Ajankohtaista

< Takaisin

Energiankulutus ja ilmastoystävällisyys kiinnostavat oululaisia

Viime keväänä Oulussa selvitettiin kuntalaisten näkemyksiä mm. sähkön tuottamisesta ja hinnasta, omista kulutustottumuksista sekä ympäristövaikutuksista ja niihin vaikuttamisesta. VTT:n toteuttamaan kyselyyn saatiin vastauksia 378 kpl. Kyselyn tulokset liittyvät Making City -hankkeeseen ja myöhemmin julkaistavaan energia-aiheiseen tutkimukseen.

Kyselyyn vastaajista lähes 80 % oli tyytyväisiä energian hintaan. Tyytymättömyyttä kohdistui eniten sähkön siirtohintaan. Suurimman osan vastaajista energialasku oli pääosin alle 5 prosenttia kotitalouksien käytettävissä olevasta kokonaisbudjetista. Huomioitavaa kuitenkin on, että noin neljäsosa vastaajista ei osannut sanoa, kuinka paljon heillä menee kuukausittain rahaa sähköön tai lämmitykseen. Aiheita ei ehkä kaikilta osin koeta tärkeiksi tai merkityksellisiksi, vaan sähkö ja energia otetaan useimmiten annettuna.

Kuluttajat ovat uskollisia valitsemilleen sähkön toimittajille. Kuluttajat olivat pääosin tyytyväisiä sähkön toimitukseen kokonaisuutena. Suurimpina syinä sähköenergian toimittajan muutoksille olivat sähkön hinta (82%), yrityksen luotettavuus (42%) ja ympäristötekijät (41%). Tämän kyselyn vastausten mukaan nykyään kuluttajien kulutustottumuksiin ei ole juurikaan vaikutusta sähkön hinnan vaihteluilla esim. huipputehohinnoilla.

Kyselyn tulosten mukaan eniten sähkön ja energian kulutuksen ilmastovaikutuksiin voidaan vaikuttaa erityisesti teollisuuden ja liiketoiminnan sekä myös valtion ja kuntien hallinnon kautta, mutta myös yksittäisten kuntalaisten tekemillä teoilla on merkitystä. Vastaajat olivat valmiita valitsemaan ympäristöystävällisen vaihtoehdon aina, kun se on mahdollista ja siitä on heille hyötyä eikä siitä koidu heille lisäkustannuksia. Vain 5 % oli sitä mieltä, että heitä ei kiinnosta oman toiminnan ympäristövaikutukset lainkaan.

Toisin sanoen suurin osa vastaajista pyrkii vaikuttamaan ympäristöön omien energiankulutustoimintojensa kautta. 95% vastaajista pitää ympäristöystävällisyyttä eriasteisesti valintakriteerinä omassa elämässään. Arjen käyttäytymisessä vastaajat kiinnittivät huomiota energiansäästöön. Lähes jokainen vastaaja ilmoitti sammuttavansa valot kotoa lähtiessään, 2/3 vastaajista osti ja käytti vähäenergisiä muotoja ja yli puolet oli vähentänyt lämpimän veden käyttöä tai pienentänyt huonelämpötiloja. Vain alle 2 % vastaajista ei ollut tehnyt mitään energian kulutuksensa muuttamiseksi. Vastaajien mukaan heidän kodeissaan oli jonkin verran ”älykkyyttä”, jolla pystytään seuraamaan tai optimoimaan kulutusta. Älykkyys kohdentui enimmäkseen lämmitykseen, valaistukseen, ilmanvaihtoon/ilmastointiin tai autojen lämmitykseen. Kulutustottumuksien seuranta ja optimointi vaatii aina käyttäjien omaa kiinnostusta, aktiivisuutta ja halua, mihin yleisellä keskustelulla energiatehokkuudesta halutaan vaikuttaa myös Making City -hankkeessa.  

Oululaiset ovat melko sitoutuneita ilmastotietoisiin toimiin. Suurin osa vastaajista olisi valmis vaihtamaan energiantoimittajansa 100 prosentin uusiutuvan energian tarjoajaksi. Heistä neljännes tekisi muutoksen, vaikka se olisi jopa kalliimpi vaihtoehto. Myös kulutuksen ympäristövaikutukset kiinnostivat. Vastaajista 61% oli kiinnostuneita saamaan tietoa kotinsa kulutushuipuista, 57% yksittäisten laitteiden kulutuksesta sekä 51% vastaavan tyyppisten kotitalouksien kulutuksesta. 63 % vastaajista olisi halukas muuttamaan sähkönkulutustottumuksiaan hyötyjä vastaan. Näitä hyötyjä olivat lähinnä sähkölaskun pieneneminen (75%) ja ympäristön tukeminen vähentämällä päästöjä (55%). Tärkeimmät syyt kulutuskäyttäytymisen muuttamattomuuteen olivat kiireinen elämäntilanne, liian aikataulun mukainen elämä ja halu pitää kiinni omasta valinnanvapaudesta.

22% vastaajista kertoi, että Oulun kaupunki tarjoaa riittävästi ympäristötietoja. Näistä vastaajista noin 80%:in mukaan tiedot ovat hyvälaatuisia. Noin puolet vastaajista eivät osanneet vastata tähän kysymykseen, joten ympäristötiedot saavuttanevat vain ne, jotka ovat niistä muutoinkin kiinnostuneita. Avoimuutta tarvitaankin lisää ja enemmän tietoa haluttiin mm. energiankulutuksesta, Oulun kaupungin taloudesta, kustannuksista ja päätöksistä, energian tuotannosta, ilmasta ja vedestä.

Vastaajien mukaan energiatietoisuuden vahvistamiseksi ja kulutustottumusten muuttamiseksi he haluaisivat saada yrityksiltä paremmin visualisoituja kulutustietoja mm. vertailutietoa muihin kotitalouksiin, seurantatietoa omasta kulutuksesta ja tietoja oman energiankulutuksensa syistä. Kulutuksen optimoimiseksi vastaajat voisivat harkita mm. sähkönkulutuksen siirtämistä edulliseen ajankohtaan esimerkiksi pesemällä pyykit tai menemällä saunaan eri aikana hyötyjä vastaan. Energiatehokkuuden edistämiseksi kuntalaiset odottavat yrityksiltä neuvoja ja suosituksia energiansäästökäyttäytymiseen ja -toimenpiteisiin, kulutukseen liittyviin valintoihin, kulutuksen muuttamiseen ympäristöystävällisemmäksi, kulutuspoikkeamien havaitsemiseen ja omien tavoitteiden mukaisten kulutustottumusten muuttamiseen. Tärkeäksi koettiin myös uusien ratkaisujen mahdollistama oman kulutuksen arviointi, kodin mittareiden ja olosuhteiden seuranta ja vianmääritys. Nämä tiedot toimivat parhaimmillaan ns. talojen ja asuntojen ”takuutodistuksina” ilmastoystävällisempää elämää kohti. Kaikilla teoilla on vaikutusta paremman tulevaisuuden mahdollistamisessa.

Kysely toteutettiin osana Making City -hanketta, joka perustuu Oulun kaupunkistrategiaan 2026 ja ympäristöohjelmaan, tukee niiden energia- ja materiaalitehokkuuden mukaisia tavoitteita sekä edistää hiilineutraalille kaupungille asetetun päämäärän saavuttamista. Making City -tutkimushankkeessa Oulusta ovat mukana VTT, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Arina, Sivakka, YIT, Oulun Energia ja Caverion.

Lisätietoja kyselystä
- Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, erikoistutkija Anne Immonen (anne.immonen@vtt.fi) ja
- Oulun kaupunki projektipäällikkö Samuli Rinne (samuli.rinne@ouka.fi, puh. 046 923 4945).

Lisätietoja Making City -hankkeesta nettisivuilla www.ouka.fi/kaukovainio.

Kuva. Mikä on toimivin keino kannustaa ihmisiä ilmastoa parantaviin toimiin?

Jakolinkki

Tapahtumia ja muuta Kaukovainioon liittyen

Kaukovainio omaksi -tapahtuma

Kaukovainio omaksi –tapahtuma Siivouspäivänä 28.8.2021 klo 9-13.
Tapahtumassa mm.

  • Keskusaukiolla peräkonttikirppis, musiikkia ja infoiskuja
  • Auttava yhteisö –hanke jutustelee asukkaiden kanssa
  • Potnapekka-ajelulla tutustu alueeseen ja ilmastotekoihin
  • Koululla kahvila, myyjäiset ja urheiluvälinekirppis
  • Osallistu tapahtumaan kuten oppilaatkin tekevät!

Tapahtuma järjestää Making city -hanke yhdessä Kaukovainion toimijoiden kanssa.
Osallistu tapahtumaan siivouspäivän hengessä kirppistelemällä, tuulettamalla ajatuksia energiatehokkuudesta, perehtymällä Auttava yhteisö -teemaan, tukemalla oppilaiden toimintaa ja ottamalla Kaukovainion omaksi!

Tule, tutustu ja toimi Kaukovainiolla!

 

Kaketsu

Kaketsu on kirja oululaisesta metsälähiöstä nimeltä Kaukovainio. Lähiöelämää ovat tallentaneet usean vuoden ajan tutkija ja sanataitelija Uma Nissi sekä valokuvaaja Sanna Krook. Lopputuloksena on tämä tarinoitu valokuvakirja, jossa Kaukovainio ja sen asukkaat saavat äänen kuvin ja sanoin.

Valokuva kirjasta Kaketsu

 

Diaesitykset

Esitteet

Kuvat