Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea oppilaan persoonallista kasvua siten, että jokainen oppilas selviää mahdollisimman hyvin opiskelussaan peruskoulussa. Tavoitteena on myös lisätä oppilaan itsetuntemusta, jotta hän kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia ja hänelle soveltuvia koulutusta ja uranvalintaa koskevia ratkaisuja sekä antaa oppilaalle yhteiskunnan, työelämän, ammatinvalinnan ja jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja valmiuksia.

Oppilaanohjauksen opetussuunnitelmaan kuuluu luokkatunteja ja henkilökohtaista sekä pienryhmäohjausta. Oppilasta ohjataan opiskeluohjelman laatimisessa, urasuunnittelussa ja ikävaiheen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä.

Päävastuu oppilaanohjauksesta on opinto-ohjaajalla. Hän työskentelee yhteistyössä muiden opettajien, luokanvalvojien, erityisopettajien ja oppilashuoltoryhmän kanssa.

Osana koulun oppilashuoltoa oppilaanohjauksen tehtävänä on huolehtia oppilaiden perusturvallisuuden säilymisestä sekä fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Erityisesti tuetaan niitä nuoria, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat peruskoulun jälkeen jäämässä ilman jatko-opiskelupaikkaa.

Oppilaanohjaus vastaa osaltaan tiedottamisesta sekä kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvistä tehtävistä. Tiedottaminen on tärkeää erityisesti oppilaan siirtyessä alaluokilta Merikosken kouluun, oppilaan tehdessä koulutusta koskevia valintoja sekä oppilaan työelämään tutustumisen järjestelyjen yhteydessä.

Tavoitteena on, että oppilas kehittyy hahmottamaan itseään nuorena henkilönä kasvamassa kohti aikuisuutta ja arvioimaan omaa itseään sekä kuvailemaan vahvuuksiaan, kiinnostuksenkohteitaan ja toimimaan itseohjautuvasti ja vastuullisesti opinnoissaan. Tavoitteena on myös, että oppilas kehittyy näkemään yhteyden omien pohdiskelujensa ja tehtyjen/tulevien valintojen välillä ja arvioimaan omaa tilannettaan suhteessa jatkokoulutukseen ja näin syventämään itsetuntemustaan, pohtimaan työtä ja uraa osana elämänkokonaisuutta ja näkemään yhteyden koulumenestyksen ja jatkokoulutuksen välillä sekä toimimaan vuorovaikutteisesti ja yhteistyökykyisesti omassa toimintaympäristössään.