Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea oppilaan persoonallista kasvua siten, että jokainen oppilas selviää mahdollisimman hyvin opiskelussaan peruskoulussa. Tavoitteena on myös lisätä oppilaan itsetuntemusta, jotta hän kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia ja hänelle soveltuvia koulutusta ja uranvalintaa koskevia ratkaisuja sekä antaa oppilaalle yhteiskunnan, työelämän, ammatinvalinnan ja jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja valmiuksia.

Oppilaanohjauksen opetussuunnitelmaan kuuluu luokkatunteja ja henkilökohtaista sekä pienryhmäohjausta. Oppilasta ohjataan opiskeluohjelman laatimisessa, urasuunnittelussa ja ikävaiheen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä.

Päävastuu oppilaanohjauksesta on opinto-ohjaajalla. Hän työskentelee yhteistyössä muiden opettajien, luokanvalvojien, erityisopettajien ja oppilashuoltoryhmän kanssa.

Osana koulun oppilashuoltoa oppilaanohjauksen tehtävänä on huolehtia oppilaiden perusturvallisuuden säilymisestä sekä fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Erityisesti tuetaan niitä nuoria, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat peruskoulun jälkeen jäämässä ilman jatko-opiskelupaikkaa.

Oppilaanohjaus vastaa osaltaan tiedottamisesta sekä kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvistä tehtävistä. Tiedottaminen on tärkeää erityisesti oppilaan siirtyessä alaluokilta Merikosken kouluun, oppilaan tehdessä koulutusta koskevia valintoja sekä oppilaan työelämään tutustumisen järjestelyjen yhteydessä.

Tavoitteena on, että oppilas kehittyy hahmottamaan itseään nuorena henkilönä kasvamassa kohti aikuisuutta ja arvioimaan omaa itseään sekä kuvailemaan vahvuuksiaan, kiinnostuksenkohteitaan ja toimimaan itseohjautuvasti ja vastuullisesti opinnoissaan. Tavoitteena on myös, että oppilas kehittyy näkemään yhteyden omien pohdiskelujensa ja tehtyjen/tulevien valintojen välillä ja arvioimaan omaa tilannettaan suhteessa jatkokoulutukseen ja näin syventämään itsetuntemustaan, pohtimaan työtä ja uraa osana elämänkokonaisuutta ja näkemään yhteyden koulumenestyksen ja jatkokoulutuksen välillä sekä toimimaan vuorovaikutteisesti ja yhteistyökykyisesti omassa toimintaympäristössään.

Oppilaanohjaus 7. luokka

Sisällöt:

1 kurssi

Merikosken koulun oppilaaksi:

Kouluyhteisössä toimiminen

7. luokan opintojen rakenne

Tavat, säännöt, ympäristö, käyttäytyminen

Tukioppilastoiminta

Vapaa-aika ja harrastukset, koulun kerhotoiminta

 

2. kurssi

Opiskelun taidot: oppimistyylit, tiedonhaku

Työelämään tutustuminen

 

3. kurssi

Tasa-arvo, itsetuntemus ja päätöksenteko:

Valinnaisaineet yläluokilla

Työelämään tutustuminen

Perusopetuksen rakenne 8. ja 9. luokilla

Opetuksen eteneminen ja oppimisen arviointi

 

Tavoitteena 7. luokalla ovat erityisesti omien opiskelutapojen tunnistaminen, opiskelutaitojen parantaminen ja itseohjautuvuuden tukeminen. Henkilökohtaisen ja pienryhmäohjauksen alueita ovat sopeutuminen Merikosken koulun oppilaaksi, opiskelun tukeminen ja vaikeuksissa auttaminen.

Oppilaanohjaus 8. luokalla

Sisällöt:

1. kurssi

Suomalaiseen koulutusjärjestelmään tutustuminen:

- koulutusjärjestelmän rakenne

- toisen asteen opiskelumahdollisuudet

- tiedonhaku

- työelämään tutustuminen, TET-jakson järjestelyt

 

2. kurssi

- TET-jakso

- koulutusalat

 

3. kurssi

- koulutusalat-teema jatkuu

- perustietoa työelämästä

 

Tavoitteena 8. luokalla on erityisesti vahvistaa oppilaan valmiuksia tehdä opiskelua, tulevaisuutta sekä elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja sekä kehittää oppilaan päätöksentekotaitoja. Henkilökohtaisen ja pienryhmäohjauksen alueita ovat opiskelun tukeminen, opiskelumenestyksen seuraaminen, valinnaisainevalintojen ohjaus ja vaikeuksissa olevien auttaminen.

Oppilaanohjaus 9. luokalla

Sisällöt

Minne peruskoulun jälkeen?

- kerrataan suomalainen koulutusjärjestelmä ja toisen asteen koulutusvaihdot

- selvitetään omia vahvuuksia erilaisilla (ammatinvalinta)testeillä

- oululaiset oppilaitokset esittäytyvät

- työelämään tutustuminen

- yhteishaku

- opintojen rahoittaminen

- tiedonhaku opiskelumahdollisuuksista; hakuoppaat ja Internet

- työhallinnon  tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

 

Opinto-ohjauksessa 9. luokan tavoitteena on, että oppilas osaa arvioida itseään, omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan jatkokoulutukseen pääsemisessä. Oppilas arvioi omaa tietouttaan jatkokoulutuksesta ja työelämätietoudesta erillisellä lomakkeella kevätlukukauden alkuvaiheessa.

 

Henkilökohtaisen ja pienryhmäohjauksen alueita ovat jatkokoulutusratkaisun selkiinnyttäminen ja tekeminen, koulumenestyksen vaikutus jatkokoulutuspaikan saantiin, tehtyjen valintojen vaikutukset tulevaisuudessa ja nuoren itsenäistymisen tukeminen.