Ohje paarikuljetuksen tilantarpeen huomiointiin rakennussuunnittelussa 1.1.2023 alkaen

20.12.2022

Rakennusvalvonta on julkaissut ohjeen paarikuljetusten tilantarpeen huomiointiin rakennussuunnittelussa. Tavoitteena on varmistaa, että asunnoista on mahdollista tarvittaessa kuljettaa potilas turvallisesti paareilla. Tätä ohjeistusta noudatetaan Oulussa, kunnes valtakunnallinen TopTen-kortti on valmis käyttöönotettavaksi. Ohje on tallennettu Asuntosuunnittelu-sivulle

-------------

Jokaisesta asunnosta on oltava mahdollisuus kuljettaa potilas paareilla.

Paarien mitoituksessa ratkaisun tekee kunnan rakennusvalvonta pelastustoimen viranomaisia kuultuaan. RT-kortin mukaan paarien mitoituksessa tulisi käyttää 2600x600 mm paaria. Pelastuslaitosten kumppanuus­verkosto suosittelee samaa.

Oulussa käytetyt paarit ja niiden mitat vuonna 2022 ovat Stryker 2060x590 mm sekä Pensi aisat sisällä 2070x550 mm ja kannettaessa aisat ulkona 2390x550 mm(kantajineen pituusmitta on molemmilla n. 2700 mm).

Oulun rakennusvalvonta on järjestänyt yhdessä Oulu-Koillismaan pelastustoimen ja ensihoidon sekä rakennusliikkeiden kanssa paarinkuljetuksesta demoja, mitannut käytettävää paarikalustoa sekä haastatellut paarinkuljetusta tekeviä ensihoidon työntekijöitä sekä esihenkilöitä. Haastattelujen perusteella käytävältä asuntoon mennessä käytetään käytännössä aina paareissa olevia rullia, jolloin mitoittavana paarina voitaisiin käyttää 2100x600 mm, sillä paarin kantajat voivat liikkua paarien ympärillä suhteellisen vapaasti.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä käytävällä oleviin leveyttä kaventaviin hormeihin, rakenteisiin ja muihin esteisiin. Käytännössä huomattiin oven vastakkaisella seinällä paarien tulosuunnassa lähempänä kuin 1200 oven etureunasta olevan hormikavennuksen estävän myös rullapaarien viemisen asuntoon, jossa oli 10M ovi (käytävä 1500 mm).

Hissimitoituksessa voidaan käyttää tuota samaa kalustoa.

Sen sijaan portaissa paarien kuljetus on erittäin vaikeaa, ellei peräti mahdotonta, jos portaat ovat kierreportaat. Tämä oli myös ensihoitajien ehdoton kommentti. Demotapahtumassa tätä kokeiltiin neljän kantajan voimin tyypillisillä elementtikierreportailla. Potilas olisi ollut paareilla tällöin lähes pystysuorassa (arviolta n. 45°) asennossa.

Paarit on pystyttävä tuomaan asunnon sisään riittävän väljään tilaan siten, että potilas on mahdollista turvallisesti siirtää paareille, mieluiten edestäpäin pituussuunnassa tuoden, jolloin nostajat potilaan kyljillä ovat molemmilla puolin paareja. Tilantarve on tällöin paareille nostettaessa leveyssuunnassa vähintään X (tämä mitta tarkentuu lähiaikoina ensihoidon demossa) Paarit eivät voi jäädä kahden tilan väliseen oviaukkoon, esim. eteinen ja makuuhuone tai eteinen ja pesuhuone, vaan ne on pystyttävä tuomaan riittävän väljään tilaan potilaan noston mahdollistamiseksi.

Rakennusvalvonnan viranomaistulkinta

Paarit on pystyttävä tuomaan asunnon sisään riittävän väljään tilaan siten, että potilas on mahdollista turvallisesti siirtää paareille, mieluiten edestäpäin pituussuunnassa tuoden, jolloin nostajat potilaan kyljillä ovat molemmilla puolin paareja. Portaat on tällöin mitoitettava vähintään 2400x600 mm paareille. Jos paarinkuljetuksen mahdollistavaa hissiä (2100x1100 mm) ei asuinkerrostalossa ole, on mitoittavan paarikaluston koko 2600x600 mm ulkoa asunnon sisälle saakka. Tällöin reitillä ei sallita kierreportaita, vaan portaiden on oltava suorat, mieluiten lepotasolla varustetut (hissittömässä talossa lepotaso vaatimuksena).

Suositus

Asuinkerrostaloon asennetaan hissi, jonka mitat ovat vähintään 2100x1100 mm tai paremman esteettömyyden saavuttamiseksi 2100x1340 mm tai 2300x1340 mm.

Jos asuinkerrostalossa ei ole paarinkuljetuksen mahdollistavaa hissiä, suositellaan portaiksi lepotasollista porrasta (hissittömässä talossa lepotaso vaatimuksena). Portaiden oltava suoravartiset.

Helpotus

Jos hissin kapasiteettilaskelma osoittaa pienemmän hissin täyttävän vaatimustason hyvä, eikä korkeuden tai muun syyn takia asuinkerrostaloon tarvitsisi asentaa paarinkuljetuksen mahdollistamaa hissiä tai palomieshissiä, saa asennettaessa ko. isompi hissi, kerrosalan ylittää 1 m²/kerros. Jos asuinkerrostaloon asennetaan ylimääräisenä toiseksi hissiksi (ei vaatimuksena) palomieshissi, saa sallitun kerrosalan ylittää palomieshissin vaatiman kerrosalan verran.

Jos portaisiin asennetaan lepotasot, vaikka määräykset ei niitä vaatisikaan, sallitaan kerrosalan ylitystä lepotasojen vaatiman tilan verran 1 m²/kerros.

Jos hissi tehdään minimiä (2100x1100 mm) suurempana, sallitaan lisäksi kerrosalan ylityksenä seuraavan taulukon mukaiset määrät

hissikori mm m²/kerros (arvio hissikorin vaatimasta lisätilasta)
2300x1100 0,5 (0,5)
2100x1340 1,0 (0,5)
2300x1340  1,5 (1,0)

Näiden sallittujen kerrosalan ylitysten katsotaan olevan vähäisiä poikkeuksia asemakaavan mukaisesta kerrosalasta perusteluna asumisviihtyvyyden, esteettömyyden sekä palo- ja henkilöturvallisuuden merkittävä paraneminen verrattuna kaavan ja säädösten minimivaatimusten mukaiseen rakentamiseen.

Korjausrakentaminen

Jos korjaus- ja muutostyökohteena olevassa asuintalossa on paarinkuljetuksen mahdollistava hissi, voidaan mitoittavana paarikalustona käyttää 2100x600 mm mittaisia paareja.

Jos tällaista hissiä ei ole, on mitoittava paarikaluston koko 2400x600 mm.

Määräykset

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
3 § Porras 
Portaan on oltava turvallinen ja tarkoitukseensa soveltuva. Portaan pinta ei saa olla liukas.
Poistumisalueen sisäisen portaan vähimmäisleveys on 0,85 metriä. Tämän mitan sisäpuolelle voivat kuitenkin ulottua käsijohteet ja jalkalistat. 
Jokaiselta poistumisalueelta on oltava mahdollista kuljettaa uloskäytävän kautta liikkumiskyvytön henkilö paareilla. Jos poistumisalueen sisäinen kulkureitti uloskäytävään muissa kuin asuinrakennuksissa kulkee alueen sisäisen portaan kautta, on portaan oltava niin väljä, että liikkumiskyvyttömän henkilön kuljettaminen paareilla on mahdollista.

Perustelumuistio
3 § Porras

Paarikuljetusta koskeva vaatimus on aikaisemmin ollut samansisältöisenä paloturvallisuutta koskevassa ympäristöministeriön asetuksessa. Muilta osin säännös on vastaava kuin aikaisemmin, mutta ilmaistu selkeämmin soveltamisessa havaitun hajonnan vuoksi.

Hissittömän talon kerrostasojen välisen portaan on saatava luonnonvaloa ja kerrosten välillä olisi oltava vähintään yksi välitasanne eli lepotaso.
Poistumisalue, kulkureitti ja uloskäytävä on aikaisemmin määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1. Vastaavat määrittelyt annetaan paloturvallisuutta koskevassa ympäristöministeriön asetuksessa (848/2017).

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
2 § Määritelmät
21) poistumisalueella poistumisen järjestämisen kannalta yhtenäistä ja tarkoituksenmukaista rakennuksen osaa;