Etusivu - Vanhusneuvosto - Oulun kaupunki

Vanhusneuvosto Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on vanhuspalvelulakiin (laki 980/2012 ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun kaupunginhallituksen toimikaudekseen asettama toimielin.

Oulun vanhusneuvosto:

Oulun vanhusneuvoston tehtävä on olla aktiivinen toimija vanhuspalvelulain 11§:n 2 momentissa todetuissa asioissa ja sen lisäksi:

 • Edistää osaltaan arvokkaan vanhuuden toteutumista
 • Edistää ikääntyneiden tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen osallisuuden mahdollisuuksia
 • Vaikuttaa ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa siihen, että vanhusten liikkumisen ja asumisen tarpeet otetaan huomioon
 • Edistää palvelujen saatavuuden ja laadun yhdenvertaisuuden toteutumista
 • Edistää toiminnassaan ikääntyneiden henkistä hyvinvointia ja hiljaisen tiedon ja taitojen siirtymistä sukupolvelta toiselle, sekä sukupolvien välista vuorovaikutusta ja solidaarisuutta
 • Osallistua ikääntymispoliittisen ohjelman laadintaan ja arviointiin ja seurata ohjelman toteutumista
 • Osallistua vanhuksia koskevien sähköisten palvelujen kuntalais- ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen (esimerkiksi lausunnot)
 • Tiedottaa aktiivisesti ikääntyneitä koskevista asioista
 • Verkottua paikallisesti ja valtakunnallisesti ikäihmisten osallisuutta, vaikuttamista sekä hyvinvointia edistävien tahojen kanssa
 • Kutsua vanhusjärjestöjen edustajat päättäminään aikoina yhteistyötilaisuuteen, jossa raportoidaan mm. vanhusneuvoston toiminnasta
 • Hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät

Vanhusneuvoston esite

Lataa vanhusneuvoston esite (pdf)

Syyskauden kokousajat (Aikoihin voi tulla muutoksia)

Kaupunginhallitus nimeää 20.06.2017 kauden 2017-2021 uuden vanhusneuvoston.

Neuvoston kokousajat avoinna, ilmoitetaan myöhemmin.