Koulun esittely Koulun esittely

Knuutilankankaan koulussa opiskelee tällä hetkellä 230 oppilasta. Koulumme muodostuu kahdesta yksiköstä: Knuutilankankaan 155 oppilaan yksiköstä ja Lämsänjärven yksiköstä, jonka oppilasmäärä on tällä hetkellä 75.

Knuutilankankaan yksikössä on syksyllä 2015 käyttöönotettu täysin peruskorjatut ja nykyaikaiset opetustilat, kalusteet ja opetusvälineistö. Molempien yksiköiden TVT-laitteisto on uusittu syksyllä 2015.

Molemmat koulurakennukset sijaitsevat turvallisella ja luonnonläheisellä pientaloalueella. Koulumme tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön, jossa lapsella on mahdollisuus oppia tietoja ja taitoja, jotka auttavat toimimaan muuttuvassa yhteiskunnassa. Positiivisessa ja hyvässä yhteistyössä kotien kanssa pyrimme kasvattamaan oppilaista hyvätapaisia ja hyvän itsetunnon omaavia lapsia ja nuoria.

Koululla työskentelee 11 luokanopettajaa, erityisopettaja, englannin ja ranskan opettaja, kaksi koulunkäynninohjaajaa ja kouluavustajia. 

Koululla toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on yhteistyössä huoltajien kanssa suunnitella oppilaan koulukäyntiä auttavia toimenpiteitä silloin, kun opiskelussa ilmenee huolenaiheita tai erityisiä tuen tarpeita. Tarvittaessa ryhmä kutsuu kokoukseen oppilaan huoltajat ja luokanopettajan. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Aloitteita pohdittavista asioista voivat tehdä opettajat, huoltajat ja oppilashuoltoryhmän jäsenet.

Koulumme on mukana KiVa-hankkeessa, joka on opetusministeriön rahoittama hanke koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Toivomme, että te huoltajat ehditte tutustua KiVa-koulu hankkeeseen osoitteessa www.kivakoulu.fi.

Koulumme on "Liikkuva koulu", eli pyrimme lisäämään luontevalla tavalla liikuntaa koulupäivien aikana. Tämän mahdollistavat esim. 30 min pituiset välitunnit.

Knuutilankankaan koulu on mukana kielirikaste –hankkeessa ja varhennettua kielenopetusta on koulullamme tarjottu vuosiluokilla 1-2 jo vuodesta 1994 lähtien. Koulumme oppilailla on mahdollisuus kuluvana vuonna opiskella valinnaisina kielinä espanjaa, saksaa tai ranskaa.

Esi- ja alkuopetuksen välinen yhteistyö päiväkotien kanssa on aktiivista, tärkeää ja mukavaa.

Koululla toimii aktiivinen ja vireä oppilaskuntatoiminta. Myös vanhempaintoimikunnan toiminta on aktiivista ja innostunutta. Kummioppilastoiminnassa ylempien vuosiluokkien oppilaat toimivat pienemmille oppilaille kummioppilaina.

Koulumme tarjoaa oppilaille myös maksuttomia kerhoja (esim elokuvakerho, liikuntakerho, askartelukerho)