Oulun kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2024 - 2028

Kuva, yleiskuva Oulun liikenteestä.

Oulun kaupunki muodostaa yli 100 000 asukkaan väestökeskittymän, joka on velvollinen laatimaan EU:n ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen meluselvityksen ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman viiden vuoden välein. Vuonna 2022 Oulun kaupungin alueelle laadittiin meluselvitys, jossa arvioitiin laskennallisesti tie- ja raideliikenteen melulle altistuvien asukkaiden määrät. Selvityksen mukaan Oulussa altistuu päivittäin 24 500 asukasta yli 55 dB tasoiselle päiväajan tie- ja raideliikenteen yhteismelulle. Meluselvitysvaiheen jälkeen työtä on jatkettu laatimalla meluntorjunnan toimintasuunnitelma.

Ympäristönsuojelulain mukaan meluntorjunnan toimintasuunnitelmalla pyritään torjumaan melua ja sen vaikutuksia sekä ehkäisemään melun lisääntymistä hiljaisilla alueilla. Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa etsitään keinoja melutilanteen parantamiseksi ja sen laatimisessa käytetään hyväksi meluselvityksessä tuotettua tietoa.  Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa laaditaan sekä lyhyen aikavälin tavoitteita että pitkän aikavälin strategia melun vähentämiseksi. Lisäksi osoitetaan seuraavalle viiden vuoden aikajaksolle mahdollisia meluntorjuntakohteita. Rakenteellisia meluesteitä (meluvallit, -kaiteet ja -seinät) voidaan käyttää paikalliseen meluntorjuntaan, sillä meluesteillä saavutettava vaimennus rajoittuu useissa tapauksissa varsin lähelle meluestettä. Meluesteillä saavutettava vaimennus riippuu erityisesti esteen korkeudesta sekä vaimennuskohteen ja tien välisen maaston korkeusasemista.

Rakenteelliset toimenpiteet ovat varsin kalliita ja usein rakennetussa ympäristössä jälkikäteen tehtynä vaikeasti toteutettavissa mm. tilanpuutteen vuoksi.  Näitä ehdotetaan tehtäväksi käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa eri puolille kaupunkia ohjeellisen priorisointilistauksen mukaisesti. 

Läheskään kaikkia kohteita ei voitane toteuttaa torjuntaohjelman mukaisella viisivuotiskaudella, vaan listaus toimii ohjeellisena lähtökohtana kiireellisyyttä ja kustannuksia arvioitaessa. Myös listaukseen kuulumattomia kohteita voidaan harkinnan mukaan sisällyttää investointiohjelmiin, mikäli esim. ylijäämämaita on mahdollista jollain alueilla hyödyntää tehokkaasti meluvalleissa. Kustakin mahdollisesti toteutukseen tulevasta kohteesta laaditaan rakennussuunnitelmat, jotka käsitellään ja hyväksytään erikseen.

Meluselvitykset ja aiheeseen liittyvää muuta aineistoa on koottu Oulun seudun ympäristötoimen sivuille.

 

Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Meneillään

Ehdotusvaihe

Meneillään

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot