Oppimisen tuki

Oppimisen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 

Oppimisen tuen avulla vastataan oppimisen haasteisiin, jotka vaihtelevat pitkäkestoisista ja laaja-alaisista haasteista lyhytaikaisiin ja kapea-alaisiin haasteisiin. Tukimuotoja koulussa ovat mm. tukiopetus, eriyttäminen ja erityisopetus.  

Oppimista tuetaan kolmiportaisen mallin keinoin. Kolmiportaisessa tuessa tuen tasot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuen taso ja tukimuodot suunnitellaan yksilöllisesti opetushenkilöstön, kodin ja opiskeluhuollon henkilöstön sekä tarvittaessa muun ammattihenkilöstön kanssa. 

Osa-aikainen erityisopetus 

Laaja-alaiset erityisopettajat vastaavat koulussamme osa-aikaisesta erityisopetuksesta yleisen, tehostetun sekä erityisen tuen oppilaille. 

1.-3. luokkien laaja-alaisena erityisopettajana toimii Sanna Rantahäli, puh. 044 703 9634, sanna.rantahali@eduouka.fi 

4.-6. luokkien laaja-alaisena erityisopettajana toimii Venla Ropponen, puh. 040 529 2032, venla.ropponen@eduouka.fi  

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaalle, jolla on haasteita esimerkiksi lukemisessa, kirjoittamisessa tai matematiikassa. Erityisopettaja voi tukea oppilaita myös toiminnanohjauksessa ja keskittymisen haasteissa sekä sosio-emotionaalisten taitojen ja kehittyvän kielitaidon kanssa.  

Osa-aikainen erityisopetus voi olla oppimisen arviointia, ennakoivaa tai kuntouttavaa toimintaa, tapahtua interventioina tai jatkua säännöllisenä pidempään. Opetus toteutetaan yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena muun opetuksen ohessa.  

Erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä luokkien opettajien kanssa, ja he voivat konsultoida erityisopettajaa oppilasasioissa. Erityisopettaja tekee yhteistyötä myös mm. rehtorin, huoltajien, opiskeluhuollon henkilöstön sekä päiväkotien ja yläkoulun kanssa.  

Alueelliset erityisryhmät 

Tuiran koulussa toimii kaksi alueellista erityisryhmää sekä yksi vaativan erityisen tuen ryhmä. Näissä ryhmissä opiskellaan oppilaan oppimisedellytykset huomioiden. Opettajana toimii erityisluokanopettaja ja hänellä on apunaan yksi tai useampi koulunkäynninohjaaja. Opettajan ja ohjaajan tuen myötä oppilaan on mahdollista saada enemmän henkilökohtaista ohjausta sekä tukea oppimiseen. Osalla tunneista oppilas voi edellytystensä mukaisesti opiskella oman ikätasonsa mukana kotiluokassaan. 

Kouluterveydenhuolto

Oppilaanohjaus

Opiskeluhuolto

Oppimisen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki