Kuntalisä yleishyödyllisille yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

BusinessOulu tukee yhteisöjen työllistämistä maksamalla kuntalisää oululaisia työttömiä palkkatuella työllistäville yleishyödyllisille yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille työntekijän palkkakuluihin. Business Oulu –liikelaitoksen johtokunta vahvistaa kuntalisän myöntämisperusteet vuosittain. Työllistämisen taloudellisia tukia myönnetään vuoden 2020 talousarvion puitteissa.

Kuntalisän määrä ja myöntämisen perusteet

Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatuki, vähintään kolmen kuukauden työsuhde ja 80 %:n työaika. Lisäksi kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on, että työllistettävälle maksetaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä. Yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä) eivät saa ylittää kokonaispalkkauskustannuksia. Työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2020 välisenä aikana.

 

Kuntalisä enintään

Kuntalisän myöntämisen
perusteet

Kuntalisää myönnetään

450 €/kk

Henkilö, jolle TE-toimiston myöntämä palkkatuki on 100 % aina 65 % työaikaan saakka tai 50 % palkkauskustannuksista.

Työsuhde vähintään 3 kk ja työaika vähintään 80 %

enintään
12 kk

Henkilö, joka on kotoutumislain alainen työtön maahanmuuttaja.

Työsuhde vähintään 3 kk ja työaika vähintään 80 %

enintään
12 kk

550 €/kk

Henkilön, jolle on maksettu vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella tai työllistämistä edistävän toimenpiteen aikana (Kela, TE-toimisto).

Tosite työmarkkinatukipäivien kertymästä tulee liittää kuntalisähakemukseen.

Työsuhde vähintään 3 kk ja työaika vähintään 80 %

enintään
12 kk

550 €/kk

Henkilö, jonka vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä.

Työsuhde vähintään 3 kk, työajan osalta voidaan soveltaa harkintaa.

enintään
2 vuotta

750 €/kk

Henkilön, jolle on maksettu vähintään 1000 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella tai työllistämistä edistävän toimenpiteen aikana (Kela, TE-toimisto).

Tosite työmarkkinatukipäivien kertymästä tulee liittää kuntalisähakemukseen.

Työsuhde vähintään 3 kk ja työaika vähintään 80 %

enintään
12 kk

 

Kuntalisän hakeminen

Palkkatukea haetaan ensin TE-toimiston kautta. Palkkatukipäätöksen saatuaan yleishyödyllinen toimija voi hakea kuntalisää.

Hakemus on jätettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Muussa tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on saapunut. Mikäli kuntalisähakemus ei ole saapunut määräaikaan mennessä ja työsuhde päättyy, kuntalisää ei myönnetä takautuvasti.

Alkuperäinen kuntalisähakemus toimitetaan Business Oulun työllisyyspalveluihin. Lisäksi toimitetaan seuraavat liitteet:

  • kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä ja työsopimuksesta
  • Kelan asiointipalvelun tuloste tuella työllistetyn työmarkkinatukipäivien kertymästä, kun haet kuntalisää 300 tai 1000 työmarkkinatukipäivän perusteella
  • Lisäksi tarvitsemme kopiot palkkatuen maksatushakemuksista kolmen (3) kuukauden välein

Postiosoite:

Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut / Kuntalisä
PL 22
90015 Oulun kaupunki

Sähköposti: kuntalisa(at)ouka.fi

Henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää turvasähköpostipalvelun kautta.  Turvasähköpostipalvelu löytyy osoitteesta https://securemail.ouka.fi  

 

Yhteisö sitoutuu työllistämään työntekijän vähintään kolmeksi (3) kuukaudeksi. Tätä lyhyempään työsuhteeseen ei myönnetä kuntalisää. Kuntalisää myönnettäessä yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä) eivät saa ylittää kokonaispalkkauskustannuksia. Rahallisen lomakorvauksen osuutta ei oteta palkkauskustannuksissa huomioon. Tuella katettavilla palkkauskustannuksilla tarkoitetaan työntekijälle maksettavaa palkkaa ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä ja sen lisäksi työnantajan lakisääteistä sosiaaliturva, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä pakollista ryhmähenkivakuutusmaksua.

Palkkauskustannuksiin ei lueta:

  • tuella palkatulle maksettavaa lomakorvausta tai sitä vastaavaa korvausta
  • palkkaa ajalta, jolloin työnantajalla on oikeus saada tukityöllistetyn palkkauskustannuksiin sairausvakuutuslain päivärahaetuutta tai tapaturmavakuutuslain
  • mukaista päivärahaa tai korvausta sitä palkan osuutta, joka määräytyy tuella palkatun työn tuloksen perusteella.

Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Mikäli työsuhde päättyy aikaisemmin kuin työsopimuksessa on mainittu, tukea maksetaan niiltä päiviltä, joilta työntekijälle on maksettu palkkaa. Näin toimitaan myös silloin, kun työntekijällä on palkaton työnteon keskeytys.

Kuntalisän maksatus

Maksu tapahtuu kolmen (3) kuukauden jaksoina. Mikäli saa samanaikaisesti muuta julkista avustusta henkilön palkkauskustannuksiin tai yhteisöllä on sopimus Business Oulun työllisyyspalveluiden kanssa sellaisen toiminnan järjestämisestä, jossa työllistetään palkkatuella, tulee yhteisön aina sopia erikseen kuntalisästä Business Oulun työllisyyspalveluiden edustajan kanssa. Mikäli kuntalisää on maksettu liikaa, BusinessOulun työllisyyspalvelut perii sen takaisin.

Muun työnjärjestäjän tehtäviin siirtäminen

Työnantaja voi tuella palkatun suostumuksella siirtää hänet toisen työnantajan (käyttäjäyritys) tehtäviin (entinen edelleen sijoittaminen). Siirto edellyttää, että käyttäjäyritys täyttää laissa säädetyt työnantajaa koskevat edellytykset. Palkkatuen saajan on ilmoitettava siirrosta TE-toimistolle ennen siirtämistä. Ilmoitukseen on liitettävä käyttäjäyrityksen vakuutus siitä, että se täyttää lakisääteiset edellytykset.

Ota yhteyttä!

Jos olet kiinnostunut kuntalisästä, ota yhteyttä työllisyyspalveluihin.

Yhteydenottolomake
Puhelin: 050 526 3875

Onko sinulla kysyttävää kuntalisän hakemisesta tai maksatuksesta?

Ota yhteyttä sähköpostitse:
kuntalisa(at)businessoulu.com

Lomakkeet

Kuntalisän hakulomake yhteisöille (pdf)

Työsopimus (pdf lomake.fi-palvelussa)

Suostumus tietojen luovutukseen (pdf)