Tasa-arvosuunnitelmat

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.1.2015 § 16 Oulun kaupungin toiminnallista tasa-arvoa koskevan suunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2015-16 ja lähetti suunnitelmat Kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitelmien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seuraa ja arvioi tasa-arvotoimikunta.

Toiminnallisen tasa-arvon suunnitelma 2015-2016

Toiminnallinen tasa-arvo tarkoittaa palveluiden tasa-arvoa eri sukupuolille ja eri puolella Oulua asuville. Toiminnallisen tasa-arvon suunnitelmassa vuosille 2015-16 keskiössä ovat asiakkaat.

Oulun kaupungin palvelualueet, liikelaitokset ja osakeyhtiöt ovat tehneet toiminnallisen tasa-arvon suunnitelmassa arvion, kuinka asiakkaiden sukupuoli, asuinalue ja muut tasa-arvoon liittyvät tekijät on palveluissa huomioitu tällä hetkellä. Suunnitelman työstämiseen osallistui yli 40 henkilöä ja 21 palveluja tuottavaa yksikköä.

Suunnitelman tuloksena ovat vuosille 2015-2016 asetetut toiminnallisen tasa-arvon edistämisen tavoitteet. Jokainen palveluja tuottava yksikkö on muotoillut tavoitteet oman toimialansa näkökulmasta. Tavoitteina korostuivat tasa-arvosta kouluttaminen ja tiedottaminen, asiakkaiden osallisuuden kehittäminen, alueellisen tasa-arvon edistäminen sekä sukupuolten erityispiirteiden tunnistaminen ja huomioiminen palveluissa.

Toiminnallisen tasa-arvon suunnitelma perustuu lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta sekä Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjaan.

Näistä kumpuava syrjinnän kielto ja tasa-arvoisen toiminnan edistäminen ovat olleet suunnittelutyön perusteita.

Toiminnallisen tasa-arvon suunnitelma 2015-2016 (pdf)

 

Yhdenvertaisuussuunnitelma 2015-2016

Yhdenvertaisuus on ihmisoikeus, joka on pyritty turvaamaan yhdenvertaisuuslaissa. Laki (1325/2014) määrittelee syrjinnän kiellon iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2015-16 koskee kaupungin palveluiden asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuussuunnitelman kirjoittamiseen osallistuivat Oulun kaupungin palvelualueet sekä Oulussa toimivia järjestöjä, yhteisöjä ja neuvostoja, yhteensä yli 40 eri tahon edustajaa.

Aineistoa kerättiin myös vuonna 2014 julkaistuista yhdenvertaisuuden raporteista. Tuloksena syntyi suunnitelma, jossa on kartoitettu yhdenvertaisuuden toteutumista ja kokemuksellista tietoa sekä kaupungin palveluntarjoajien että erilaisten asiakas- ja vähemmistöryhmien näkökulmasta. Tilannekartoituksen perusteella on tunnistettu kehittämistarpeita eri palveluissa ja määritelty tärkeimmät tavoitteet.

> Yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2015-16 (pdf)