Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma

Oulun kaupungin palveluja koskeva, toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitelma vuosille 2022-26

Oulun kaupungissa edistetään palveluissa ja kaupungin toiminnassa asukkaiden ja palvelujen käyttäjien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Oulun kaupungin palveluja koskeva, toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 13.6.2022 § 189. Suunnitelma sisältää yhdenvertaisuusvaltuutetun ohjeistuksen mukaisesti toimialakohtaisia tavoitteita ja toimenpiteitä.

Vuonna 2015 muuttunut yhdenvertaisuuslaki edellyttää kunnilta suunnitelmallista yhdenvertaisuuden edistämistä. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa edellytetään, että kunnat edistävät suunnitelmallisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Vuodesta 2015 tasa-arvolain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.

Oulun kaupunki on hyväksynyt Eurooppalaisen peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta vuonna 2009 kaupunginhallituksen päätöksellä. Oulun kaupunki on julkisesti sitoutunut tasa-arvon edistämiseen allekirjoituksellaan. Oulu haluaa toimia asukkaiden hyvinvointia lisäämässä myös tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistämällä. 

Oulun kaupungin toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitelma vuosille 2022-26

Toimialakohtaiset toimenpidetaulukot vuosille 2022-26

Suunnitelma englanninkielisenä

City of Oulu Operational plan for equality and non-discrimination 2022-26

Suunnitelman johdanto alla eri kieliversioina. Tiedosto avautuu jokaisen kielen nimen kohdalta.

Ruotsi

Saame

Ukraina

Venäjä

Arabia

Farsi

Japani

Kiina

Ranska

Somali

Tigrinja

Turkki

Selkokielinen johdanto suunnitelmaan (word)

Selkokielinen johdanto

Tämä on Oulun kaupungin suunnitelma tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Suunnitelma on tehty vuosille 2022–2026. Suunnitelman avulla voidaan parantaa kaupungin yhdenvertaisuutta ja ihmisten tasa-arvoa. Kun ihmiset ovat tasa-arvoisia toistensa kanssa, he voivat hyvin. Tasa-arvoisuus on tärkeää, jotta ihmisoikeudet toteutuvat. Usein tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa ihan pieniä ja tavallisia tekoja.

Tämän lisäksi on tehty erillinen suunnitelma, joka koskee kaupungilla töissä olevia henkilöitä.

Mitä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittavat?

Tasa-arvolla tarkoitetaan sitä, että kaikki sukupuolet ovat keskenään samanarvoisia. Jokainen saa esimerkiksi pukeutua, kuten haluaa ja sillä tavalla ilmaista itseään.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että jokaista ihmistä tulisi kohdella samalla tavalla. Ihmisten ikä, syntymäpaikka, kieli, uskonto, mielipide, terveydentila tai seksuaalinen suuntautuminen eivät saisi vaikuttaa siihen, miten häntä kohdellaan.

Suomen laki sanoo, että kuntien täytyy vähentää ihmisten syrjintää. Esimerkiksi jonkun voi olla vaikeaa käydä kirjastossa tai oppia uusia asioita. Silloin kaupunki antaa hänelle erilaisia apuvälineitä ja apua, jotta hän osaa käyttää palveluja. Tätä asiaa halutaan edistää myös Oulussa.

Suunnitelma on tehty yhdessä

Tämän suunnitelman tarkoituksena on parantaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Oulussa. Suunnitelma on tehty yhdessä työntekijöiden kanssa. Sitä varten tehtiin kyselyjä ja järjestettiin koulutuksia. Lisäksi asiaa mietittiin yhdessä ryhmissä.

Suunnitelma sisältää seuraavat asiat:

Haasteet, jotka liittyvät tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.
Laki ja ohjeet, jotka voivat olla avuksi työssä.
Kaupungin työntekijät, joiden työhön kuuluu tasa-arvon edistäminen.
Ohjeet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parantamiseen.
Taulukot, joihin kaupungin eri toimialat ovat voineet kirjoittaa omia tavoitteitaan.

 

Oulun kaupungin toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuussuunnitelma, toimialakohtaiset tavoitteet ja arviointi vuosilta 2019-21: