Oppisopimuskuntalisän myöntämisen perusteet

BusinessOulun työllisyyspalvelut tukee yritysten oppisopimustyöllistämistä maksamalla oppisopimuskoulutuksen kuntalisää. Kuntalisää maksetaan oululaisen työttömän työllistymisen edistämiseksi.

Oppisopimuskuntalisän määrä

Oulun kaupunki tukee yritysten palkkatukityöllistämistä maksamalla harkintaan perustuvaa oppisopimuskuntalisää enintään 500 € kuukaudessa.

Kuntalisää maksetaan työllisyyden hoitoon vuosittain varatuista määrärahoista.

Kuntalisän myöntämisen perusteet

 1. Yritys työllistää oululaisen työttömän oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin perustutkinto-opintoihin. Henkilön tulee olla palkkatukeen oikeutettu

 • alle 30-vuotias nuori, jolla ei ole ammatillista tutkintoa

tai

 • henkilö, jonka työllistymistä sairaus tai vamma vaikeuttaa

tai

 • henkilö, joka on ollut työttömänä vähintään 12 kuukautta 14 kuukauden aikana

tai

 • henkilö, joka on ollut työttömänä vähintään 24 kuukautta 28 kuukauden aikana.
 1. Oppisopimuskuntalisää voidaan maksaa harkintaan perustuen kohdennettuna erityisesti pienyrityksiin tai erityistä osaamista vaativiin tehtäviin työntekijän palkkaamisen tukemiseen silloin, kun

  • oululainen vähintään 6 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneenä aikana työttömänä ollut henkilö tarvitsee työllistyäkseen lisä- tai erikoistumiskoulutusta 

ja

 • koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena

ja

 • TE-toimisto tukee työllistämistä palkkatuella.
 1. Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on vähintään 85 prosentin työaika ja että työllistettävälle maksetaan vähintään kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

 2. Oppisopimuskuntalisää voidaan maksaa enintään kolmen (3) vuoden ajan.

 3. Kuntalisän saamisen edellytyksenä on opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukaisesti.

 4. Yritys hakee palkkatukea TE-toimistosta. Kuntalisän edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatuki.

 5. Työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2018 välisenä aikana.

 6. Kuntalisähakemus on jätettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Muussa tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty. Kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta on toimitettava BusinessOulun työllisyyspalveluihin.

 7. Kuntalisä tulee käyttää työntekijän palkkakulujen ja lakisääteisten työnantajakulujen kattamiseen. Tuen suuruuteen vaikuttaa myös henkilölle maksettava lomaraha, joka tulee ilmoittaa hakemuksessa. Lisäksi yrityksen tulee ilmoittaa hakemuksessa lakisääteiset työnantajakulut. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä maksaa työnantajalle työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämisestä korvausta (koulutuskorvaus) niiden kustannusten mukaan, joita työnantajalle arvioidaan koulutuksesta aiheutuvan. Oppisopimuskoulutukseen myönnettävä koulutuskorvaus otetaan kuntalisää myönnettäessä huomioon siten, että yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä ja koulutuskorvaus) eivät saa ylittää oppisopimuskoulutettavan palkkauskustannuksia.

 8. Työnantajan tulee toimittaa palkatun työntekijän palkkalaskelmat säännöllisesti BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Tuki maksetaan takautuvasti toteutuneiden palkkauskustannusten mukaan 2-3 kuukauden jaksoissa. Kuntalisää myönnetään enintään 500 € kuukaudessa hakemuksella ilmoitettuihin ja raportoituihin palkkauskustannuksiin. Jos palkkauskustannukset jäävät ilmoitettua alhaisemmiksi, suhteutetaan kuntalisän määrä palkkauskustannusten toteumaan. Mikäli tukea on maksettu liikaa, se peritään takaisin.

 9. Yritys vastaa työnantajavelvoitteista palkkatukitilitysten osalta (mm. poissaolojen seurannasta, vakuutuksista on sovittava kirjallisesti yrityksen kanssa)

 10. Kuntalisää maksetaan työsuhteen voimassaoloajalta vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Mikäli työsuhde päättyy aikaisemmin kuin työsopimuksessa on mainittu, tukea maksetaan niiltä päiviltä, joilta työntekijälle on maksettu palkkaa. Näin toimitaan myös silloin, kun työntekijällä on palkaton työnteon keskeytys. Mikäli kuntalisän maksamisen ehdot eivät täyty, BusinessOulun työllisyyspalvelut perii perusteettomasti maksetun tuen takaisin.

Näin haet kuntalisää

 1. Palkkatukea haetaan ensin TE-toimistosta. Yrityksen tulee toimittaa kopio palkkatukipäätöksestä BusinessOulun työllisyyspalveluihin kuntalisähakemuksen liitteenä. Työnantajan hakiessa palkkatukea oppisopimuskoulutukseen tulee työnantajan liittää hakemukseen koulutustarkastajan lausunto. Lausunnosta on käytävä ilmi, täyttääkö työnantaja oppisopimuskoulutukselle asetettavat edellytykset, sekä opetusohjelman asianmukaisuus ja toteuttamiskelpoisuus ao. työnantajan palveluksessa.

 2. Yritys hakee oppisopimuksen kuntalisäavustusta hakemuslomakkeella

 • Hakemus palkkatuella työntekijän työllistävälle yritykselle (pdf)

 • Hakemus palkkatuella työntekijän työllistävälle yritykselle (Word, netissä täytettävä/ tulostettava versio)

 1. Työnantajan tulee toimittaa palkatun työntekijän palkkalaskelmat säännöllisesti BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Tuki maksetaan takautuvasti toteutuneiden palkkauskustannusten mukaan 2-3 kk:n jaksoissa. Kuntalisää myönnetään enintään 500 € kuukaudessa hakemuksella ilmoitettuihin ja raportoituihin palkkauskustannuksiin. Jos palkkauskustannukset jäävät ilmoitettua alhaisemmiksi, suhteutetaan kuntalisän määrä palkkauskustannusten toteumaan. Mikäli tukea on maksettu liikaa, se peritään takaisin.

Alkuperäinen allekirjoitettu kuntalisähakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut
Isokatu 4, 4. krs
90100 Oulu

Yhteydenotot: kuntalisa@ouka.fi

Kuntalisähakemuksen liitteet:

 • kopio palkkatuella työllistetyn henkilön työsopimuksesta

 • kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä

 • kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta

Ota yhteyttä!

Jos olet kiinnostunut kuntalisästä, ota yhteyttä työllisyyspalveluihin.

Yhteydenottolomake
Puhelin: 050 526 3875

Onko sinulla kysyttävää kuntalisän hakemisesta tai maksatuksesta?

Ota yhteyttä sähköpostitse:
kuntalisa(at)ouka.fi

Hakulomakkeet

Avustushakemus yritykselle kuntalisään (pdf)