Oulun metsien hoito- ja käyttösuunnitelmaa pohjustettiin työpajassa

03.10.2022

Oulun kaupungin metsien hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystyö vuosille 2023 – 2033 on parhaillaan käynnissä. Mahdollisimman laajan käyttäjäpalautteen keräämiseksi eri sidosryhmiä ja asukkaita kutsutaan mukaan valmisteluun. Elokuun työpajassa käsiteltiin Oulun metsien käytön päätavoitteita ja erityyppisten metsäalueiden hoitoa.

Sidosryhmät mukana suunni­telman laadinnassa

Suunnitelman laadinta käynnistyi keväällä 2022 tausta-aineiston kokoamisella. Metsän käyttäjien tarpeiden ja toiveiden kartoittamiseksi prosessia jatkettiin sidosryhmille suunnatussa kesäkuun webinaarissa, kyselynä ja 31.8. työpajassa.

Kesällä kyselyyn vastanneet sidosryhmät pitivät tärkeinä luonnon monimuotoisuuden vahvistamista, ilmastonmuutoksen hillintää sekä virkistyskäytön ja luontoliikunnan näkökulmia. Esimerkiksi linnusto tulisi ottaa huomioon ja suojelua toivottiin lisää. Monimuotoiseen luontoon ja lähimetsään pääsemisen pitäisi olla helppoa kaikille. Kun kaupungin alueita rakennetaan, toivottiin, että samalla vältettäisiin metsäkatoa. Metsästyksen näkökulmasta kaupungin metsänhoitotoimia pidettiin laadukkaina ja saman toivottiin jatkuvan. Taloudellisten tavoitteiden näkökulmasta mielipiteet jakautuivat. Talousmetsiä toivottiin kehitettävän niin, että ne sopivat monipuoliseen käyttöön.

Elokuun työpajassa korostui metsien merkitys hyvinvoinnin lähteenä

Elokuun työpajassa pääteemoja olivat ekologiset, sosiaaliset, ilmastolliset, taloudelliset, maisemalliset ja kulttuurihistorialliset tavoitteet. Keskustelun pohjustukseksi esiteltiin Tapion tekemät laskelmat, jotka kuvaavat puuston taloudellisen arvon, rakenteen ja hiilivaraston kehittymisen vaihtoehtoja suunnitelmakaudella.

Aiemmassa kyselyssä mainittujen tavoitteiden lisäksi nostettiin tärkeiksi asioiksi muun muassa metsien merkitys lasten ja nuorten luontosuhteen rakentamisessa sekä ihmisten hyvinvoinnin lähteenä. Työpajaan osallistuneiden mielestä luonnonhoidossa tärkeitä asioita ovat heikkotuottoisten soiden ennallistaminen ja perinnebiotooppien hoito; myös vieraslajien torjuntaa pidettiin tärkeänä. Virkistysmetsien nuotiopaikkojen ja muiden rakenteiden tarpeellisuudesta oltiin kahta mieltä. Luonnon kulumisen ja pesinnän häiriintymisen kannalta niitä pidettiin haitallisina. Toisaalta helppokulkuisuus on monille tärkeää. Hoidettuja metsiä pidettiin maisemallisesti kauniina, samoin luonnontilaisia. Toive oli, että kuntalaiset oppisivat lukemaan metsiä paremmin. Mikä ihmissilmään voi näyttää sotkuiselta, voi olla hyvä luonnolle.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä oli osittain näkemyseroja

Tutkimusmielessä Oulun metsät voivat tarjota hyviä kohteita jaksollisen ja jatkuvan metsänkasvatuksen vertailuun. Ilmastonmuutoksen hillinnässä oli osittain näkemyseroja siinä, tulisiko painottaa hiilivaraston säilyttämistä vai hiilinielun vahvistamista ja metsien kasvua hyvällä metsänhoidolla. Alueella on paljon suometsiä, joiden maaperä on merkittävä hiilivarasto. Oulussa erityistä kulttuurihistoriallista merkitystä on muun muassa maankohoamismetsillä. Mitattavia tavoitteita toivottiin myös muulle, kuin taloudelliselle tulokselle.

Metsästä saatavien tulojen hankinnassa toivottiin kokonaistaloudellista harkintaa ja pohdittiin puukauppatulojen kerrannaisvaikutuksia alueen talouteen laajemminkin. Vertailun avuksi toivottiin lisätietoa tilanteesta, jossa puuta ei hakattaisi lainkaan. Puun energiakäyttöä ei toivottu tavoitteeksi, mutta toisaalta ymmärrettiin sen merkitys alueen lämmöntuotannolle lähivuosina. Toiveena oli, että puuta jatkojalostettaisiin mahdollisimman pitkälle, esimerkiksi rakennusmateriaaleiksi.

Oulussa metsänhoitopäätöksiin vaikuttaa metsäalueen pääasiallinen käyttötapa. Lähi- ja ulkoilu-, suojelu- ja talousmetsien lisäksi huomioidaan suojametsät, jotka mm. torjuvat melua teollisuusalueen ja asutuksen välissä sekä arvometsät, joilla on erityistä arvoa esimerkiksi hienona maisemana. Työpajassa keskusteltiin näiden alueiden hoidosta ja todettiin että kyseinen luokittelu auttaa ymmärtämään paremmin erilaisia tavoitteita. Oulun kaupungin metsiä hoidetaan jo PEFC-metsäsertifioinnin kriteerit ylittävällä tavalla ja metsänhoidon suositusten mukaisesti. Kaupunkia kannustettiin liittymään myös FSC-sertifiointiin. Oulun metsiensuojelun määrää arvioitaessa voitaisiin huomioida Sanginjoella suojellut 1 100 hehtaaria, vaikka ne eivät enää ole kaupungin hallinnassa.

Virtuaaliset metsäkävelyt tulossa kaikille asukkaille

Loppusyksyllä 2022 vuorossa on kaikille asukkaille tarkoitetut virtuaaliset metsäkävelyt. Niistä tiedotetaan tarkemmin lähempänä. Tavoitteena on kartoittaa metsänkäyttäjien tarpeita ja toiveita laajasti.

Suunnitelman arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kaupungin metsille on monia tavoitteita

Oulu on Suomen suurin julkinen metsän omistaja valtion jälkeen. Edeltävä kaupungin metsien hoito- ja käyttösuunnitelma oli voimassa vuosina 2011–2020. Metsien hoitoon on kuitenkin tullut lisää huomioon otettavia tekijöitä. Esimerkiksi metsien hoidon ilmastovaikutukset, metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ojitettujen suometsien jatkokäyttö ovat vuosien saatossa nousseet aiempaa näkyvämmiksi teemoiksi. Näin ollen kaupunki päätti keväällä käynnistää uuden hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnan vuosille 2023–2033. Työtä avustavaksi konsultiksi valittiin Tapio Palvelut Oy.

Oulun kaupungin metsiä hoidetaan monitavoitteisesti, jolloin hakkuiden täytyy olla kestävällä tasolla. Metsien hyvä kasvu tukee myös kaupungin hiilineutraaliustavoitetta, joka asetetiin uuden Kaupunkistrategia Oulu 2030:n myötä vuoteen 2035.

Edellinen 17.6. tiedote: Oulun metsien hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan eri käyttäjäryhmiä kuunnellen.