Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Koulun tehtävänä on tarjota jokaiselle oppilaalle hänen ikäkautensa ja edellytystensä mukaista opetusta. Koulun arjen oppimistilanteissa oppilasta tukevat aineenopettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat ja koulunkäyntiavustaja, joiden kaikkien yhteisenä tehtävänä on ohjata oppilasta ja auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan.

Oppilaalla on oikeus saada tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppimisen tuen muodot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Kolmiportaisen tuen järjestämisen perusperiaatteina ovat ennakointi, tuen oikea-aikaisuus, suunnitelmallisuus ja asteittainen tehostaminen.

Yleinen tuki on tarkoitettu kaikille oppilaille, ja se on ensisijainen tuen järjestämisen muoto. Yleisen tuen muotoja ovat esimerkiksi tavoitteiden ja oppisisältöjen sekä -materiaalien eriyttäminen, oppilaiden joustavat ryhmittelyt, kodin ja koulun yhteistyö, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollon tuki, oppilaanohjaus, avustajapalvelut ja kerhotoiminta.

Kun yleinen tuki ei riitä, vaan oppilas tarvitsee säännöllistä tukea tai useita samanaikaisia tukimuotoja, siirrytään tehostettuun tukeen. Tällöin oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, joka pohjautuu moniammatillisesti laadittuun pedagogiseen arvioon. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, mutta ei opetuksen yksilöllistämistä, joka edellyttää aina erityisen tuen päätöksen. Osa-aikaisen erityisopetuksen rooli korostuu tässä tuen vaiheessa. Oppilaan saama tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Tehostetun tuen avulla tuetaan oppimista ja kasvua ja ehkäistään oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai kehitykseen liittyvien ongelmien kasvamista ja monimuotoistumista sekä estetään syrjäytymistä.

Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, hän tarvitsee erityistä tukea. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muista perusopetuksen tukimuodoista. Erityisen tuen päätös tehdään tehostettuun tukeen ja moniammatillisesti laadittuun pedagogiseen selvitykseen pohjautuen. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ilman tehostetun tuen vaihetta ja pedagogista selvitystä silloin, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, ettei opetusta voida antaa muuten vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun erityisen syyn vuoksi. Oulun opetustoimessa päätöksen erityisestä tuesta tekee Erityisen tuen keskuksen johtaja. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta käy ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja tuen antaminen.