Rehtorin terveiset

Lukuvuosi 2020 - 2021

Lukuvuoden alussa, ja varmaankin koko lukuvuoden ajan, Korona tulee vaikuttamaan koulun toimintoihin. Joudumme rajoittamaan toimintojamme monella eri tavalla, ja ottamaan huomioon rajoittamistoimenpiteet suunniteltaessa erilaisia toimintoja. Onkin tärkeää, että me täällä koulussa niin henkilökunta, kuin oppilaat, noudatamme annettuja ohjeita. Myös kodeissa on tärkeää pitää huolta annettujen ohjeiden noudattamisesta. Toivottavaa on, että viime kevään etäopetus ei tulisi toistumaan tämän vuoden aikana. Olemme kuitenkin varautuneet täällä koulussa mahdollisiin etäopetusjaksoihin harjoittamalla aktiivisesti sähköisten alustojen käyttöä.

Viime kevään aikana opittiin paljon etäopetuksesta ja sen mahdollisuuksista, mutta meillä kaikilla on kuitenkin vahva näkemys siitä, että etäopetus ei korvaa lähiopetusta. Olemme saaneet huomata, että oppiminen ei ole kaikilta osin edennyt toivotulla tavalla viime kevään aikana. Oulun kaupunki on saanut valtiolta huomattavan avustuksen näiden Korona-aikaisten ongelmien paikkaamisen. Olemme saamassa lisäresurssina mm. resurssiopettajan, sekä myös lisärahoituksen tukiopetukseen. On tärkeää, että myös kotona seuraatte oman lapsenne oppimista ja mahdollisia oppimisvaikeuksia, sekä olette tarvittaessa yhteydessä lapsen omaan opettajaan, luokanvalvojaan tai aineenopettajaan.

Tämänkin lukuvuoden painopistealueita Haukiputaan koulussa, samoin kuin kaikissa Oulun kaupungin kouluissa ovat: OPS ja pedagogiikka (yhteisopettajuus, mentorointi, vahvuus- ja positiivisuuspedagogiikka, Oppimisen tuki (yleisen tuen vahvistaminen, luokanopettajan, aineenopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan samanaikaisopettajuuden kehittäminen), Hyvinvointikoulu (tunne- ja vuorovaikutustaidot, kiusaamisen vastainen toiminta ja hyvinvointitietojen hyödyntäminen) ja Digitaalisuus (henkilökunnan digitaitojen vahvistaminen ja luokka-asteittaisen digiosaamisen taitotasojen mukainen opetus). Näiden otsikoiden alle koulut määrittelevät omia toimintojaan, jotka tukevat tavoitteiden toteutumista. Tällaisia toimintoja / kehittämiskohteita koulussamme ovat mm: yhteistyön kehittäminen (opettajien, luokkien ja oppilaiden tasolla), tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen, positiivinen pedagogiikka, turvataitojen opettaminen, arvioinnin kehittäminen, oppilaiden osallistaminen, tvt-taitojen opettaminen, ilmiöpohjainen oppiminen jne. Edelleenkin mukana ovat myös monialaiset oppimiskokonaisuudet ja laaja-alainen osaaminen.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö luo pohjan luottamukselle kodin ja koulun välille. Opettajat tarvitsevat työnsä tueksi kotien tukea. Koulu oppilashuoltohenkilöstöineen tekee parhaansa tukeakseen kotien kasvatustyötä. Yhteistyö perustuu luottamukseen ja avoimeen vuorovaikutukseen. Yhdessä asioiden eteenpäin vieminen tuottaa parhaan tuloksen.

Lukuvuoden alussa pidetään luokka-asteittain vanhempainillat pääosin etäyhteyksin. Kehityskeskustelut käydään syyskuun loppuun mennessä 1. – 4. luokkien osalta ja vuosiluokkien 5. – 9. osalta syyslomaan mennessä.  Myös kehityskeskustelut käydään pääsääntöisesti etäyhteyksin. Arviointikeskustelut pidetään 1. – 4. luokkien oppilaiden ja huoltajien kanssa tammikuun loppuun mennessä.

Näin lukuvuoden alussa on hyvä muistuttaa riittävän unen, monipuolisen ravinnon, liikunnan ja hyvien harrastusten merkityksestä hyvinvointiin. Säännöllinen päivärytmi koulunkäynnin ja vapaa-ajan suhteen luo perustan jaksamiselle ja hyvinvoinnille. Kun vielä muistaa hyvien ihmissuhteiden merkityksen, niin voi hyvillä mielin katsoa tulevaisuuteen.

Hyvää alkavaa lukuvuotta kaikille!

Yhteistyöterveisin

Ari Isomaa

rehtori