Koulun esittely

Knuutilankankaan koulussa opiskelee 227 oppilasta. Koulumme muodostuu Knuutilankankaan ja Lämsänjärven yksiköistä.

Knuutilankankaan yksikössä on syksyllä 2015 käyttöönotettu täysin peruskorjatut ja nykyaikaiset opetustilat, kalusteet ja opetusvälineistö. Molempien yksiköiden TVT-laitteisto on uusittu syksyllä 2015.

Koulurakennukset sijaitsevat turvallisella ja luonnonläheisellä pientaloalueella. Koulumme tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön, jossa lapsella on mahdollisuus oppia tietoja ja taitoja, jotka auttavat toimimaan muuttuvassa yhteiskunnassa. Positiivisessa ja hyvässä yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa pyrimme kasvattamaan oppilaista hyvätapaisia ja hyvän itsetunnon omaavia lapsia ja nuoria.

Koulullamme työskentelee 11 luokanopettajaa, erityisopettaja, englannin opettaja, kaksi espanjan opettajaa, katolisen uskonnon opettaja ja kolme koulunkäynninohjaajaa.

Esi- ja alkuopetuksen välinen yhteistyö päiväkotien kanssa on aktiivista, tärkeää ja mukavaa. Lämsänjärven yksikössä aloitti tänä syksynä ensimmäistä kertaa yhdysluokka 0-1, joka koostuu esioppilaista ja ekaluokkalaisista.

Knuutilankankaan koulu on mukana varhennettu kielenopetus (KIELO) –hankkeessa, minkä puitteissa ekaluokkalaisillekin on opetettu englantia lukukauden alusta alkaen. Koulumme oppilailla on mahdollisuus kuluvana vuonna opiskella valinnaisena kielenä espanjaa 5. ja 6. vuosiluokalla.

Koululla toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on yhteistyössä huoltajien kanssa suunnitella oppilaan koulukäyntiä auttavia toimenpiteitä silloin, kun opiskelussa ilmenee huolenaiheita tai erityisiä tuen tarpeita. Tarvittaessa ryhmä kutsuu kokoukseen oppilaan huoltajat ja luokanopettajan. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Aloitteita pohdittavista asioista voivat tehdä opettajat, huoltajat ja oppilashuoltoryhmän jäsenet.

Koululla toimii aktiivinen ja vireä oppilaskunnan hallitus. Myös vanhempaintoimikunnan toiminta on aktiivista ja innostunutta. Kummioppilastoiminnassa ylempien vuosiluokkien oppilaat toimivat pienemmille oppilaille kummioppilaina.

"Liikkuvana kouluna" pyrimme lisäämään luontevalla tavalla liikuntaa koulupäivien aikana. Tämän mahdollistavat esim. 30 min pituiset välitunnit. Koulumme tarjoaa oppilaille myös kerhoja, mm. WAU! –liikuntakerho,  askartelukerho sekä keppari- ja askartelukerho.