Oulun metsien hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan eri käyttäjäryhmiä kuunnellen

17.06.2022

Oulun kaupungin metsien hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystyö vuosille 2023 – 2033 on käynnistynyt. Suunnittelun pohjatiedoiksi tarvitaan paitsi viileitä faktoja, myös ymmärrystä metsän käyttäjien tarpeista ja toiveista. Kaupunki tulee kutsumaan sidosryhmiä, eri käyttäjäryhmiä ja kaupungin asukkaita tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin aiheen tiimoilta kesän ja syksyn 2022 aikana. 

Ensimmäinen sidosryhmätilaisuus pidettiin keskiviikkona 15.6. webinaarina, jossa esiteltiin työn eteneminen. Lisäksi kuultiin Kuopion strategisen metsäsuunnitelman laatimisesta ja heille tehdyistä laskennoista, metsien merkityksestä ulkoilussa ja saatiin vinkkejä metsänhoidon suositusten tarjoamasta tietopohjasta. Keskusteluun nousivat muun muassa ilmastonäkökulmat, hakkuut lintujen pesimäaikana, ennakkoilmoitukset asukkaille ja metsätulojen merkitys kaupungin taloudessa. 

Työn edetessä kaikki Oulun kaupungin asukkaat pääsevät halutessaan vaikuttamaan suunnitelman sisältöön. Kohdennettuja ja kaikille avoimia tilaisuuksia järjestetään lisää kesän ja syksyn aikana ja niistä tiedotetaan lähempänä. Suunnitelman arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kaupungin metsille on monia tavoitteita

Oulu on Suomen suurin julkinen metsän omistaja valtion jälkeen. Edeltävä kaupungin metsien hoito- ja käyttösuunnitelma oli voimassa vuosina 2011–2020. Metsien hoitoon on kuitenkin tullut lisää huomioon otettavia tekijöitä. Esimerkiksi metsien hoidon ilmastovaikutukset, metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ojitettujen suometsien jatkokäyttö ovat vuosien saatossa nousseet aiempaa näkyvämmiksi teemoiksi. Näin ollen kaupunki päätti keväällä käynnistää uuden hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnan vuosille 2023–2033. Työtä avustavaksi konsultiksi valittiin Tapio Palvelut Oy.

Oulun kaupungin metsiä hoidetaan monitavoitteisesti, jolloin hakkuiden täytyy olla kestävällä tasolla. Metsien hyvä kasvu tukee myös kaupungin hiilineutraaliustavoitetta, joka asetetiin uuden Kaupunkistrategia Oulu 2030:n myötä vuoteen 2035.

Aiheesta ympäristöohjelman uutiskirjeessä 2022-4:
https://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/ajankohtaista/-/asset_publisher/2fVr/content/oulun-kaupungille-laaditaan-metsien-hoito-ja-kayttosuunnitelma/64417