Kesän ensimmäisten uimavesinäytteiden tulokset hyviä – sinilevää ei havaittu

07.06.2024

EU-rannoilta on otettu kesän ensimmäiset uimavesinäytteet 3.6.2024.  Kaikkien EU-rantojen uimaveden laatu täytti STM:n asetuksen 177/2008 laatuvaatimukset indikaattoribakteerien osalta eikä rannoilla havaittu sinilevää. Tulokset on esitetty taulukossa 1, toimenpiderajat ovat taulukossa 2.

Sisämaan vesille ja rannikkovesille (suolaiset vedet) on erilaiset indikaattoribakteerien raja-arvot (toimenpiderajat), joilla uimaveden laatua arvioidaan. Sinilevien määrää arvioidaan neliportaisella asteikolla: ei havaittu, havaittu vähän, havaittu runsaasti ja havaittu erittäin runsaasti.

Lämsänjärvellä kunnostustöitä

Oulun kaupungin liikuntapalvelujen mukaan Lämsänjärven vedenkorkeus on ollut tavanomaista korkeammalla tasolla muutaman viime vuoden ajan.  Turvallisuussyistä uimaranta on ollut pois virallisesta käytöstä parina edelliskesänä veden alle jääneiden kivien ja kantojen vuoksi. Myös uimarannan turvallisuus- ja muuta varustusta on ollut veden varassa, joten ranta ei ole täyttänyt virallisen EU-uimarannan vaatimuksia. Rakennustyöt on aloitettu toukokuun viimeisellä viikolla. Veden laskettua päästään arvioimaan muiden kunnostustoimenpiteiden laajuutta ja sitä, milloin ranta saadaan uintikäyttöön. Toiveena on saada ranta käyttöön heinäkuun aikana. 

Tietoa yleisistä uimarannoista

Uimavesiä koskevat säädökset velvoittavat kunnan terveydensuojeluviranomaista huolehtimaan siitä, että yleisölle annetaan mahdollisuus saada tietoja alueen yleisistä uimarannoista ja uimarantaluettelosta, jota terveydensuojeluviranomainen velvoitetaan ylläpitämään.

Oulun seudun ympäristötoimen alueella on 41 yleistä uimarantaa. Yleisellä uimarannalla tarkoitetaan rantaa, joka on terveydensuojelulain mukaan ilmoitusvelvollinen ja jolla on ylläpitäjä. Alueemme uimarannoista yhdeksän on ns. EU-rantoja. EU-uimarannalla tarkoitetaan yleistä uimarantaa, jolla odotetaan käyvän huomattava määrä ihmisiä.

EU-direktiiviin pohjautuvan uimavesiasetuksen (STMa177/2008) mukaisesti ensimmäiset näytteet EU-rannoilta tulee ottaa ennen uimakauden alkua. Lisäksi uimakauden aikana otetaan tasaisin väliajoin vähintään kolme näytettä. Nallikarin uimavedestä otetaan yhteensä seitsemän näytettä. Oulun seudulla uimakausi alkaa 15.6. ja loppuu 31.8. Uimaveden laatu arvioidaan kustakin yksittäisestä vesinäytteestä indikaattoribakteerien (Escherichia coli ja suolistoperäiset enterokokit) määrän ja sinilevien esiintymisen perusteella.
 

EU-uimarantojen vedenlaatu ollut erinomainen

EU-uimarantojen veden laatu arvioidaan kustakin yksittäisestä vesinäytteestä edellä mainituin perustein. EU-uimarannan vedenlaatu luokitellaan lisäksi vuosittain uimakauden päätyttyä neljän edellisen uimakauden indikaattoribakteeripitoisuuksien perusteella tilastollisia menetelmiä käyttäen neljään laatuluokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä tai huono. Taulukossa 3 on luokittelutiedot Oulun alueen EU-uimarannoista.

Lisäksi kullekin EU-uimarannalle on laadittu ns. uimavesiprofiili, jonka lyhennelmä tulee olla yleisön nähtävillä rannan ilmoitustaululla ja kokonaisuudessaan luettavissa ylläpitäjän nettisivuilla. Profiilissa on mm. rannan yleiskuvaus, maantieteellinen sijainti, yhteystiedot, vedenlaatu, merkittävät kuormituslähteet sekä mahdolliset lyhytkestoiset saastumistilanteet.

Muiden yleisten uimarantojen vedenlaatu

Muiden kuin EU-rantojen vedenlaatua valvotaan STM:n asetuksen 354/2008 (pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimukset ja valvonta) mukaisesti ja niistä otetaan kolme vesinäytettä uimakauden aikana. Indikaattoribakteerien ja sinilevien toimenpiderajat ovat samat kuin EU-rannoille. Kesän ensimmäiset uimavesinäytteet näiltä rannoilta otetaan viikolla 26. Muut yleiset uimarannat on lueteltu taulukossa 4.

Uimarannan ilmoitustaulu

Virallisella uimarannalla on ilmoitustaulu, josta rannan käyttäjä löytää uusimmat tiedot mm. vedenlaadusta. Uimarannan ilmoitustaululla tulee olla seuraavat tiedot:

 • uimarannan nimi
 • katuosoite ja paikkakunta
 • ylläpitäjän yhteystiedot
 • mahdollisen rantavalvojan yhteystiedot ja valvonta-ajat
 • ohjeet avun hälyttämisestä
 • uimarin hygieniatiedote uimavesivälitteisten epidemioiden ehkäisemiseksi
 • alueen kartta, johon on merkitty uintialueet ja uimaranta-alue
 • vedensyvyystiedot, jos vesi ei syvene tasaisesti
 • viimeisimmät vedenlaatutulokset sanallisine lausuntoineen
 • terveydensuojeluviranomaisen yhteystiedot
 • kuluttajaturvallisuusviranomaisen yhteystiedot
 • mahdolliset uintikiellot ja -rajoitukset
 • EU-rannoilla lisäksi lyhennelmä ns. uimavesiprofiilista ja tieto siitä, mistä profiili on kokonaisuudessaan luettavissa
 • EU-rannoilla vedenlaatuluokitustieto kansainvälisin havainnekuvin ilmaistuna

Muut yleisen uimarannan vaatimukset

Yleisellä uimarannalla tulee olla vähintään seuraavat varusteet: 

 • WC tai opastus lähellä käytettävissä olevaan WC:hen
 • huolto- ja pelastustie ja viitoitus päätieltä perille rantaan pelastusajoneuvojen perille pääsyn varmistamiseksi
 • ilmoitustaulu
 • pelastusrengas (1/100 metriä rantaviivaa kohden)
 • jyrkkärantaisilla rannoilla laituri ja/tai portaat
 • pukusuoja tai mahdollisuus vaihtaa vaatteita näkösuojatussa paikassa
 • riittävästi roska-astioita
 • eläinten tuomisen ja uittamisen kieltävä opaste
 • tupakointikielloista kertovat opasteet EU-rannoilla

Kaikkien yleisten uimarantojen säännöllisestä kunnossapidosta ja huollosta vastaavat rantojen ylläpitäjät laatimiensa huoltosuunnitelmien mukaisesti. Uimarannan ylläpitäjän vastuulla on huolehtia, että tarvittavat tiedot ovat yleisön nähtävillä/saatavilla ja että uimarannat on siistitty talven jäljeltä ja saatettu varustelultaan kuntoon ennen uimakauden alkua. Lisäksi ylläpitäjän tulee huoltaa uimarantaa koko uimakauden ajan.

Tupakointikielto EU-rannoilla

Vuonna 2022 on tullut voimaan tupakkalain muutos, joka kieltää tupakoinnin EU-uimarannoilla toukokuun alusta syyskuun loppuun. EU-rannoilta tulee olla tupakointikieltokyltit ja mahdolliset opasteet, joissa osoitetaan tupakointikieltoalue tai -alueet ja mahdolliset alueet, joilla tupakointi on sallittu. Tupakointikielto on voimassa EU-rannoilla vaikka rannalla ei olisi tupakointikieltokylttejä.

Epidemioiden ehkäiseminen uimarannoilla

Uimaveden saastuminen esim. jätevedellä tai uimareiden ulosteella voi johtaa uimavesivälitteiseen epidemiaan. Epidemia voi levitä uimaranta-alueella myös likaisten WC-tilojen ja huonon käsihygienian seurauksena. Tästä syystä uimarannoilla on kiinnitettävä erityistä huomiota käsi- ym. hygieniaan.

Uimarannan käyttäjänä voit omalla toiminnallasi ehkäistä uimaveden saastumista ja vesivälitteisten epidemioiden leviämistä noudattamalla seuraavia ohjeita:

 • vältä yleisillä uimarannoilla uimista ripuli- ja oksennustaudin aikana ja muutama päivä oireiden päättymisen jälkeen
 • pidäthän uimarannan pukeutumis- ja WC-tilat siisteinä
 • huolehdi hygieniasta WC-käynnin yhteydessä
 • vie roskat roska-astioihin ja pidä ranta-alue siistinä
 • vaipanvaihto pesuineen tulee tehdä muualla kuin uimavedessä

Syanobakteerit eli sinilevät

Uimarantojen ylläpitäjät tarkkailevat ylläpitämiensä rantojen tilannetta sinilevien osalta. Jos kuitenkin havaitset runsaasti sinilevähippuja ja/tai samentumaa vedessä tai vedenpinnalla, ota yhteys ylläpitäjään (yhteystiedot rannan ilmoitustaululla) tai terveydensuojeluviranomaiseen.

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläinten tuominen ja uittaminen virallisilla uimarannoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä ei ole sallittua.

 

Lisätietoja antaa Oulun seudun ympäristötoimi

Ympäristöterveydenhuollon neuvontapuhelin, arkisin klo 9 −15

p. 044 703 6700

 

Uusimmat uimarantavesitulokset ovat luettavissa ympäristötoimen sivuilta: ouka.fi/uimarantojenvesi