Oppimisen tuki

Tästä osiosta löytyy koulullamme oppilaille tarjottavat tukitoimet oppimisen haasteisiin.

Yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään niin, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Koulussamme oppilaan tukena on niin erityisopetuksen kuin oppilashuollonkin palvelut.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahvistuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tukea voidaan antaa myös yksittäisen oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Yleinen tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada yleistä tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti, kun tarvetta on esimerkiksi opetuksen eriyttämiseen ja tukiopetukseen. 

 • on suunnattu jokaiselle oppilaalle ja se on ensisijainen tuen järjestämisen muoto
 • tarvittaessa tehdään oppimissuunnitelma
 • yleistä tukea ovat mm. eriyttäminen, tukiopetus, samanaikaisopetus, koulunkäynninohjaajan tai resurssiopettajan tuki sekä kodin ja koulun yhteistyö.

Tehostettu tuki

Oppilaalla on oikeus tarvittaessa saada tehostettua tukea, joka on yleistä tukea säännöllisempää ja pitkäkestoisempaa.

 • jos yleinen tuki ei riitä tai oppilas tarvitsee tukea säännöllisesti
 • Tehostettuun tukeen siirtyminen perustuu pedagogiseen arvioon, jossa opettajat arvioivat annettuja tuen muotoja ja niiden vaikutusta.
  Mikäli yleinen tuki ei oppimisen turvaamiseksi riitä, siirrytään antamaan tehostettua tukea.
 • Tehostettua tukea saavalle oppilaalle laaditaan aina henkilökohtainen oppimissuunnitelma, johon tuen muodot kirjataan.  
 • tehostettua tukea ovat mm. säännöllinen tukiopetus, eriyttäminen, erilaiset koejärjestelyt, osa-aikainen erityisopetus tai koulunkäynninohjaajan tuki.

Erityinen tuki

Mikäli oppilaan kasvu, kehitys tai oppimisen ja koulunkäynnin edellytykset ovat heikentyneet ja tehostettu tuki on riittämätöntä, on oppilaalla oikeus erityiseen tukeen. 

 • jos tehostettu tuki ei riitä
 • Erityiseen tukeen siirtymisen päätös tehdään aina moniammatilliseen pedagogiseen selvitykseen pohjautuen, yhteistyönä oppilasta ja huoltajia kuullen.
 • Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä yleisopetuksen tavoitteiden saavuttamiseen, voidaan tehdä päätös erityisestä tuesta. Erityisen tuen päätös tehdään esim. silloin, jos on tarve yksilöllistää yksi tai useampia oppiaineita.
 • Erityinen tuki on suunnitelmallista ja yksilöllistä oppilaan tukemista sekä tavoitteellista yhteistyötä oppilaan tarvitsemien muiden tukipalvelujen kanssa.
 • Erityistä tukea saavan oppilaan opetus annetaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaan. HOJKS on pedagoginen asiakirja, jossa määritellään tavoitteet, pedagogiset menetelmät, opetusjärjestelyt ja tarvittavat tukitoimet