Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI
Opetukseen osallistuvalla (oppilaalla) on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. (PL30 §, 24.6.2010/642)
 
YLEINEN TUKI
Yleisellä tuella tarkoitetaan kaikille oppilaille suunnattua tukea sekä opiskeluhuollon palveluita. Yleisellä tuella pyritään ennakoimaan oppimisen esteitä ja edistämään oppimista. Yleisen tuen muotoja ovat mm. eriyttäminen, osa-aikainen erityisopetus ja tukiopetus.
 
TEHOSTETTU TUKI
 
Jos yleisen tuen muodot eivät ole riittäviä, oppilaalla on oikeus saada tehostettua tukea.
Tehostetussa tuessa oppimääriä ei yksilöllistetä, mutta opetus- ja ohjausmuotoja voidaan
yksilöllistää. Tehostetun tukeen siirryttäessä oppilaalle tehdään yhteistyössä huoltajan kanssa pedagoginen arvio ja sen pohjalta oppimissuunnitelma Wilmaan.
 
ERITYINEN TUKI
Erityinen tuki on oppimisen ja hyvinvoinnin tuen vahvin muoto. Erityisen tukeen siirryttäessä oppilaalle tehdään yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa pedagoginen selvitys ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Wilmaan. Erityisen tuen päätös on määräaikainen. Oppilaan tuki pyritään tuomaan ensisijaisesti oppilaan omaan luokkaan. Jos on oppilaan edun mukaista järjestää opetus pienryhmässä, oppilas voidaan saada paikan pienryhmästä. Erityisen tuen aikana oppilaan oppimääriä voidaan tarvittaessa myös yksilöllistää. Erityisen tuen muodot suunnitellaan aina yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa.
 
Koulussamme on käytössä monia erilaisia erityisen tuen muotoja:
  • Osa-aikaista erityisopetusta annetaan sitä tarvitsevalle oppilaalle laaja-alaisten erityisopettajien ja erityisluokanopettajien toimesta niissä aineissa/ asioissa, joissa oppilas tarvitsee tukea.
  • Pienluokilla on enintään kymmenen oppilasta, jolloin opettajalla ja koulunkäynninohjaajalla jää enemmän aikaa huomioida niissä opiskelevien oppilaiden yksilölliset tarpeet.
  • Koulumme alueellisissa pienryhmissä opiskelee oppilaita myös muista lähialueiden kouluista. Näissäkin luokissa maksimioppilasmäärä on kymmenen oppilasta. Opettajana on erityisluokanopettaja, jolla on usein työparina koulunkäynninohjaaja. Pienryhmiäluokkien aikataulut voivat poiketa muun koulun aikatauluista esim. tuntien alkamisajankohdan tai välituntiaikataulujen osalta.
  • Koulussamme toimii myös useita pidennetyn oppivelvollisuuden luokkia.
 
JOUSTAVA PERUSOPETUS
Haukiputaan koulussa toimii joustavan perusopetuksen ryhmä, ns. Jopo-luokka. Se on tarkoitettu 8.- ja 9.-luokkien oppilaille, jotka haluavat opiskella peruskoulun kaksi viimeistä vuotta pienessä, käytännönläheisessä ryhmässä, jossa koulutyöskentelyn ohessa on kokemuksellista oppimista, mm. erilaisia retkiä ja työssäoppimisjaksoja tavallista peruskoulua enemmän. Jopo-luokalle haetaan keväisin erillisessä haussa.