Oulun kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2024–2028

05.06.2024

Arviolta 24 500 oululaista altistuu päivittäin yli 55 desibelin tasoiselle tie- ja raideliikennemelulle päiväaikaan. Tieto selviää Oulussa 2022 tehdystä meluselvityksestä. Oulun kaupunki on nyt laatinut meluntorjunnan toimintasuunnitelman vuosille 2024–2028. Suunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 4.6.2024.

Koska Oulun kaupunki muodostaa yli 100 000 asukkaan väestökeskittymän, se on velvollinen laatimaan EU:n ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen meluselvityksen ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman viiden vuoden välein. 

Nykytilanne

Melualtistuminen Oulun kaupungissa aiheutuu pääasiassa tie- ja raideliikennemelusta. Tieliikennemelulle altistuneiden määrä on kasvanut, mutta raideliikenteen melu on vähentynyt tavaraliikenteen vähentymisen vuoksi. Selvityksessä havaittiin, että ajoneuvoliikenne on merkittävin melulähde ja asukkaat kokevat jatkuvan voimakkaan tieliikennemelun sekä liikenteen hetkelliset voimakkaat äänet ärsyttävinä.

Oulun alueella oli vuoden 2021 lopussa 200 melukaidetta ja -seinää, joiden yhteispituus oli noin 34 kilometriä. Meluvalleja oli 270 ja niiden yhteispituus oli 52 kilometriä. Meluesteitä on rakennettu erityisesti valtateiden 4, 20 ja 22 varrelle sekä Poikkimaantien, Alakyläntien ja Raitotien varsille.

Tavoitteet melualtistumisen vähentämiseksi

  • Meluntorjuntatoimet kohdistetaan alueisiin, joissa melualtistuminen on korkeaa.
  • Torjutaan erityisesti yöaikaista meluhaittaa.
  • Varmistetaan oleskelualueiden ääniympäristön laatu
  • Ensisijaiset toimenpiteet kohdistetaan vanhoille asuinalueille, joissa meluhaittoja ei ole riittävästi huomioitu.
  • Uusien asuinalueiden kaavoituksessa meluntorjunta huomioidaan niin, että ohjearvotasot eivät ylity.
  • Säilytetään hiljaiset ja suhteellisen hiljaiset alueet.

Mahdolliset toimenpiteet

Rakenteelliset toimenpiteet, kuten meluvallit, -kaiteet ja -seinät, ovat hintavia ja vaikeasti toteutettavissa jälkikäteen. Näitä ehdotetaan tehtäväksi käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa ohjeellisen priorisointilistauksen mukaisesti. Kohteista on laadittu vaikutusarviot ja karkeat kustannusarviot. Meluntorjuntaa pyritään tehostamaan yhteistyössä eri tahojen kanssa ja liikennemelua vähennetään edistämällä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä.

Vaikutukset ja kustannukset

Rakenteelliset meluesteet voivat vaimentaa melua merkittävästi lähellä estettä, mutta kauempana vaimennus on vähäisempää. Meluesteet on tarkoitettu suojaamaan erityisesti tietä lähellä sijaitsevia kohteita voimakkaalta melulta. Toimintasuunnitelman rakenteellisten meluntorjuntakohteiden toteuttaminen vaatii noin 5 miljoonan euron rahoituksen. Kaikkia kohteita ei voida toteuttaa viisivuotiskaudella, ja listaus toimii ohjeellisena lähtökohtana kiireellisyyttä ja kustannuksia arvioitaessa.

Lue lisää aiheesta nettisivuiltamme.