Kuntalisä oppisopimuksella työllistäville yrityksille

BusinessOulu tukee yritysten työllistämistä erilaisin rekrytointikynnystä madaltavin taloudellisin tukimuodoin. Kriteereiden täyttyessä tukia voidaan maksaa rekrytoitavan henkilön palkkakuluihin yrityksen palkatessa oululaisia työttömiä henkilöitä. Business Oulu -liikelaitoksen johtokunta vahvistaa taloudellisten tukien myöntämisperusteet vuosittain. Työllistämisen taloudellisia tukia myönnetään vuoden 2020 talousarvion määrärahojen puitteissa.

Kuntalisän määrä ja myöntämisen perusteet

Oppisopimuskuntalisän myöntämisen edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatukivähintään 85 %:n työaika ja että työllistettävälle maksetaan vähintään kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä. Kuntalisää myönnetään enintään 600 eur/kk, kun yritys työllistää oululaisen työttömän oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin perustutkinto-opintoihin. Työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2020 välisenä aikana.

Oppisopimuskoulutukseen myönnettävä koulutuskorvaus otetaan kuntalisää myönnettäessä huomioon siten, että yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä ja koulutuskorvaus) eivät saa ylittää oppisopimuskoulutettavan palkkauskustannuksia.

 

Kuntalisä enintään

Oppisopimuskuntalisän myöntämisen
perusteet

Kuntalisää myönnetään

600 €/kk

ammatillista tutkintoa vailla oleva alle 30-vuotias nuori, tai

henkilö, jolle TE-toimiston oppisopimukseen myöntämä palkkatuki on vähintään 40 % palkkauskustannuksista, tai

henkilö, jonka työllistymistä sairaus tai vamma vaikeuttaa, tai

kotoutumislain alainen työtön maahanmuuttaja, tai

henkilö, jolle TE-toimiston oppisopimukseen myöntämä palkkatuki on vähintään 30% palkkauskustannuksista, silloin kun kyse on lisä- tai erikoistumiskoulutuksesta, joka on kohdennettu erityisesti pienyrityksiin tai erityistä osaamista vaativiin tehtäviin.

Työaika vähintään 85 % ja palkkaus TES mukaisesti. Mikäli palkkatuki on myönnetty sairauden tai vamman perusteella alentuneen työkyvyn vuoksi, voidaan työajan osalta soveltaa harkintaa.

enintään
36 kk

Kuntalisän hakeminen

Palkkatukea haetaan ensin TE-toimiston kautta. Palkkatukipäätöksen saatuaan yritys voi hakea kuntalisää.

Kuntalisähakemus on jätettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Muussa tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty. Mikäli kuntalisähakemus ei ole saapunut määräaikaan mennessä ja työsuhde päättyy, kuntalisää ei myönnetä takautuvasti.

Alkuperäinen kuntalisähakemus toimitetaan Business Oulun työllisyyspalveluihin. Lisäksi toimitetaan seuraavat liitteet:

  • kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä, oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta ja työsopimuksesta

Postiosoite:

Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut / Kuntalisä
PL 22
90015 Oulun kaupunki

Sähköposti: kuntalisa(at)ouka.fi

Henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää turvasähköpostipalvelun kautta.

Turvasähköpostipalvelu löytyy osoitteesta: https://securemail.ouka.fi 

Kuntalisän saamisen edellytyksenä on opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukaisesti.

Kuntalisä tulee käyttää työntekijän palkkakulujen ja lakisääteisten työnantajakulujen kattamiseen. Tuen suuruuteen vaikuttaa myös henkilölle maksettava lomaraha, joka tulee ilmoittaa hakemuksessa. Lisäksi yrityksen tulee ilmoittaa hakemuksessa lakisääteiset työnantajakulut. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä maksaa työnantajalle työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämisestä korvausta (koulutuskorvaus) niiden kustannusten mukaan, joita työnantajalle arvioidaan koulutuksesta aiheutuvan.

Yritys vastaa työnantajavelvoitteista palkkatukitilitysten osalta (mm. poissaolojen seurannasta, vakuutuksista on sovittava kirjallisesti yrityksen kanssa).

Kuntalisää maksetaan työsuhteen voimassaoloajalta vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Mikäli työsuhde päättyy aikaisemmin kuin työsopimuksessa on mainittu, tukea maksetaan niiltä päiviltä, joilta työntekijälle on maksettu palkkaa. Näin toimitaan myös silloin, kun työntekijällä on palkaton työnteon keskeytys. Mikäli kuntalisän maksamisen ehdot eivät täyty, BusinessOulun työllisyyspalvelut perii perusteettomasti maksetun tuen takaisin.

Kuntalisän maksatus

Työnantajan tulee toimittaa palkatun työntekijän palkkalaskelmat säännöllisesti BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Tuki maksetaan takautuvasti toteutuneiden palkkauskustannusten mukaan 2-3 kk:n jaksoissa. Kuntalisää myönnetään enintään 600 €/kk hakemuksella ilmoitettuihin ja raportoituihin palkkauskustannuksiin. Jos palkkauskustannukset jäävät ilmoitettua alhaisemmiksi, suhteutetaan kuntalisän määrä palkkauskustannusten toteumaan. Mikäli tukea on maksettu liikaa, se peritään takaisin.

Ota yhteyttä!

Jos olet kiinnostunut kuntalisästä, ota yhteyttä työllisyyspalveluihin.

Yhteydenottolomake
Puhelin: 050 526 3875

Onko sinulla kysyttävää kuntalisän hakemisesta tai maksatuksesta?

Ota yhteyttä sähköpostitse:
kuntalisa(at)businessoulu.com

Hakulomakkeet

Kuntalisän hakulomake yrityksille (pdf)
Suostumus tietojen luovutukseen (pdf)