Meluselvitykset ja meluntorjunta

Tämän sivun sisältö:

Melun ohjearvot

Suomessa käytetään melutason ohjearvoja (kansallisia ohjearvoja) meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi. Ohjearvot on annettu erikseen ulkomelulle ja sisätilojen melulle. On huomioitava, että ohjearvot on tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi ja kaupungeissa ohjearvot voivat ylittyä jo liikenteen taustamelun takia. Ohjearvoja käytetään apuna maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa.

Äänen voimakkuutta mitataan desibeleillä (dB). Suomessa käytetään melutason esittämisessä A-painotettua keskiäänitasoa (ekvivalenttitaso, LAeq). A-painotus kuvaa parhaiten ihmisen aistimaa äänen häiritsevyyttä.

Ympäristömelua voidaan mitata tai arvioida laskentamallien avulla. Melun luonne otetaan huomioon melun mittaamisessa tai laskennassa. 

EU-lainsäädäntö edellyttää suurten kaupunkien laatimaan meluselvityksen, jossa käytetään kansallisista ohjearvoista poikkeavia keskiäänitasoja. Päivä-ilta-yömelutaso (merkitään Lden) saadaan laskemalla päivä-, ilta- ja yöajalle vuoden keskiäänitasot ja painottamalla ilta- ja yöajan melutasoja niiden suuremman häiritsevyyden mukaan. Yöaikainen (klo 22–7) keskiäänitaso merkitään Lyö.

Tutustu meluntorjuntalainsäädäntöön ympäristöministeriön verkkosivuilla.

Liikenne on merkittävin melunlähde

Merkittävin ympäristömelun aiheuttaja Oulun seudulla on tieliikenne. Tieliikenteen melulle altistuvia asukkaita on etenkin valtatie 4:n varrella. Liikenneväylät ympäröivät tiiviisti asuttuja asuinalueita altistaen niitä liikennemelulle.

Raideliikenteestä aiheutuu melua Oulun keskustan eteläpuolella ja melualueet voivat olla jopa suurempia kuin valtatie 4:n meluvyöhykkeet. Raideliikenteen melu johtuu etenkin yöaikaisesta tavarajunaliikenteestä. Lisäksi tie- ja raideliikenteen yhteismelua esiintyy eteläisen Oulun alueella. Yhteismelua esiintyy myös Madekosken kohdalla, jossa yhteisvaikutus aiheutuu Oulu-Kontiomäki raideliikenteestä ja valtatie 22:n tieliikenteestä.

Lentoliikenne aiheuttaa melua Oulunsalon ja Kempeleen alueella. Lentomelua aiheutuu sekä siviili- että sotilasilmailusta. Oulun lentoaseman melualueet on kartoitettu vuonna 2012 tehdyssä lentomeluselvityksessä. 

Teollisuuden aiheuttama melu ympäristöön on tie- ja raideliikenteen aiheuttamaa melua vähäisempää. Monilla tehtailla ja teollisuusyrityksillä on ympäristöluvat, joissa on annettu melua koskevia määräyksiä. Määräyksillä on tarkoitus ehkäistä, rajoittaa ja hallita toiminnasta aiheutuvaa melua. Maankäytön suunnittelulla ja meluntorjuntaratkaisuilla pyritään vähentämään teollisuuden aiheuttamia meluhaittoja asuinalueille.

EU-meluselvitys

EU:n ympäristömeludirektiivin mukaan yli 100 000 asukkaan kaupunkien on tehtävä viiden vuoden välein meluselvitys. Selvityksen pohjalta tehdään meluntorjunnan toimintasuunnitelma. Oulun kaupunki selvittää melulle altistumista säännöllisesti yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Väyläviraston kanssa. Meluselvitys sisältää laskentamenetelmällä tehdyt kartat melualueista, sanallisen kuvauksen melulle altistuvien asukkaiden määrästä ja hiljaisista alueista. Meluselvitys käsittää Oulun kaupungin alueen vilkkaasti liikennöidyt tiet ja rautatiet.

Uusin Oulun kaupungin EU-meluselvitys on tehty vuonna 2022. Meluselvityksen löydät alla olevista tiedostoista. 

Kansallinen meluselvitys

Oulun kaupungin meluselvitys on laadittu vuonna 2022 ja siinä tarkastellaan meluselvityksen tuloksia kansallisilla tunnusluvuilla. Kansallinen meluselvitys on myös tehty laskennallisesti ja se on laadittu EU-meluselvityksen rinnalla.

Kansalliset tunnusluvut ovat melun A-painotettuja keskiäänitasoja desibeleinä päiväaikaan 7–22 ja yöaikaan 22–7. Kansallisilla tunnusluvuilla saatuja tuloksia voidaan verrata käytössä oleviin melutason ohjearvoihin (Finlex)

Tutustu Oulun kaupungin kansalliseen meluselvitykseen ja sen liitteisiin:

Hiljaiset alueet

Hiljaisia alueita on tunnistettu sulkemalla pois tie- ja raideliikenteen melualueet laskennallisesti sekä jättämällä tiiviisti rakennetut asuinalueet 500 metrin suojavyöhykkeellä tarkastelun ulkopuolelle. Täten on tunnistettu alueita, joilla tie- ja raideliikenteen sekä asutuksen meluvaikutukset ovat vähäisiä.

Meluselvityksen mukaan hiljaisina alueina Oulussa voidaan pitää Hupisaaria, Hietasaaren eteläosia, Pikisaaren pohjoisosaa, Pyykösjärven itä- ja etelärantoja, Kuivasjärven etelärantaa ja Letonniemeä. Oulunsalon kaupunginosassa hiljaisia alueita on hieman sivussa asutuksesta ja teistä. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma

Ympäristömelulle altistumista huomioidaan maankäytön suunnittelussa ja erilaisissa lupakäsittelyissä, kuten meluilmoituksissa, ympäristöluvissa ja rakennusluvissa. Meluntorjunnan ratkaisuja ovat muun muassa toiminnan sijoittaminen kauemmaksi asutuksesta, ulkoseinien tehokkaammat äänieristykset, meluaidat ja -vallit sekä aikarajoitukset meluavalle toiminnalle.

Oulun kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan on listattu melusuojausta vaativia kohteita ja pohdittu niille suojaustoimia. Suunnitelma sisältää tavoitteita kaupungin seuraavien vuosien meluntorjuntatyölle. Oulun yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt suunnitelman 2018.

Tutustu alla meluntorjuntasuunnitelmaan ja sen liitteisiin: