Vt 20 (Kuusamontie) liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyt Välikylän kohdalla

Kaupunginosat Välikylä

Suunnitelma käsittää valtatien 20 (Kuusamontie) liittymä-, yksityistie- ja kevyen liikenteen järjestelyiden parantamisen Oulun kaupungin Välikylän kohdalla.

Suunnittelualueen liikennejärjestelyiden ongelmia ovat mm:

 • Valtatien liikennemäärä on suuri, työ- ja asiointimatkat korostuvat arkiliikenteessä.
 • Välikylän pääliittymän pohjoispuolelle sijoittuvasta Siltakujan/Suokujan liittymästä on ajoittain vaikeuksia päästä liittymään valtatielle.
 • Siltakujan/Suokujan liittymä aiheuttaa häiriöpisteen ja turvallisuusriskin valtatien liikenteelle. Liittymästä puuttuu kääntymiskaistat ja liittymän havaittavuus on huono.

Suunnittelualueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakunta-kaava ja Uuden Oulun yleiskaava 2030. Parantamiskohde ei sijoitu asemakaava-alueelle, mutta valtatien pohjoispuolisella alueella on voimassa asemakaava.

Tiesuunnitelma sisältää:

 • Suokujan ja Siltakujan liittymät valtatielle katkaistaan. Siltakujan liittymä kavennetaan kevyen liikenteen käyttöön, jotta yhteys linja-autopysäkeille säilyy.
 • Parannetaan liikenneturvallisuutta ohjaamalla ajoneuvoliikenne nykyiseen liikennevalo-ohjattuun liittymään.
 • Rakennetaan yhtenäinen yleisen tien kevyen liikenteen väylä, jolla sallitaan kiinteistöille ajo.
 • Selkeytetään alueen väylien hallinnolliset luokat sekä kunnossapidon vastuualueet.
 • Suunnitelmassa esitetään lisäksi teiden kuivatuksen parantamista kunnostamalla nykyisiä laskuojia ja uusimalla rumpuja sekä perkaamalla valtatien sivuojia purettavan liittymän kohdalla.

Samaan suunnitelmakokonaisuuteen sisältyy Suokujan kääntöpaikka sekä kevyen liikenteen yhteys linja-autopysäkeille Suokujan liittymän katkaisuun liittyen.

Suunnitelmaluonnosta on esitelty yleisötilaisuudessa 4.10.2016.

Yhdyshenkilönä on toiminut projektipäällikkö Mikko Ukkola (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).

Käsittelyvaiheet

 • Hanke on aloitettu 23.2.2017
 • Yhdyskuntalautakunta 28.2.2017
 • Nähtävillä 7.3. - 6.4.2017
 • Yhdyskuntalautakunta 9.5.2017
 • Nähtävillä 25.5. - 25.6.2018
 • Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 9.5.2017 § 319


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.