös ajatella tuntuvia joululahjoja lapsille ja vanhuksille.

 

3. Ruokapaketteja ja joululahjoja vähävaraisille ja syrjäytyneille

                                                                            

Työpajakommentit ehdotuksiin 2 ja 3:

- sosioekonomisen tasa-arvon edistämiseksi heikoimmin toimeentuleville kaupunginosille

- yhteistyössä olemassa olevien toimijoiden kanssa

- yksinäisille (yksinasuvat vanhukset?)

- mahdollista yhdistää ehdotukseen nro 8

 

4. Uskonnollisten tapahtumien oikeudenmukaiseen tiedottamiseen sekä pakottamisen vähentämiseen päiväkodeissa ja kouluissa.

 

Työpajakommentit: -yhdenvertaisuuskriteerit päiväkoteihin

-tapahtumien järjestäjillä tiedottamisvastuu

 

Kaupungin vastaus:

Oulun kaupunki/varhaiskasvatus ja perusopetuspalvelut noudattavat uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisessä opetushallituksen ohjeita. Sen lisäksi kaupunki on selventänyt osaltaan opetushallituksen ohjeita ja laatinut esimerkiksi yhteisen lomakepohjan tiedottamista varten.

 

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa voidaan järjestää uskonnollisia tilaisuuksia ja toimituksia, joita pidetään uskonnon harjoittamisena. Huoltajilla on oltava aito vapaus valita, osallistuuko lapsi uskonnollisiin tilaisuuksiin vai ei. Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta tai osallistumattomuudesta ei saa aiheutua lapselle leimautumista tai muita haitallisia seuraamuksia. Tilaisuuksien aikana on järjestettävä vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa lapsille, jotka eivät osallistu tilaisuuteen. Huoltajia on tiedotettava tilaisuuksien sisällöistä ja vaihtoehtoisesta toiminnasta riittävän ajoissa.

 

Budjettitarve: 0 €

 

5. a) Parempi selvitys ja julkiset tiedot viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista eri yrityksissä ja yhdistyksissä.

b) Anonyymin rekrytoinnin edistäminen.

 

Työpajakommentit: -Jaetaan tämä ehdotus kahteen osaan (a ja b).

-Osa on kaupungin nettisivuilla

-Tämä on päätös- ja asenneasia, ei raha-asia

-Samaa mieltä, paitsi anonyymi rekrytointi!

 

5. a) Kaupungin vastaus:

Tämä on hyvällä tolalla oleva asia: kaikki joita asia koskee, ovat sidonnaisuudet ilmoittaneet.

Laki edellyttää ilmoittamaan sidonnaisuudet, ja ne löytyvät netistä: https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/sidonnaisuudet

Lisäksi melkein kaikki valtuutetut ovat ilmoittaneet myös vapaaehtoiset tiedot.

 

5. b) Anonyymin rekrytoinnin osalta idea on toteutuskelpoinen, valmis prosessi on olemassa eikä siitä aiheudu lisäkustannuksia.

Aiheeseen liittyvään valtuustoaloitteeseen on vastattu myönteisesti. Periaatteellisella tasolla hyväksytty ja käyttöönottokokeilu tulossa eli tulossa testattavaksi.

Tullaan kokeilemaan sopivissa rekrytointitilanteissa. Ei vaadi määrärahoja.

 

6. Osallistumista matalan kynnyksen palveluna toteutettavaan suomen kielen opetukseen maahanmuuttajille, erityisesti kotiäideille, voi helpottaa järjestämällä opetustilan yhteyteen lastenhoitopalvelua, ns. lapsiparkki.

 

Työpajakommentit: -voisiko kokeilla pilottina?

-aikataulu voi olla haaste tänä vuonna

-ulkopuolisen tahon kanssa yhteistyössä, esim. koulutus lapsiparkin pitäjille tänä vuonna (esim. 4H, MLL, partio), jotta ensi vuonna voisi olla koulutettuja lapsiparkin pitäjiä

-tiedossa on tällä hetkellä, että esim. somaliäideillä lapset mukana kursseilla, jolloin yhteisöllisyys korostuu mutta opiskelu on hankalampaa

-vaikeasti työllistettäviä voisi kouluttaa lapsiparkin pitäjiksi

-kaupungin puolella voisi olla koordinointi

-kiinnostunut myös lastenhoitopalveluista (4H, MLL, opiskelijat) juuri tähän ongelmaan

 

Kaupungin vastaus:

Voisi pohtia ”pakettina”: yhteistyönä kirjasto, opetus, varhaiskasvatus ja Villa Victorin opetus.

Tarvitaan: tila (kirjasto), opettaja (Villa Victor tai opetustoimi), lastenhoito/kerho (Vaka).

Joskus on ollut vapaaehtoisia mukana lastenhoidossa, mutta heitä on vaikea sitouttaa. Olisi hienoa, jos voisi toteuttaa vakan kanssa tai lastenhoitoa opiskelevien toimesta, siten että he saisivat opintoja varten opintopisteitä.

 

Mannerheimin lastensuojeluliiton vastaus: PerhePesä-toiminnassa on runsaasti mukana maahanmuuttajataustaisia perheitä, etenkin PerhePesä Toppilassa. Olemme aloittelemassa yhteistyötä saman kohderyhmän kanssa työskentelevän Odl:n hallinnoiman hankkeen kanssa mm. niin, että yhteistyökumppanin toteuttamien perheille suunnattujen työpajojen rinnalla on PerhePesän työntekijöiden puolesta järjestetty lapsille ohjattua toimintaa. Näin pyritään mahdollistamaan mahdollisimman monen perheen äidin osallistuminen aikuisille suunnattuun työpajaan. Myös PerhePesä Kuusamossa on ollut saman tyyppistä yhteistyötä monikulttuurisen naisten kahvilan kanssa.

 

Piirillämme on kolme vapaaehtoista lastenhoitajaa, jotka on perehdytetty Oulun Ensi- ja turvakodin kanssa yhteistyössä. Varsinaista tilapäistä ja lyhytaikaista lastenhoitotoimintaa Oulussa ei ole ollut muutamaan vuoteen, jonka myötä myös lastenhoitajat poistuivat listoiltamme. Lapsille suunnattua ohjattua toimintaa kotiäitien kielenopiskelun ajaksi voisi mahdollisesti ajatella esimerkiksi samoin kuin edellä kuvattu, jolloin lasten ohjattu toiminta olisi piirin työntekijöiden ohjaamaa toimintaa ja mahdollisesti vapaaehtoiset apunaan. Miksei ohjattu toiminta voisi olla myös esim. tenavajumppaa, onko liikuntatoimen mahdollista olla mukana tai taide/musiikkituokioita, jotka tukisivat mm. myös lasten kielen kehitystä?

 

Toiminnassa tulisi huomioida ainakin osallistuvien lasten ikä ja määrä suhteessa toimintaan ja ohjaajien määrään/turvallisuus ja viihtyvyys, vakuutukset, perheiden tiedotus, yhteinen kieli, soveltuvat tilat (opetukseen ja lasten ohjaukseen erilliset tilat, mutta kuitenkin lähellä toisiaan) ja muut yhteiset käytänteet. Tällaisia asioita tulee nyt ensimmäisenä mieleen. Hintaa on vaikea arvioida näin nopealla aikataululla, se vaatinee tarkempia laskelmia.

7. Päivittäisiä terveydenhoito- ym. palveluja päihteiden käyttäjille paikan päällä siirrettävässä tilassa, esim. työmaakontti Meri-Toppilaan.

Perustelut : Todellinen matalan kynnyksen palvelu pieniin päivystys-/neuvontatyyppisiin asiointeihin.

 

Työpajakommentit: -liikkuva asuntovaunu 5 aluetta / 5 päivänä viikossa

-voisiko ajatella julkisiin tiloihin edullisia älysähkölukkoja, jotta esim. koulut, päiväkodit ja muut tilat olisivat asukkaiden käytössä. Älylukon kautta viimekäyttäjä olisi selvillä. Vertaa itsepalvelukirjastoon.

 

Kaupungin vastaus: A-klinikkasäätiön Katuklinikka-hanke on saanut STEA-rahoituksen ja aloittaa keväällä 2019 toiminnan Oulussa (Toppilasta).

 

8. Vanhusten ja liikuntarajoitteisten täsmäkyyditykset ovelta ovelle asianomaisen haluamaan tapahtumaan tai tiettyihin tapahtumiin tai esimm kirjastoon/kirkkoon

Perustelut : Joillakin ihmisryhmillä lyhyetkin kävelymatkat ovat este osallistumiselle etenkin talvella, ja vanhuksilla esim.  hupikyytejä ei taideta kustantaa.

 

Työpajakommentit: - onko kysymys osittain tiedon puutteesta (tiedotus olemassa olevista palveluista)?

-ikäihmisten palveluohjauksesta taksimatkojen saamisen kriteerit?

-pyörätuolin lainaaminen on Oulussa hankalaa

-voisiko esim. Honkapirtin liikuntavälinelainaamon kaltainen matalankynnyksen apuväline-/pyörätuoli-lainaamo olla mahdollinen tilapäislainaamista varten?

-Haukiputaalla kutsuliikennepilotti alkamassa

-vapaaehtois-über?

-edellyttää digialustaa, mutta hyvä idea!

-yli 10 km:n matkat voisi korvata

-miten valitaan, kenelle tällä aikataululla ja rahoituksella?

-on myös olemassa olevaa toimintaa ”taksisetelit” ”Onni-kuljetus”

 

9. Kulttuurikylpy, erilaisuuden ymmärtäminen ja samankaltaisuuksien tunnistaminen: Ihmisten välisen tasa-arvon kipukohtien käsittely ja myönteisen tasa-arvokeskustelun virittäminen, tasa-arvoa edistävien tekijöiden löytäminen ja työskentelymenetelmien kehittäminen osaksi oululaista yhteiskuntaa.

 

Perustelut : Kulttuurikylvyssä eri kulttuureja edustavat ihmiset kohtaavat taiteen ja kulttuuritoimintojen yhteisöllisessä työpajatoiminnassa. Työpajatoiminnan filosofia ponnistaa erilaisuuden arvostamisesta ja yhteisten asioiden tunnistamisesta. Työtapa on toiminnallinen. Osallistujina ovat suomen kansalaiset kulttuurisesta taustasta riippumatta, maahanmuuttajat, eri-ikäiset ihmiset ja kaikki sukupuolet. Toiminta lähtee taiteen ja kulttuurin toiminnallistamisesta ja osallistujien omista kiinnostuksen kohteista ja tavoitteista. Oululaisessa kansalaisympäristössä tarvitsemme ymmärrystä toisistamme. Työpajat tarjoavat osallistujien osaamiselle mahdollisuuden tulla huomatuksi ja yhteisöllisessä prosessissa mahdollisuuden osaamisen kehittämiselle. Hankkeen toteuttajalla on huomattavan paljon osaamista avoimesta, kulttuurien välisestä toiminnasta.

 

Työpajakommentit: -Aluksi olisi hyvä tuottaa aukipurkavat Youtube-videot, jotta olisi helpompi tulla paikalle ja tilata työpaja

Kaupungin vastaus: Tämä ehdotus sai kuntalaisilta kannatusta, ja Kulttuurikylpy-toimintaa tuetaan osallistuvan budjetoinnin määrärahasta ja muilla resursseilla.

10. Kulttuurikylpylä: kannettavia tietokoneita, oppikirjoja, kalusteita ja äänieristyslevyjä

Nykyinen Kulttuurikylvyn tila kaipaa kipeästi pientä pintaremonttia, erityisesti akustointia. Taidepajan betonipinnat kaikuvat ikävästi mikä vaikuttaa selkeästi jokaisen keskittymiskykyyn ja tätä kautta yleiseen hyvinvointiin sillä tilassa väsyy melko nopeasti. Äänieristys olisi varmasti myös taidekerholaisten ja ohjaajien mieleen, yhdellä kurssilla kun voi olla jopa 25 lasta yhdellä kerralla. Akustoinnin puutteen vuoksi myösKulttuurikylvyn koko on täytynyt rajoittaa melko pieneksi. Ryhmäkoon mahdollinen kasvu olisi todella hienoa sillä Kulttuurikylpyyn on huomattavasti enemmän tulijoita kuin mitä me pystymme paikkoja tarjoamaan. Kannettavat tietokoneet mahdollistaisivat mm. CV:den teon, internetissä opiskelemisen ja työ- ja koulupaikkojen haun. Omat oppikirjat olisivat myös erittäin tervetulleita. Kirjaston suomen kielen oppikirjoilla on kova kysyntä ja lainojen palauttaminen riipaisee sydäntä joka kerta.

Kaupungin vastaus: Tämä ehdotus sai kuntalaisilta kannatusta, ja Kulttuurikylpy-toimintaa tuetaan osallistuvan budjetoinnin määrärahasta ja muilla resursseilla.

11. Studio: digitaalinen lähetysmikseri, valokalusto, mikrofoneja ja äänieristys

Olemme pidemmän aikaa ideoineet omaa radiolähetystä, jossa olisi mahdollisuus antaa ääni heille, joiden on vaikea saada äänensä kuuluviin. Voisimme esimerkiksi järjestää ns. vähemmistöryhmien puheenvuoroja tai henkilökuvia mm. ennakkoluulojen vähentämiseksi. Voisimme tarjota kuuluvuutta myös muille alueella toimiville yhteisöille ja järjestöille. Toiveissamme on siis täysimittaisen studion rakentaminen, josta voidaan tuottaa ja lähettää sekä ääntä että kuvaa.

Kaupungin vastaus: Tämä ehdotus sai kuntalaisilta kannatusta ja toteutetaan.

12. Tehdään sarjakuvana toteutettava opas siitä, mitä on seksuaalinen häirintä, miltä se tuntuu, miten se vaikuttaa ihmiseen, kenelle ja miten siitä pitäisi ilmoittaa ja miten saa apua sen lopettamiseen.

Voisi olla useita versioita: yksi nuorille suunnattu, yksi erilaisista kulttuureista tuleville maahanmuuttajille (englanniksi?), yksi aikuisille. Kielen ja toteutuksen pitäisi vastata kohderyhmää. Voisi olla sekä paperiversio että sähköinen. Voitaisiin käyttää kouluilla, oppilaitoksissa ja työpaikoilla. Motto: Nollatoleranssi häirinnälle Oulun kaupungissa!

 

Perustelut: Ehdotuksen osalta tärkein ja kiireellisin olisi sarjakuva erityisesti nuoriin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän tunnistaminen ja sen kokemisesta kertominen. Nuorena, jopa alaikäisenä koettu häirintä vaikuttaa haitallisesti uhrin käsitykseen omasta itsestään.

 

Työpajakommentit: -Tähän voisi yhdistää myös muuta yhdenvertaisuus-epäselvyyden aukipurkua sarjakuvan keinoin

#esteettömyys #kiusaaminen #uskonto #mielipide #politiikka

-häirintä-työryhmä

-muoto oppaalle voisi olla sarjakuva

-tilattavissa mm. Kulttuurivoimalasta

Kaupungin vastaus: Tämän idean toteuttaminen mahdollistuu yhdessä Kulttuurivoimalan ja Oulun Zonta-kerho I:n ja Zonta-kerho II:n yhteistyönä.

13. Tehdään tai ainakin pannaan alulle leikkimielinen fraasisanakirja, miten voi napakasti vastata kohdatessaan sukupuoleen kohdistuvaa vähättelyä, ahdistelua, painostusta tai häirintää.

Useimmiten sellaista kohdatessaan menee täysin lukkoon eikä saa mitään sanottua, on vain hämmentynyt ja tolaltaan. Se voitaisiin tehdä yhteisöllisesti netissä, mutta vaatisi Oulun kaupungilta koordinaattorin ja koko ajan. Ehdotus on omiaan hillitsemään aikuisten sanallista häirintää, jota ei aina edes tunnisteta häiritseväksi. Napakka mutta ei loukkaava vastaus hillitsee sanailua.

Työpajakommentit: -oppimateriaalia

-mistä tämä löytyisi?

-sähköinen

 

Kaupungin vastaus: Tämän idean toteuttaminen mahdollistuu yhdessä Kulttuurivoimalan ja Oulun Zonta-kerho I:n ja Zonta-kerho II:n yhteistyönä.

14. Sukupuolineutraalit wc-tilat

Eri sukupuolten tasa-arvoa edistäisi se, että osa naisille ja miehille tarkoitetuista wc-tiloista muutettaisiin julkisissa tiloissa (esim. koulut, hyvinvointikeskukset, kirjastot, Oulu10 yms.) sukupuolineutraaleiksi unisex-vessoiksi.

Käytännössä muutos voitaisiin toteuttaa vain vaihtamalla wc-tilasta kertova kyltti kertomaan, että se on tarkoitettu kaikille sukupuolille. Tällaiseen on oma valmis kylttinsäkin: https://yle.fi/uutiset/3-9692603. Helpointa muutos olisi toteuttaa sellaisissa tiloissa, joissa on jo valmiiksi useampi wc-tila.

Muuttamalla osa julkisissa tiloissa olevista wc-tiloista sukupuolineutraaleiksi itsensä joksikin muuksi kuin naiseksi tai mieheksi identifioivat henkilöt tuntisivat olonsa mukavammaksi julkisissa tiloissa asioidessaan. Heidän tarpeidensa huomiointi vahvistaa kokemusta hyväksymisestä, mikä puolestaan lisää heidän hyvinvointiaan. Mahdolliset ruuhkahuiput yleisissä wc-tiloissa myös vähenisivät, kun joko ruuhkaisen naisten tai miesten wc:n valitsemisen sijaan, voi asiakas valita myös sukupuolineutraalin wc-tilan.

Työpajakommentit: -tärkeä asia, ei riitä rahat ja aikataulu

-osittain on jo käytössä

-osa normaalia toimintaa

-voiko olla kampanja? -> tilataan tarroja jaettavaksi, joissa lukee VESSA (poistetaan jaottelu kylteistä tai laitetaan samaan kylttiin kaikki symbolit)

 

Kaupungin vastaus:

Esteetön WC-tila on sukupuolineutraali. Edellä mainittua asiaa ei aina tiedetä.

Esteetön WC ei ole tehty vain vammaisia henkilöitä varten. Esteetöntä WC:tä voi käyttää kuka tahansa terveydentilasta tai sukupuolesta riippumatta.

Ellei rakennuksessa ole esteetöntä WC-tilaa, opaste voidaan muuttaa neutraaliksi tilan omistajan ja käyttäjän kanssa sopimalla.

Tämä WC-kysymys kyllä liittyy olennaisesti turvallisuuteen, sillä muunsukupuoliset kokevat usein vakavaakin väkivallan uhkaa kun joutuvat käyttämään jommallekummalle sukupuolelle osoitettuja tiloja.

Sukupuolineutraalit tilat:

Tarrat eivät ole mielestäni hyvä vaihtoehto. Niitä voidaan repiä ja ne eivät toimi näkövammaisille.

Asiat kannattaa tehdä kerralla hyvin. Koho-opasteet palvelevat kaikkia. WC:n opaste kiinnitetään aina oven aukeavalle puolelle seinään, ei oveen.

https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/julkinen-rakennus/yleinen-esteeton-wc

 

15. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjulistus kaikkiin kaupungin oppilaitoksiin

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjulistuksella oppilaitos tuomitsee kaikenlaisen sukupuoleen tai muuhun ihmisen ominaisuuteen liittyvän syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän tiloissaan. Esimerkiksi Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista.

Kun tämä julistus on tehty tai esim. Syrjinnästä vapaa alue -merkki on asetettu oppilaitoksen tiloihin, siitä tulee myös tiedottaa koko oppilaitosyhteisöä ja kertoa, että mitä toimenpide käytännössä tarkoittaa. Tämä konkreettinen pieni teko levittää tietoa kiusaamisen, häirinnän ja syrjinnän nollatoleranssista sekä kannustaa kunnioittamaan eri sukupuolten ja muiden ihmisryhmien yhdenvertaisuutta. Julistuksen yhteydessä voidaan toteuttaa myös kampanja, tehdä ohjeistus ja/tai kouluttaa oppilaitosten henkilökuntaa puheeksiottamisesta syrjinnän, kiusaamisen, häirinnän ja vihapuheen ehkäisemiseksi.

Lisätietoa Syrjinnästä vapaa alue -kampanjasta: https://yhdenvertaisuus.fi/syrjinnastavapaa.fi

Työpajakommentit: -Mitä sitten jos joku rikkoo rauhan/julistuksen/vyöhykkeen?

-Kuka valvoo?

-Miten koulutetaan, sitoutetaan koulut?

 

Kaupungin vastaus: Ehdotukset nro 15 ja 20 vaikuttavat varsin tarpeellisilta, mutta tämän hetkisen vaikuttavuuden ja tutkimus- ja kehittämistoimien näkökulmasta ehdotus nro 20 olisi toteuttamiskelpoinen ja selkeä. Teemaan liittyen olemme lukio-opojen kanssa jo pohjatyötä tehneet kuluneen vuoden aikana. Tiukka aikataulu asettaa haasteita, mutta voin osaltani lupautua tällaisen päivän toteuttamiseen (mahdollisesti yhteistyössä yliopisto – ja ICT-yritystoimijoiden kanssa,) mikäli opoilla itsellään on aikataulullisesti tähän mahdollisuus lähteä. Myös lukiojohto tukee ajatusta.

16. Rajakylän/Rajahaudan alueella on paljon pyöräteitä mutta ei yhtään penkkiä jossa ikäihmiset/huonojalkaiset voisivat levätä hetken.

Kauppamatkat ja käynnit kirjastossa tai Hyvinvointikeskuksessa onnistuisivat ilman erillistä kuljetusta sekä turvallisesti. Mikäli penkkejä olisi niin ikäihmiset/huonojalkaiset uskaltaisivat lähteä liikkeelle kun tiedossa olisi levähdyspaikkoja.

P.K. penkkejä pyötäteiden varsille jotka johtavat Rajakylän keskustaan reuna-alueilta.

JK. Merijalin rannan penkit on hyvä esimerkki

 

Työpajakommentit: -ei ole tasa-arvoa jos toteutetaan yhdellä alueella

-aikataulu ei mahdollista toteutusta

Kaupungin vastaus:

Mikäli kyseiset pyörätiet ovat kaupungin hallinnoimia, niiden varrelle on mahdollista lisätä penkkejä sopiviin paikkoihin.

Ideasta saa tasa-arvoisemman, jos penkkejä asennettaisiin muuallekin kuin Rajakylän/Rajahaudan alueille, mikäli raha ei ole vain tälle alueelle kohdennettua.

Yksi penkki maksaa n. 1 000 e, joten ehdotuksemme on, että jos penkkejä hankitaan hankkeen rahalla tänä vuonna x määrä, niin voimme asentaa ne ensi vuonna kunnossapidon kustannuksilla paikoilleen.  

17. Hanke, jossa tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma viedään organisaation käytäntöihin luomalla rakenne, jonka avulla tasa-arvo ja yhdenvertaisuusajattelu ja -toiminta valtavirtaistetaan osaksi toimialan vuosikelloa.

Pilottikohteeksi esitämme yhdyskunta- ja ympäristöpalveluja ja esitämme varattavaksi koko 10 000 € siihen.

Perustelut : Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tulee olla luonteva osa toimialan suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa linjataan, millainen kaupunki Oulu on kaikille sukupuolille rakennettuna ja kaavoitettuna ympäristönä. Oulun pitovoimaa on lisättävä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta, jotta erityisesti nuoret naiset kokevat kaupungin houkuttelevana, turvallisena ja vetovoimaisena kaupunkina. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman rakenteellinen pilottihanke tukee Oulussa jo tehtyä työtä mm. yhteistyössä Koulutusavaimen kanssa.

 

Työpajakommentit: -laaja, vaikeasti hahmotettava

-kaipaa tarkennusta, mitä tehtävissä joulukuussa?

 

18. 20-30 tunne-, toiminta- ja muistolaukkua lainattavaksi eri puolille Oulua

Tavoite: Tuotteistaa joulukuun  6-8 erilaista kassia ja monistaa niistä noin 20-30 lainattavaa kassia eri puolille Oulua lainattavaksi. Kolme muistelulaukkua sekä 5 eri kohderyhmään suunniteltua lähiökassia tai satumatkalaukkua.

 

Mikä tahansa lähiö (25+)  tai palvelukeskittymä (18 kpl)  voi suunnitella joulukuussa oman toimintakassin,  muistelu- tai satulaukun . Toiveena on että suunnittelu- ja valitsijajoukossa on vähintään 3-5 eri ikäistä ja/tai taustaista edustajaa. Esimerkiksi päiväkoti-ikäinen, koululainen, erityinen (vamma, kirjo), sossunasiakas, seniori/omaishoitaja, maaahanmuuttaja.

 

Laukku- tai kassi-idean tullessa hyväksytyksi lähiön tai palvelukeskittymän suunnittelutiimi saa esimerkiksi 500 euroa vastuuhenkilöltä lainattavien kassien tai laukkujen toteutukseen. Kassit ovat jatkossa lainattavissa joko 1) alueen kirjastosta 2) alueen nuokkarilta 3) alueen päiväkodista/lähikoulusta 4) alueen palvelutalosta 5) srk-yksiköstä. Kassin tai laukun lainaaja voi olla esimerkiksi palvelutalo, oppilaitos, vapaaehtoistyöntekijä tai omaishoitaja.

 

Yhden kassin/laukun sisällön arvo saa olla 50-150 euroa. Ideoija tai toteuttaja voi olla lähiössä vaikka yhdistys, koulu tai päiväkoti. Kohdennetaan idea erityisesti: Puokkari, Rajakylä, Tuira, Toppila, Ylikiiminki. Mutta idea voittaa, ei vain painotettua aluepolitiikka.

 

Muistelulaukun kumppanitoteuttajana olisi hyvä olla esimerkiksi kirjasto, museo, opisto, Tietomaa, urheiluseura tai yhdistys. Ideana on synnyttää joulukuussa mahdollisimman monta kassien ja laukkujen suunnittelutiimiä. Jokainen lainattava kassi on kannustava esimerkki toisille alueille ja toimijoille.

 

Oulussa on olemassa jo Maailmankoulun matkalaukkuja, mutta tässä yhtä tärkeää on matkalaukun tai kassin yhteistuottamisen prosessi.

 

Esimerkki1:

Yhteistyössä oppilaitosten kanssa voisi tehdä MOK-kokonaisuuksissa esimerkiksi lainattavia satumatkalaukkuja. Matkalaukussa voi matkustaa eläinhahmoja, mielikuvitusperheitä, kuninkaallisia tai muita mielikuvituksellisia seurueita. Matkalaukku voi koostua esitysrekvisiitoista, nukesta, vempaimista, taikakaluseteist, lorupussuista sekä sanataidevirikkeistä.  

Mollistava luku- ja tunnekassi sisältäisi päiväkodille luku- ja tehtäväkirjat, tarroja, sanataideideoita sekä Molli-pehmon, joka voisi yökyläillä perheissä. Kouluihin puolestaan voisi tuotteistaa Huomaa hyvä kassit.

 

Puokkarin kyläilykassiin on lisätty vielä ilahduta kyläilyllä naapuria bonus.

 

Kuvassaa esimerkkinä tuotteistamisesta muistelulaukku ja Puokkarin kyläilykassi. Kyläilykassin ideassa oleellisena tekijänä on myös kyläilijä sekä kyläilylahjat.

Lue muistelulaukuista lisää: https://www.merikeskusvellamo.fi/lainaa-vellamo-luoksesi/

Potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja kopin ottajia

 • Sivakka (lainattava uuden asukkaan survival kit)

 • Valveen sanataidekoulu

Kaupungin vastaus:

Tässä alla kirjastopalvelun mietteitä, kommentit ovat meidän työntekijöiltämme.

-Kassimaisuus toimii meillä hyvin, nopea tarkistaa ja liikkuu hyvin kuormassa. Säilytykseen tarvitaan minimissään oikeastaan vain pystynaulakko tai pari, ei valtavaa määrää hyllytilaa.

-Mielenkiintoinen yhteistyökuvio ja lähtisin siihen tietysti mukaan. Voimmeko asettaa jotain reunaehtoja? Omppu-kassit ovat mielestäni toimivia ja voisimme ohjeistaa tekijöitä tekemään samalla tavalla. Jos samankokoisia kasseja olisi saatavilla (erivärisiä, etteivät sotkeennu Omppuihin, joiden merkitys on eri), kaman olisi mahduttava kassiin, mukaan sisältölappu. Kassit on oltava nopeita tarkistaa! Kassit on luetteloitu, jotta saadaan sisältö tietokantaan ja tarrat.

-Oltava tietysti myös varattavissa.

-Jos laukkujen ylläpitäjällä ei ole tarvetta kontrolloida sisältöä lainauskertojen välissä, niin lainaus voisi kai onnistua meidän kauttamme. Se ei tietenkään ole kovin käyttäjäystävällistä jos materiaalia sitten puuttuu. Tämän tyyppisissä materiaaleissa tulee olla mukana hyvä dokumentaatio siitä, mitä laukku sisältää ja minkä verran. Laukkujen sisältö pitäisi tarkistaa säännöllisesti.

-Oulusalon kirjastossa tarkistetaan maailmankoulujen matkalaukkujen sisällöt lainausten välissä. Ajoittain ovat ilmeisesti joutuneet jotain puuttuvia matskuja karhuamaankin edelliseltä lainaajalta. Sisältö ei ole kirjastopalvelun vastuulla.

-Kasseille täytyy tehdä myös jonkintasoinen luettelointi jos tulevat meidän järjestelmään. Tarvitsevat sitten myös laputukset ja viivakoodin.

-Missä kassien kotikirjasto olisi vai olisiko sitä lainkaan? 20 laukkua vaatii säilytystilaa. Kuljetetaanko kuormassa? Jos kuljetetaan, asettaa se vaatimuksia esim. laukun koolle.

-Materiaalien markkinointi, missä tehdään ja miten? Maailmankoulun matkalaukutkin tuppaavat tällä hetkellä makaamaan kirjaston hyllyssä.

19. Saisimmeko joskus jotain uutta Toppilaan.

a) Tekonurmi on aikanaan siirretty jostain Merikoskenkoulun Merituulen A- yksikön kentälle. Nyt on jalkapallokentän tekonurmi siinä kunnossa, ettei siinä voi pelata turvallisesti. Se on kulunut ja reikäinen. Maalit tarvitsevat myös korjausta.

Kenttä on kovalla käytöllä lähialueen asukkaiden ja koulun toimesta.  Koululle tarvittaisiin paljon lisää erilaisia ulkoliikunta välineitä koska koulun alue toimii lähiliikunta paikkana. Toiminnallinen kouluympäristö lähellä kotia, toimii nuoria aktivoivana kasvuympäristönä aikuisuuteen. Ei kerkeä hölmöilemään, kun on harrasteita.

Lapsilla oli toiveena ulkopingis ja sulkapallo harraste paikat.

 

b) Toppilan imagon nostamiseen esimerkiksi kaupungin omilla nettisivuilla. https://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/tuira  ei mainintaa Toppilasta. Toppilassa on paljon hyvää, mistä ei kerrota mediassa. Esimerkiksi innostava koulu yhteistyötahoineen.

 

Työpajakommentit: -Liikkuva Oulu ja koulu –linkitys?

-Tekonurmen toteutus talvella ei onnistu -> voisi kysyä liikuntapalveluista

-voisi kysyä muualta jäänyttä tekonurmea

 

Kaupungin vastaus: 19 a) Juniorimaalipari maksaa n. 2500 € alv. 0%.

Merituulen koulun pienkentälle uusi keinonurmi arvioituna noin 40 000 €.

 

19 b) Yhteisötoiminnan nettisivujen päivityksen yhteydessä tilannetta voi kohentaa.

20. Määrärahan käyttö peruskoulun ja lukion opinto-ohjaajien koulutukseen ja tukimateriaalin tuottamiseen, joka ohjaa toimimaan sukupuolineutraalisti opinto-ohjauksessa ja ohjaamaan tyttöjä enemmän matemaattis-luonnontieteellisille aloille.

Peruskoulun ja erityisesti lukion opinto-ohjaajat ja matematiikan opettajat ovat keskiössä, mitä tulee tyttöjen uravalintoihin erityisesti ns. tekniselle ja perinteisesti miehiselle alalle, joka ohjaa vallankäytön kannalta keskeisiin positioihin yhteiskunnassa. Siksi heidän näkemys tasa-arvoajattelun toteuttamisesta on tärkeää ja määrärahaa voisi käyttää Oulussa juuri noiden opinto-ohjaajien kouluttamiseksi ns. sukupuolineutraalisti toimiviksi ja tyttöjä matemaattiselle alalle kannustaviksi. Yhtä lailla tarvitaan lisää puolueetonta tietoa pojille tällä hetkellä naisvaltaisten alojen työmahdollisuuksista ja itse työn kuvauksista. Keväällä 2017 lukion koko oppimäärän suorittaneista 42 prosenttia oli opiskellut pitkää matematiikkaa. Naisista pitkän matematiikan oli valinnut vain 36 prosenttia, miehistä jopa 50 prosenttia

Perustelut:

 1. Palkkaerojen kaventaminen ja sitä kautta paremman elämänhallinnan mahdollistaminen tytöille ja naisille

  Tekniikan ja kaupan alan työpaikat ovat usein kovapalkkaisia, ja ICT-ala kasvaa jatkuvasti. Naisvaltaisilta koulutusaloilta päädytään töihin pääosin julkiselle sektorille, tekniikan ja kauppatieteiden aloilta taas yksityiselle sektorille. Tämä luo palkkaeroja, koska yksityisen sektorin palkat ovat pääsääntöisesti korkeampia kuin julkisen sektorin. Lukion ainevalintojen vaikutukset ulottuvat siis palkkaukseen ja urakehitykseen asti. Nuorten tulisikin saada valintojensa tueksi mahdollisimman paljon tietoa valintojensa seurauksista. Vastaavasti on tärkeää purkaa segregaatiota myös toiseen suuntaan ja saada miehiä opiskelemaan naisvaltaisia aineita ja aloja: esimerkiksi miespuolisia kasvatus- ja terveysalan asiantuntijoita tarvitaan. Nuoren omat kiinnostuksen kohteet ovat ratkaisevia, mutta pitää varmistaa, ettei mielenkiintoa rajoita väärä epävarmuus omista kyvyistä tai tietämättömyys valintojen seurauksista – tai sukupuolittuneet oletukset.

 2. Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa ihmisten toimintamahdollisuudet ja velvollisuudet - mm. opiskelu, työssäkäynti, kodinhoito, lastenhoito, omaishoito, liikkuminen, vapaa-ajan harrastukset - jakautuvat tasapuolisesti ilman sukupuolittuneita eroja.

  Tasapuolisella jakautumisella tarkoitetaan sitä, että oikeudet ja velvollisuudet koskevat yhtäläisesti kaikkia sukupuolesta riippumatta. Jokaisella yksilöllä tulee olla mahdollisuus toteuttaa itseään ilman, että hänelle asetetaan rajoitteita sukupuolensa perusteella. Toistaiseksi sukupuolten välillä on kuitenkin löydettävissä eroja monilla elämänaloilla, kuten terveydessä, hoivavastuissa, syrjäytymisessä ja harrastuksissa

 3. Sukupuolten tasapuolinen edustus päätöksenteossa on keskeinen osa demokratian toteutumista. Tasa-arvoisen ja demokraattisen päätöksenteon takaamiseksi on tärkeää varmistaa, että sukupuolten tasa-arvo toteutuu myös ministereitä, pörssiyhtiöiden hallitusten jäseniä ja johtavissa asemissa olevia henkilöitä valittaessa.

 4. Pitkän matematiikan hyvistä osaajista on yliopistossa pula; sen sekä fysiikan ja kemian taitajilla onkin suuret mahdollisuudet päästä yliopistoon. Poikien ja miesten ainevalinnat lukiossa mahdollistavat siis paremmat jatko-opintomahdollisuudet. Onkin syytä olettaa, että lukion ainevalinnat ovat seuraus jo aiemmin kehittyneistä asenteista. Todennäköisesti alavalinnassa suurimmat tekijät ovat mielikuvat ja kiinnostus eikä osaamisen puute, koska naiset menestyvät STEM-aineissa yhtä hyvin kuin miehetkin.

Työpajakommentit: -Pätevät ihmiset oikeille paikoille.

-tasaisempi tulonjako

-demokraattisempi julkisten yritysten hallinto

-toimivammat työpaikat

 

Kaupungin vastaus: Ehdotukset nro 15 ja 20 vaikuttavat varsin tarpeellisilta, mutta tämän hetkisen vaikuttavuuden ja tutkimus- ja kehittämistoimien näkökulmasta ehdotus nro 20 olisi toteuttamiskelpoinen ja selkeä. Teemaan liittyen olemme lukio-opojen kanssa jo pohjatyötä tehneet kuluneen vuoden aikana. Tiukka aikataulu asettaa haasteita, mutta voin osaltani lupautua tällaisen päivän toteuttamiseen (mahdollisesti yhteistyössä yliopisto – ja ICT-yritystoimijoiden kanssa,) mikäli opoilla itsellään on aikataulullisesti tähän mahdollisuus lähteä. Myös lukiojohto tukee ajatusta.

 

21. Toteutamme oululaisten nais- ja miestyötä tekevien järjestöjen sekä oppilaitostoimijoiden kanssa yhteistyöhankkeen, jonka avulla vahvistetaan kaupunkilaisten osallisuutta ja osallistumismahdollisuuksia suhteessa Oulun kaupungin toiminnalliseen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan sekä valtakunnallisiin Tasa-arvopäiviin 2019, jotka järjestetään Oulussa.

Hanke toteutetaan tammikuussa-lokakuussa 2019, jonka aikana järjestetään kolme koulutuksellista työpajakokonaisuutta sekä valmistetaan tiedotusmateriaalia sukupuolten tasa-arvoisuuteen liittyvistä asioista. Materiaalien avulla tiedotetaan mm.  toimintamahdollisuuksista oululaisissa Miestyön verkostossa ja Naisverkostossa.

Järjestötoimijoiden kokemusosaamisen lisäksi koulutukselliseen osuuteen saadaan vahvistusta Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja tarvittaessa muilta tasa-arvoasioihin perehtyneiltä asiantuntijoilta.

Perustelut : Oulussa järjestetään valtakunnalliset Tasa-arvopäivät 9.-10.10.2019.  Oulussa myös päivitetään parhaillaan Toiminnallisen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toimintaohjelmaa.

Ideamme toteutuksen avulla oululaiset, erilaisten sukupuolten tasa-arvoasioita kehittävät järjestötoimijat ja asukkaat, voivat osallistua Tasa-arvopäivien toteuttamiseen.  Kaupunkilaiset vaikuttavat Oulun kaupungin palvelujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokäytäntöjen kehittämiseen ja seuraamiseen (suunnittelu- ja arviointiosallisuus).

Vuonna 2019 vietetään suomalaisen tasa-arvoasioiden vankkumattoman edistäjän Minna Canthin 175-vuotisjuhlavuotta. Hankkeen avulla osallistutaan yhteistoiminnallisesti tasa-arvoasioiden vahvistamiseen sekä juhlavuoden viettämiseen ja kunnioittamiseen.

Turvallisuusteemaiset ehdotukset 2018

Oululaiset saivat äänestää 31.10.-1.11. parasta turvallisuusteemaista ideaa kolmesta kuntalaisten ideoimasta toteuttamiskelpoisesta vaihtoehdosta. Eniten ääniä sai liikkuva rassauspaja nuorille mopoilijoille, jonka toteutukseen varataan 5500 euroa. Toiseksi eniten ääniä sai rajakyläläisten ideoima Rajakylän Röllimetsän ja ostarin alueen kunnostamissuunnitelma, jonka toteutukseen varattiin 4500 euroa. 

1. turvallisuusteemainen ehdotus

Turvallisuuden ja tasa-arvon kannalta on hyvin tärkeää, että kuntalaiset, niin koululaiset, työikäiset kuin vanhuksetkin, pääsevät turvallisesti ja tasa-arvoisesti liikkumaan asuipa valaisemattoman kadun varrella auravallin vaarantaessa kotipihalta kadulle siirtymisen tai sivutiellä, jossa otsalampusta huolimatta voi suistua vesikuoppaan tai lumivalliin. Liikkuminen on välttämätöntä niin kouluun tai työhön pääsemiseksi kuin myös terveyden kannalta. On irvokasta, jos lähtiessä syököää naamansa verille. Kymmenet tuhannet eurot kuluvat puutteellisesti hoidettujen katujen ja teiden aiheuttamiin vaurioihin. Ehkä pelko estää myös työ- tai koulumatkankin. Silloin saattaa verotuloja jäädä saamatta - myös tulevaisuudessa koulutyön vaikeutuessa. Siispä esitän edellä kirjatunkin perusteella rahan käyttämistä  valaisemattomien katujen ja sivuteiden kunnostamiseen sekä ikäihmistenen kotiliittymien puhdistamiseen.

Kaupungin vastaus: Tämä on asiana hyvä, mutta 10 000 €:n budjetti ei riitä ehdotuksen toteuttamiseen. Ehdotus tarvitsisi alueen ja kohteen rajausta, sillä ehdotuksen määritelmä valaisemattomien katujen ja sivuteiden kunnostamiseen sekä ikäihmisten kotiliittymien puhdistamiseen on liian laaja ja rajaamaton. Toisaalta, jos tehdään rajausta siitä, kenen kotiliittymiä esimerkiksi puhdistetaan, tasa-arvoisen ja –puolisen kohtelun perusteella täytyisi olla pitävät perustelut ja valintakriteerit (kaikkien osaltahan tätä ei missään nimessä voida tuolla budjetilla tehdä) ja senkin jälkeen voisi tuntua monesta epäreilulta. Lisäksi, jos tällaista palvelua annetaan kuntalaiselle, sen tulisi olla jatkuvampaa kuin vain kertaluonteista tai parin kuukauden mittaista, joten tässäkin mielessä budjetti ei riitä kannatettavaan toteutukseen.

2. turvallisuusteemainen ehdotus

Osan rahoista voisi käyttää Ainolan puiston vesistön aidoittamiseen. Puistoalueesta tulisi merkittävästi turvallisempi monilapsisen perheen ja erityislapsiperheen näkökulmasta, kun edes jonkinlaiset aidat tai kaiteen stoppaisivat veteen juoksevan lapsen. Yhdistykset ja muut porukat haluavat aina tavata vain siellä. Oulussa kun ei oikein ole muita puistoja, missä on sekä vessat että sisätilat imettämiseen (plus kahvinostomahdollisuus). On täällä muitakin vaarallisia vesistöjä ilman aitoja, kuten Madetojan puiston edustalla tai torinrannassa.

Työpajakommentit:

 •  nyt on saatu risut pois ja silmä lepää puiston avarassa maisemassa
 •  nyt jos aidataan puiston vesistöt, ei enää ”silmä” lepää. Vuosien mittaan aitaukset vaativat säännöllistä kunnostamista ja huoltamista. Aitojen myötä ”purojen neitseellisyys” katoaisi.

Kaupungin vastaus: Ehdotuksen aidat ovat kaupunkikuvallinen asia, jolloin se pitäisi asettaa laajempaan tarkasteluun eikä näin nopea toteutus ole mahdollista. Ehdotuksessa ei ole kerrottu tarkemmin siitä, olisiko aidoissa kyse koko alueen aidottamisesta vai vain osan. Myöskin aidan rakentaminen tällä aikataululla ei onnistu eikä se ole edes toivottavaa näkymien säilymisen johdosta.

3. turvallisuusteemainen ehdotus

Letonniemen suojelualueen pitkospuupolun rakentaminen esteettömänä Sataman kulmalta nuotiopaikalle saakka. Nyt pitkospuut loppuvat kesken matkan ja loppumatkasta kulkureitti on erittäin liejuinen keväisin ja syksyisin. Joka taas aiheuttaa sen että ihmiset tekevät uusia polkuja alueelle.

Työpajakommentit:

 • 1 km pätkä pitkospuita rakennettuna maksaa jo yli 10 000 €
 • liian kallis toteutettava
 • tämän hetkinen kunnostaminen mielestänikuuluu peruskunnostamiseen, ei tähän budjettiin
 • esteettömäksi muuttamiseen menee kaikkien osa-alueiden 20.000, eikä riitäkään!

Kaupungin vastaus: Letonniemen pitkospuut ovat osa perustoimintaa ja uudet pitkospuut on jo tilattu, joten ne korjataan kaupungin toimesta.

4. turvallisuusteemainen ehdotus

Kehittäisin Kellon alueen ja sitä ympäröivien alueiden (Kiviniemi, Virpiniemi, Takkuranta) lasten ja nuorten turvallisuutta perustamalla pysyvän nuorisotilan Kellon keskustaan. Nuorilta puuttuu turvallinen tila olla Kellossa, tilan puuttuessa he valtaavat leikkipuistot ja silloin taas lapset eivät uskalla mennä leikkipuistoihin. 

Aivan Kellon koulun lähellä on vapaana isoja liiketiloja, voisiko kaupunki vuokrata tilaa näistä? Nuoret ja heidän vanhempansa voisi osallistaa tilan suunnitteluun ja toteutukseen esim. pintaremontoimalla, hankkimalla ja kunnostamalla edullisesti kalusteita jne. Ehkä nuorille voisi järjestää koululla ideointi-illan ja siinä kartoittaa osaamista ja kotijoukkojen osallistumismahdollisuuksia? Alueella on paljon remonttitaitoisia vanhempia, heidät voisi haastaa lahjoittamaan aikaansa. 

Työpajakommentit:

 • käyvätkö nuoret nykyään nuorisotaloilla?
 • tarvittaisiin kattava kysely alueen nuorisolle
 • minkälaista toimintaa nuoret itse haluavat?
 • osallistuvan budjetoinnin rahat ei riitä tähän ideaan.

Kaupungin vastaus: Kesäkuussa 2018 Oulun kaupunginvaltuusto käsitteli ja päätti palveluverkkoselvityksen, jossa Kellon kohdalle päätökseen kirjattiin toimenpiteenä vuodelle 2019: alueen nuorille tarjotaan tilat Kellon koululta.

Tällä hetkellä kuitenkin nuorisopalveluiden ja Kellon asukastoimintana Kellossa on avattu nuorten kahvila, joka on avoinna perjantaisin klo 17-20. Kahvila järjestetään Kellon asukastuvan tiloissa.

Otamme palautteen vastaan ja mietimme ratkaisuja, jossa toimintaa voisi olla useampana päivänä viikossa.

5. turvallisuusteemainen ehdotus

Oulun kaupungilla tulisi esittää alue, jossa mopoilusta innostuneet pojat ja tytöt voisivat tavata turvallisesti. Nuoret voisivat siellä tavata turvallisesti toisia mopoilusta kiinnostuneita kavereita. Jos tämmöinen joka kuukausittainen tapaamispaikka esitettäisiin, voisin ajatella että ilta ja aamuyön miittitapaamiset saataisiin turvallisemmaksi tämmöisen osoitetulla alueella. Siellä voisi olla myös kahvila ja muuta turvallisuusteemaa kertovia alan ammattilaisia apuna tarpeen vaatiessa, ilman että he syyllistäisivät nuoria. Olisi myös erittäin tärkeää, että poliisi saataisiin kuvaan sillä ajatuksella ettei hän ole vihollinen vaan turvallisuudesta huolehtiva ammattilainen. Voisivat opastaa ja neuvoa näitä nuoria mitä ja miten mopoja voisi huoltaa. Toinen ajatus olisi, että olisi alue jossa nämä mopoilusta kiinnostuneet voisivat myös saada sinne ns. mopopajan jossa olisi ns. korjaamo ja ajanvietto mahdollisuus muutenkin.  Moponuokkari.. 

Silloin asuinalueiden asukkaiden ja niiden lasten ja nuorten jotka eivät mopoista tykkää ja jopa inhoavat  mopoilijoita, saisivat olella rauhallisemmin kun osoittettaisiin tämmöinen alue jossa ei olisi paljon  muuta asutusta. 

Niin paljon puhuttaa nämä mopoilijat, että mielestäni nuorten äitinä kaupungin pitäisi osoittaa tämmöisiä turvallisempia vaihtoehtoja. Kun nämä miittiasiat saataisiin kaupunkialueelta hallintaan, olisi liikenne turvallisempaa niin nuorillemme että aikuisille. Tämä olisi kaupunki-nuorisokeskus-pajatyö-poliisiyhteistyötä.

Työpajakommentit:

 • plussaa
 • mitä asialla tarkoitetaan? ajorataa? sisätiloja? ohjattua toimintaa?
 • ehdotus paikasta/ alueesta? -> nuorilta itseltään

Kaupungin vastaus: Tämä on hyvä idea, ja muokattavissa toteuttamiskelpoiseksi. Tämä ehdotus etenee äänestykseen.

6. turvallisuusteemainen ehdotus

Turvallinen kohtaamispaikka nuorille (sisätila, alkoholiton, valvottu) Rajakylään

 • nuoret ovat valvotussa/turvallisessa tilassa
 • joku ei-liian-virallinen aikuinen valvomassa tilaa (nuoriso-ohjaaja vaikka)
 • tilavaihtoehtoja (halpoja) Rajakylään esim. koulun ruokala iltaisin ja viikonloppuisin
 • kaupungin tilat auki?

Hinta-arvioon huomioitavaa:

 • auttaisi jos aluksi olisi auki vaikka vain parina iltana/vko (kysytään nuorilta -> milloin haluaisivat aukioloajat esim. pe-la)
 • estäisi nuorten syrjäytymistä pitkällä tähtäimellä
 • vartijaksi/valvojaksi/nuoriso-ohjaajaksi vapaaehtoinen tai mieluiten palkattu henkilö
 • voisi varmaan toteuttaa syksyllä 2018 jo?
 • pitää nuoret poissa kaduilta & juomasta
 • olisi hyvä jos olisi joku edes ruoansäilyttämistila (kahvinkeitin ja jääkaappi)
 • Lisäidea: paikall. pizzeria tila puoliksi & nuorille toinen puolikas käyttöön edull. hintaan
 • voisi kysyä omistajalta
 • omistajakin voisi saada lisäasiakkaita nuorista

Kaupungin vastaus: Rajakylässä on nuorisotilat, mutta ne ovat tällä hetkellä remontissa ensi syksyyn asti. Nuorisotilatoimintaa järjestetään remontin ajan Talvikkipuiston monitoimitilassa tiistaista –perjantaihin. Ohjaajina toimivat koulutetut nuoriso-ohjaajat.

7. turvallisuusteemainen ehdotus

Turvallisuuskävely: yhteistyötä vanhempien, koulun, oppilaiden ja asukkaiden kesken.
Mahdollisia toimijoita: oppilaskunta, vanhempaintoimijat, osallisuusryhmä, asukasyhdistys, muut järjestöt (seniorit)

Liite- turvallisuuskävelyt (pdf)

Viisi pilottikoulua, budjetti 1000 euroa. Järjestelyt per koulu 150 e (sisältää valokuvanäyttelyn, tarjoilut, pienet palkkiot), parhaiden pikakorjausehdotuksien toteuttamiseen 250 e. Summa voi olla suurempikin jos ei tule muita ehdotuksia

Kävelyreitin varrella olisi hyvä olla tyyliin päiväkoti, koulu, nuorisotalo, kirjasto leikkikenttä,lähiliikuntapaikka,  palvelutalo, kauppa, bussipysäkit, ...

Miksi?

 • -> toiminnallinen
 • -> opettaa osallisuuteen ja vaikuttamiseen
 • -> helpohko toteuttaa
 • -> turvallisuus on asennetta, tunnetta ja osaamista

Mitä?

Kysely -> Kävelyreitti -> Huomiot -> Ehdotukset

Työvälineet: Kartta, kamera, havainnointilomakkeet sekä kynät ja kirjoitusalustat.

Turvallisuuskävelyillä suunnitellaan valmiiksi reitti, jonka aikuiset, lapset nuoret kävelevät yhdessä. Aikuisten tehtävä on dokumentoida lasten ja nuorten näkemyksiä sekä kannustaa heitä tuomaan esiin tuntemuksiaan. Lapset ja nuoret saavat mukaansa myös kamerat, joilla he voivat tallentaa mielestään huomionarvoisia paikkoja. Kävelyiden havainnot ja kävelyn aikana otetut kuvat käydään yhdessä läpi vielä kävelyn jälkeen. Lasten ja nuorten ottamista kuvista kootaan alueelle valokuvanäyttely.

Työpajakommentit:

-helposti toteutettava

-vähän kustannuksia

-luo turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Kaupungin vastaus: Ehdotus on toteutettavissa ja kannatettava myös yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden näkökulmasta. Tämän kautta saataisiin hyvää kokemustietoa turvallisuudesta jatkosuunnitteluja varten. Tämä ehdotus etenee äänestykseen.

8. turvallisuusteemainen ehdotus

Rajakylän Röllimetsä ja ostarin alue turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi.

Liite- Röllimetsän kunnostus (pdf)

Röllimettä siistimmäksi:

 • harvennusta
 • enemmän puistomainen
 • ”valaistusta puihin”
 • kun ”metsä” avarampi, niin turvallisempi, valoisampi
 • lumensiirtoa mietittävä -> hiekoitus
 • (katos)penkkejä
 • roska-astioita
 • "vanhuksille” penkit
 • puut hyötykäyttöön
 • suunnitteluprosessi käynnissä, yritykset saatu mukaan, talkooporukkaa mukaan
 • ITU2-hankkeelta ohjaus toteutukseen
 • löytyy paikallista osaamista
 • toteuttamiskelpoinen vuoden loppuun mennessä
 • lisää yhteisöllisyyttä
 • kysymyksiä 17.10.: -harvennushakkuut, luvat, mistä? Hakkuut hyötykäyttöön
 • missä formaatissa ehdotus toimitetaan kaupungille hinnoiteltavaksi?
 • mihin mennessä toimitetaan?
 • älykäs valo: Ainolan puistossa, Letkun puistossa, Mannerheimin puisto jne. Miten toteutetaan?
 • talvikunnossapito? roskahölkät kesäisin
 • roskikset?
 • 23.10. palaveri olohuoneella

Röllimetsään

 •  älykäs valaistus; joka jo osassa kaupunginosissa; osaamista on; luo turvallisemman tunnelman, pystytään kauko-ohjaamaan, pystyy tarkasti räätälöimään, kustannustehokas, ympäristöystävällinen, ilkivallan ennaltaehkäisy esim. Letkun puisto, Mannerheimin puisto, Ainolan puisto
 • Kyltti muuttaa Röllimetsän negatiivista mainetta positiiviseksi
 • kunnostus osissa

Prosessi

Harvennus:

Yhteinen kävely; yhteissuunnittelu

 • Tuloksena puita jätetään; kaupunki kaataa puut ja asukkaat tekee risusavotta, pohjan katselmus (olemassa olevien polkujen hyödyntäminen), roskakorit
 • kivetysten teko kävelyyn, osaamista on
 • älykäs valaistus; mihin valot sijoitetaan

AIKATAULU joulukuun 2018 loppuun

 • istuinryhmä (kestävä kehitys); koululaiset
 • skeitti parkki Koisotien ja kauppojen välinen nurmi; koululaiset
 • penkkejä ostoskeskuksen alueelle
 • alueesta tulee turvallisempi
 • esteettinen alueella paranee
 • talvikunnossapito helpottuu
 • yhteisöllisyys lisääntyy talkootyötä tekemällä
 • tutkimusten mukaan vastuullisuus kasvaa kun on itse tehnyt ja kokemus Ostarin kukkien säilyminen

Kaupungin vastaus: Tontin harvennus onnistuu ja budjetti riittää (arvio n. 3000€/0,5 ha). Harvennus voidaan suunnitella yhdessä kaupungin toimijoiden kanssa. Myös risukon raivaus ok. Valaistus ei onnistu, sillä yhden valaisinpylvään hinta on jo 2000€ eikä alueelle ole tarpeen toteuttaa kiinteitä ratkaisuja, kun se voidaan joutua ottamaan muuhun käyttöön. Valaistus lähipylväistä ei myöskään onnistu, koska ovat etäällä ts. väärällä puolella puistoon nähden. Penkkien ym. osalta pitää sopia tarkasti kunnossapito yms. vastuut. Kukkaistutukset tai muut alueen viihtyisyyttä luovat tilapäisrakenteet onnistunevat. Tämä ehdotus etenee äänestykseen.

 

Toteutuneet toimenpiteet ja hankinnat:

-metsän harvennushakkuut ja risusavotta 2640 €

-kyläjuhlien juhlatarjoilut 500 €

-kanervat, ulkovalot, kunnossapitoon saha ja oksasakset 400 €

-työpajalle teollisuusimuri 100 €

9. turvallisuusteemainen ehdotus

Kevyen liikenteen väylä Alakylään

Työpajakommentit:
 

 • ei mahdollista toteuttaa varatulla budjetilla

Kaupungin vastaus: Tätä ehdotusta ei pystytä esitetyllä budjetilla ja aikataululla toteuttamaan.

Lisätietoja

Sara Inkeröinen
kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
P. 044 703 1696
sara.inkeroinen[at]ouka.fi


Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta
Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/osallistuva-budjetointi