Kuvassa näkyy tonttien hiekkapohjaa, lumista metsäaluetta ja taivasta
Oranssi aita rajaa Lehtokylän rakenteilla olevat tontit luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeästä metsäalueesta.

Lehtokylän käyttö- ja hoitosuunnitelma parantaa Hietasaaren virkistysalueita luonnon ehdoilla

Hietasaaren metsäiseen suistomaisemaan sijoittuvan Asuntomessualueen ympäröiville metsäalueille on keväällä 2024 laadittu Lehtokylän käyttö- ja hoitosuunnitelma. Asemakaavan edellyttämä suunnitelma edesauttaa alueen luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja lisääntymistä. Suunnitelmassa huomioidaan myös alueen kehittäminen virkistysalueena luonnon ehdoilla. Suunnitelman pohjalta tullaan laatimaan Raakkulanpuiston maisemoitavan alueen rakennussuunnitelma sekä valmiin ympäristön käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnittelualueeseen kuuluu Holstinpuronpuisto, Raakkulanpuisto, Raakkulanranta ja Parasniemenpuisto.
29.04.2024

Lehtokylän metsät Hietasaaressa on asemakaavassa merkitty lähivirkistysalueeksi, johon linkittyy monipuolisia luonto- ja maisema-arvoja. Lehtokylän käyttö- ja hoitosuunnitelmassa määriteltävien hoitotoimenpiteiden tavoitteena on säilyttää alueen arvokas ja monimuotoinen ympäristö, joka luo eliöstölle suojaisia elinpaikkoja sekä ihmisille viihtyisää ja turvallista asumis- ja virkistysympäristöä.  

Alueen hoidettu ja säilytetty monimuotoinen kasvillisuus korostaa luonnon ympärivuotista maisemakuvan vaihtelua ja kehystää kaunista suistoalueen maisemaa. Suunnitelmassa huomioidaan myös alueen käytön ja määriteltävien hoitotöiden vaikutuksia lehtometsien laatuun sekä elinympäristön monipuolisuuteen. Metsäalueiden hoitotöiden määrittelyssä suositaan erityisesti metsien kasvuston moni-ikäisyyttä ja -lajisuutta.  

Ympäristön kunnossapidon periaatteet ohjaavat alueen rakentamista 

Suunnitelmassa on määritelty alueiden tulevan käsittelyn ja hoidon tueksi Lehtokylän erityyppisten metsä- ja kasvillisuusalueiden kunnossapidon periaatteet. Esimerkiksi alueen rannat ja koko matala vesialue säilytetään mahdollisimman luonnonmukaisena vesi- ja rantalintujen pesinnän ja ruokailupaikkojen turvaamiseksi. Alueelle sijoittuu myös luonnontilaisen kaltaisena säilytettävää metsää ja metsänpohjaa säilyttäen hoidettavaa puoliavointa metsää, jossa korostuu näkymien avautuminen suistoalueelle sekä puuston kestävyys ja hyvä kunto. Alueen niittyalueet puolestaan lisäävät maiseman viihtyisyyttä ja avoimuutta, pölyttäjien suosimaa elinympäristöä sekä alueen virkistyskäyttöä.  

Suojavyöhykkeen rajalta Raakkulanpuiston puolelta tullaan poistamaan kevään 2024 aikana yksittäisiä kaatumisvaarassa olevia puita. Rakennettavien tonttien ja Raakkulanpuiston väliselle suoja-alueelle laaditaan rakennussuunnitelma sekä valmiin ympäristön käyttö- ja hoitosuunnitelma.

Lisätietoa 

Tietoa nähtävillä olosta ja hankkeen etenemisen prosessista Oulun kaupungin Suunnitelmat ja hankkeet –sivulla Lue lisää

Yhdyskuntalautakunnan päätökset liitteineen löytyvät kaupungin verkkosivulta: Yhdyskuntalautakunta 20.3.2024 § 137.  Avaa pöytäkirja

Tekninen asiantuntija Pertti Wirkkala, pertti.wirkkala@ouka.fi, p. 040 182 1272