Kokeet ja poissaolo kokeesta

Oppilaille kerrotaan koepäivät hyvissä ajoin ennen koetta ja ne on merkittynä Wilmassa.

Jos oppilas on sairauden vuoksi pois kokeesta, tulee huoltajan ilmoittaa poissaolosta viimeistään koepäivän aamuna. Mikäli poissaoloilmoitusta ei tehdä, oppilaalle ei tule oikeutta kokeen suorittamiseen. Oppilas ottaa yhteyttä kokeen järjestävään aineopettajaan heti kouluun palattuaan. Oppilas suorittaa kokeen kouluun läksykerhossa (ma - to, klo 14 - 15 luokassa 214) tai muulloin erikseen sovittuna aikana.

Liikuntatunneista

Liikuntatunneille on pukeuduttava urheiluasuun - sisälle kevyemmin kuin ulos. Verryttely­puku tai vastaava joustava asu, sekä ulkona liikuttaessa lenkkikengät ovat asiallinen ja turvallinen liikuntavarustus. Ulkoliikuntatunneille on pukeuduttava lämpimästi sään mukaan ja ilmojen kylmetessä ovat pipo ja käsineet välttämättömät. Lisäksi mukaan pyyhe pesey­tymistä varten.

Talvikaudella luistellaan, joten oppilailla tulee olla luistimet.

Liikuntapaikoille siirrytään itsenäisesti opettajan ohjeiden mukaan liikennesääntöjä noudattaen.

Oppilaan yhteystiedot

Oppilaan koulun vaihto ja/tai osoitteen muutos ilmoitetaan kansliaan ja luokanvalvojalle.

On tärkeää, että koulussa tiedetään, miten vanhemmat voidaan koulupäivän aikana ta­voit­taa. Siksi pyydämme, että yhteystietojen muuttumisesta ilmoitetaan välittömästi koululle.

Lukuvuoden aikana tapahtuvan muuton yhteydessä oppilas saa erotodistuksen seuraavaa koulua varten.

Poissaolot, lupa poissaoloon ja myöhästymiset

Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hän saa poistua vain rehtorin, terveydenhoitajan, luokanvalvojan tai muun opettajan luvalla. Mikäli oppilas sairauden vuoksi joutuu jäämään pois koulusta, siitä on ilmoitettava luokanvalvojalle välittömästi.

Luokanvalvojalla on oikeus myöntää enintään viikon poissaololupa. Pidemmät poissaololuvat myöntää rehtori. Poissaolojen myöntämistä varten koulussamme on käytössä lomake, jolla huoltajat anovat lomaa ja opettajat ilmoittavat loman aikana suoritettavat tehtävät.

Huoltaja selvittää oppilaan poissaolot Wilmaan.

Mikäli oppilas myöhästyy oppitunnilta 5 kertaa, hän korvaa myöhästymiset luokanvalvojan määräämällä tavalla.

Oppikirjat

Oppilaiden käytössä olevat oppikirjat ovat koulun omaisuutta ja niitä tulee käsitellä hyvin. Lukuvuoden alussa jaetut oppikirjat kerätään takaisin lukuvuoden päättyessä. Oppilas on velvollinen korvaamaan käytössään olleen oppikirjan, mikäli sitä ei voi käyttää enää.

Oppilaskaapit

Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada käyttöönsä lukollinen säilytyskaappi. Kaapissa oppilas voi säilyttää mm. arvotavaroitaan, joita ei suositella pidettäväksi repussa tai muuten valvomattomina. Kaapin avain palautetaan luokanvalvojalle kevätlukukauden päättyessä. Oppilas korvaa kadonneen avaimen ja kaapin lukon vaihtamisesta aiheutuvat kulut (30 €).

Vakuutukset koulutapaturmassa

Oppilaat on tapaturmavakuutettu koulun puolesta koulussa, koulumatkoilla, koulun ker­hoissa sekä koulun toimintasuunnitelmaan merkityillä retkillä ja vierailuilla. Vakuutus korvaa vain oppilaalle itselleen sattuneet vahingot ja samassa yhteydessä syntyneet ma­te­ri­aalivahingot, esim. silmälasien tai vaatteiden rikkoutuminen. Erillisiä materiaalivahinkoja ei korvata. Koulutapaturmista tulee oppilaan aina täyttää tapaturmailmoituslomake koulun kansliassa.

Perusopetuslain mukaan koulussa tai koulumatkalla oppilaalle sattuneen tapaturman hoito on maksutonta. Hoitoon liittyvät matka- ja lääkintäkustannukset korvataan huoltajille laskua ja kuitteja vastaan. Tapaturman sattuessa ottakaa yhteys kansliaan. Saadut lää­kä­rin­to­dis­tuk­set tulee ehdottomasti toimittaa kansliaan, vaikka kustannuksia ei huoltajille aiheutuisikaan.

Mikäli oppilas koulun jälkeen poikkeaa omille asioilleen (esim. kauppaan tai kaverille kylään), ei matkaa kotiin katsota välttämättä enää koulumatkaksi eikä vakuutus tällöin ole voimassa.

Vahingot

Oppilas joutuu korvaamaan koulussa tahallisesti tai varomattomuudesta aiheuttamansa aineellisen vahingon. Kotiin tulee lasku vahingosta ja ilmoitus tapahtuneesta. Kaupunki ei ole vakuuttanut oppilaiden henkilökohtaisia tavaroita eikä koulu vastaa niistä. Rikkomistapauksissa korvausvastuu on rikkojalla ja siitä sopivat huoltajat keskenään.

Uskonnolliset tilaisuudet

Koulu järjestää yhdessä Tuiran seurakunnan kanssa joulukirkon ennen joululomalle lähtöä ja kevätkirkon. Evankelisluterilaiseen kirkkoon kuulumattomille oppilaille, jotka eivät halua osallistua näihin tilaisuuksiin, järjestetään korvaavaa ohjelmaa tilaisuuksien ajan.

Nuorilla teetettävä vaarallinen työ peruskoulussa

Peruskoulun fysiikka-kemian ja teknisen työn tunneilla voidaan tehdä vaarallista työtä opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa. Asetus 475/2006 sallii tällaisten töiden teettämisen seitsemänneltä vuosiluokalta lähtien, mutta asetus sisältää ilmoitusve­lvollisuuden huoltajalle. Fysiikka-kemian opettajat lähettävät tiedotteen 7.-luokan oppilaiden huoltajille syyslukukauden alussa.

Henkilötietolain (523/99) mukainen informointi

Opiskelijan henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää suostumuksenne perusteella Merikosken koulu. Tietoja käsitellään vain opiskeluun liittyvinä. Teillä on mahdollisuus tarkastaa rekisteriin talletetut teitä koskevat tiedot niin halutessanne. Samoin teillä on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissä oleva virheellinen tieto.