Rehtorin terveiset

Lukuvuosi 2019 - 2020

Tämän lukuvuoden painopistealueita Haukiputaan koulussa samoin kuin kaikissa Oulun kaupungin kouluissa ovat OPS ja pedagogiikka (yhteisopettajuus, mentorointi, vahvuus- ja positiivisuuspedagogiikka), Oppimisen tuki (yleisen tuen vahvistaminen, luokanopettajan, aineenopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan samanaikaisopettajuuden kehittäminen), Hyvinvointikoulu (tunne- ja vuorovaikutustaidot, kiusaamisen vastainen toiminta ja hyvinvointitietojen hyödyntäminen) ja Digitaalisuus (henkilökunnan digitaitojen vahvistaminen ja luokka-asteittaisen digiosaamisen taitotasojen mukainen opetus). Näiden otsikoiden alle koulut määrittelevät omia toimintoja, jotka tukevat tavoitteiden toteutumista. Tällaisia toimintoja / kehittämiskohteita koulussamme ovat mm. yhteistyön kehittäminen, opettajien, luokkien ja oppilaiden tasolla, tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen, positiivinen pedagogiikka, arvioinnin kehittäminen, oppilaiden osallistaminen, tvt-taitojen opettaminen, ilmiöpohjainen oppiminen jne. Edelleenkin mukana ovat monialaiset oppimiskokonaisuudet ja laaja-alainen osaaminen sekä kaikki uuden opetussuunnitelman mukaiset keskeiset teemat.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö luo pohjan luottamukselle kodin ja koulun välille. Opettajat tarvitsevat työnsä tueksi kodin tukea ja samoin koulu oppilashuoltohenkilöstöineen tekee parhaansa tukeakseen kotien kasvatustyötä. Yhteistyö perustuu luottamukseen ja avoimeen vuorovaikutukseen. Yhdessä asioiden eteenpäin vieminen tuottaa parhaan tuloksen.

Lukuvuoden alussa pidetään luokka-asteittain vanhempainillat. Kehityskeskustelut pyritään käymään syyslomaan mennessä. Arviointikeskustelut käydään 1. – 5. luokkien oppilaiden ja huoltajien kanssa tammikuun loppuun mennessä ja aina tarvittaessa voidaan pitää vanhempainiltoja ja keskusteluja huoltajien kanssa.

Näin lukuvuoden alussa on hyvä muistuttaa riittävän unen, monipuolisen ravinnon, liikunnan ja muiden hyvien harrastusten merkitystä omaan hyvinvointiin. Säännöllinen päivärytmi koulunkäynnin ja vapaa-ajan suhteen luo perustan jaksamiselle ja hyvinvoinnille. Kun vielä muistaa hyvien ihmissuhteiden merkityksen, niin voi hyvillä mielin katsoa tulevaisuuteen.

 

Hyvää alkavaa lukuvuotta kaikille!

Yhteistyöterveisin:

 

 

Ari Isomaa

rehtori