Koulun esittely

Knuutilankankaan koulussa opiskelee 267 oppilasta vuosiluokilla 1-6. Koulumme muodostuu Knuutilankankaan ja Lämsänjärven yksiköistä.

Knuutilankankaan yksikössä on syksyllä 2015 käyttöönotettu täysin peruskorjatut ja nykyaikaiset opetustilat, kalusteet ja opetusvälineistö. Molempien yksiköiden TVT-laitteisto on myös uusittu syksyllä 2015.

Knuutilankankaan koulun piha on kokenut täydellisen peruskorjauksen syksyllä 2020 ja toimii mukavana lähiliikuntapaikkana iltaisin. Tervetuloa tutustumaan koko perheen kanssa!

Koulurakennukset sijaitsevat turvallisella ja luonnonläheisellä pientaloalueella. Koulumme tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön, jossa lapsella on mahdollisuus oppia tietoja ja taitoja, jotka auttavat toimimaan muuttuvassa yhteiskunnassa. Positiivisessa ja hyvässä yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa pyrimme kasvattamaan oppilaista hyvätapaisia ja hyvän itsetunnon omaavia lapsia ja nuoria.

Koulullamme työskentelee 12 luokanopettajaa, laaja-alainen erityisopettaja, kielten lehtori (englanti ja ranska), espanjan opettaja, katolisen uskonnon opettaja ja kolme koulunkäynninohjaajaa.

Knuutilankankaan koululla opiskellaan tänä lukuvuonna englantia, espanjaa ja ranskaa. Lisäksi saamen kieltä voi opiskella etäyhteyden välityksellä.

Koululla toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on yhteistyössä huoltajien kanssa suunnitella oppilaan koulukäyntiä auttavia toimenpiteitä silloin, kun opiskelussa ilmenee huolenaiheita tai erityisiä tuen tarpeita. Tarvittaessa ryhmä kutsuu kokoukseen oppilaan huoltajat ja luokanopettajan. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Aloitteita pohdittavista asioista voivat tehdä opettajat, huoltajat ja oppilashuoltoryhmän jäsenet.

Koululla toimii aktiivinen ja vireä oppilaskunnan hallitus. Myös vanhempaintoimikunnan toiminta on innostunutta, vaikka pandemia onkin tänä vuonna vaikuttanut siihen. Kummioppilastoiminnassa ylempien vuosiluokkien oppilaat toimivat pienemmille oppilaille kummioppilaina.

Liikkuvana kouluna pyrimme lisäämään luontevalla tavalla liikuntaa koulupäivien aikana. Tämän mahdollistavat esim. 30 min pituiset välitunnit. Koulumme tarjoaa oppilaille myös monenlaisia kerhoja.

 

Tervetuloa Knuutilankankaan kouluun, jossa lapsenne on turvallista ja hyvä opiskella ja jossa voi saavuttaa mahdollisimman hyvät valmiudet pärjätäkseen muuttuvassa maailmassa!

 

Yhteistyöterveisin,

Katriina Niinimäki