Osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelma

Osallisuus Oulussa: kuuntelen, kysyn, kannustan ja kehitän.

Oulun kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelma vuosille 2023-30 ohjaa osallisuuden ja vuorovaikutuksen toteuttamista kaikilla toimialoilla

Kaupunginhallitus hyväksyi Oulun kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelman vuosille 2023-30 kokouksessaan 18.12.2023 § 341. Oulun kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelma 2023-30 on ohjaava suunnitelma, jolla vahvistetaan ja kehitetään Oulun kaupungin vuorovaikutuksen ja osallisuuden muotoja. Suunnitelma sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä kuntalaisten ja kaupungin sekä sidosryhmien ja kaupungin välisen vuorovaikutuksen ja osallisuuden kehittämiseksi. Tavoitteena on, että kaikki kokevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi ja kaikilla on samat mahdollisuudet toimia, osallistua ja vaikuttaa asuinalueellaan ja koko kaupungissa.

Kehittämistyössä osallisuus on keskeistä: osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelman työryhmätyöskentely on toteutettu yhteistyössä kaupungin kaikkien toimialojen nimettyjen asiantuntijoiden, järjestöjen, nuorisovaltuuston, lähidemokratiatoimikunnan ja yritysten edustajien kanssa. Henkilöstölle ja työryhmän jäsenille on järjestetty koulutusta osallisuuteen ja vuorovaikutukseen liittyen. Suunnitelman tavoitteissa on huomioitu myös jatkossa koulutukset osana osallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittämistä. Osana suunnitelman laatimista on toteutettu robottipuheluja koskeva kokeilu ja henkilöstökysely sekä osallistuttu nuorten foorumiin ja muihin ajankohtaisiin tapahtumiin, kuten Oulu kylässä -tapahtumaan.

Osallisuus ja vuorovaikutus ovat osa arjen kohtaamisia ja kaupungin suunnittelua 

Osallisuus ja vuorovaikutus ovat teemoja, jotka näyttäytyvät moninaisten arkisten kohtaamisten ohella kattavasti mm. erilaisissa asiakirjoissa, ohjelmissa ja tavoitteissa. Suunnitelman tavoitteilla ja toimenpiteillä onkin yhteys Oulun kaupungin muuhun suunnitelma- ja ohjelmatyöhön mm. avoimen hallinnon toimintasuunnitelmaan, yhdenvertaisuuden ja toiminnallisen tasa-arvon suunnitelmaan, hyvinvointisuunnitelmaan sekä eri ikäryhmiä koskevaan tavoitteelliseen työhön, kuten lapsiystävälliseen kuntaan.

Osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelmasta pyydettiin lausunnot kaikilta lautakunnilta, toimikunnilta ja neuvostoilta sekä nuorisovaltuustolta. Lausuntojen kehittämisehdotukset ja täydennykset on huomioitu osaksi suunnitelmaa. 

Osallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittämistyö jatkuu ja toimintaa arvioidaan säännöllisesti. Asukkaiden ja sidosryhmien palautteet ja osallisuuskyselyt ovat keino kehittää toimintaa: ne ovat olennainen osa Oulun osallisuustyötä.                      

Osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelma perustuu kaupunkistrategiaan

Osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelman liitteenä ovat kaupunkistrategiaan perustuvat tavoitteet ja toimenpiteet. Kaupunkistrategian osallisuutta koskeva tavoite on yksi keskeinen tavoite osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelmaa: Vahvistamme oululaisten osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja. Suunnitelman pohjalta tavoitteet ja toimenpiteet huomioidaan toimialojen talousarvioissa ja käyttösuunnitelmissa. Suunnitelman mukaan tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta raportoidaan vuosina 2024, 2027 ja 2030. Arvioinnin ja seurannan valmisteluvastuussa ovat osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelman työryhmän jäsenet vieden seurannan johtoryhmiin ja lautakuntiin. Kaupungin yhteinen arviointiraportti koostetaan ja tiivistetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Tämän ohella työryhmä haluaa korostaa vuosittaisen arvioinnin ja seurannan merkitystä osana tilinpäätöksiä. 

Tiedote selkokielellä

Oulun kaupunki päivitti osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelman

Kaupunginhallitus on hyväksynyt tällä viikolla Oulun kaupungin uuden osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelman. Suunnitelmassa kerrotaan, miten Oulun kaupungin asukkaat voisivat paremmin osallistua ja vaikuttaa kaupungin asioihin. Se on tehty vuosille 2023–2030.

Suunnitelmaa ovat olleet tekemässä useat ihmiset kaupungissa. Kaupungin työntekijät ovat saaneet myös osallisuuteen liittyvää koulutusta. Kaupungissa on ollut monta tapahtumaa, joissa työntekijät ovat tavanneet kaupunkilaisia.

Kaupungin asukkaat saavat antaa palautetta suunnitelmasta koko sen ajan, kun se on voimassa.

Vuorovaikutussuunnitelman seuranta

Vuorovaikutussuunnitelman seuranta Oulun kaupungin toimialoilla 2021

Vuorovaikutussuunnitelman seuranta Oulun kaupungin toimialoilla 2019

Tavoitteet ja toimenpiteet

Asukkaita koskevat tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2019-2021

Sidosryhmiä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2019–2021

Vinkkejä osallisuuden edistämiseen