Oulun Pysäköinti toteuttaa Vaakunakylän pysäköintilaitoksen ja asuntomessut toteutetaan Oulussa pääosin Hietasaaren puolella

23.12.2022

Vaakunakylän pysäköintilaitoksen toteuttajaksi on varmistunut Oulun Pysäköinti Oy. Pysäköintilaitokseen sijoittuvat Vaakunakylän kerrostalokortteleiden ja kelluvien pientalojen autopaikat. Poikkeuksena Vaakunakylässä messukohteiksi hakuun tulevan kerrostalotontin 44 ja pientalotontin 43 autopaikat sijoittuvat omille tonteilleen. Lehtokylän pientaloalueen omakoti- ja pientalotonttien autopaikat sijaitsevat pysäköintilaitoksen sijaan tonteilla.

Asuntomessut toteutetaan Hietasaaressa – Tuiran puolelle tavoitellaan oheiskohteita

Hartaanselänrannan alueen ensimmäisen vaiheen rakentaminen halutaan keskittää Hietasaaren puolelle, jotta saadaan toteutettua yhtenäinen ja tiivis kokonaisuus vuoden 2025 asuntomessualueeksi. Täten yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 13.12.2022 rajata asuntomessualueen Hietasaaren puolelle ja poistaa Hartaanrannan puoleiset korttelin 119 tontit 1 ja 2, korttelin 120 tontin 1 sekä korttelin 121 tontin 3 messutonttien joukosta. Hartaanrannalle tavoitellaan edelleen alueen vanhoihin rakennuksiin korjausrakentamiskohteita ja puukerrostaloa asuntomessujen oheiskohteiksi.

Messutonttien keskittämiseen Hietasaaren puolelle on vaikuttanut se, että Hartaanselänrannan kaavojen valmistumisen jälkeen vuoden 2022 alussa toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, mm. rakentamiskustannusten nousun takia. Nämä muutokset ovat lisänneet merkittävästi epävarmuutta alueen toteutettavuuteen ja aikataulutukseen liittyen Oulun kaupungin ja yksityisten toimijoiden osalta. Hartaanrannan asemakaavan mukaisen keskitetyn pysäköintiratkaisun toteuttamisen edellytyksiä ei syntynyt. Lisäksi suiston molemmille puolille jakautuvan messualueen toimivuutta tukevan kevyen liikenteen sillan toteutumiseen messujen aikataulussa liittyy riskejä, vaikka sen toteuttamiseen pyritään edelleen. Rakentamisen vaiheistaminen alueittain on rakentamisen haastavien olosuhdenäkymien vuoksi alueen toteutumista tukeva ratkaisu.

Asuntomessutonttien rajaus Hartaanrannan kartalla sinisellä pisteviivalla

Asuntomessut toteutetaan Hietasaaressa, jonka korttelissa 40 sijaitsee myös Oulun Pysäköinti Oy:n messuile toteuttama pysäköintilaitos. Kuva: Oulun kaupunki

Rakentajilta toivotaan joustavasti innovatiivisia asumisen ja rakentamisen ratkaisuja

Tonttirajausta lukuun ottamatta 2.1.2023 käynnistyvässä asuntomessujen tonttihaussa noudatetaan alkuperäisiä messutonttien hakuoppaassa esitettyjä rajauksia ja yhteisiä tontinluovutusehtoja.

Asuntomessualueen tonttihakuoppaassa esitetyt messuteemat kuvaavat asuntomessualueen sisällöllisiä tavoitteita asumiselle ja rakentamiselle. Messuteemoista on johdettu konkreettiset tonttihaun tavoitteet, tontinluovutusehdot ja suunnittelusuositukset. Tavanomaisten tontinluovutusehtojen lisäksi tonttihaussa on mukana kehittämisehto ja suunnittelusuosituksia:

  • Kerrostalotonteille tontinluovutusehdot sisältävät kehittämisehdon, joissa suunnittelussa kehittämiskohteeksi tulee valita vähintään yksi seitsemästä vaihtoehdosta (A-G), joiden sisällöt ovat joustavasti hakijan muotoiltavissa. Useamman osa-alueen valitseminen kehittämisen kohteeksi katsotaan eduksi. Hakija voi esitettyjen vaihtoehtojen sijaan myös kuvata oman kehittämishankkeensa, jonka aikoo toteuttaa asuntomessukohteeseen. Kehittämisehto on luonteeltaan sitova messualueen kerrostalotonttien hakijoille. Myös pientalotonttien hakijoita kannustetaan suunnittelusuosituksena esittämään kehittämisideoita.
  • Suunnittelusuositusten avulla tuodaan esiin tontinsaajien valinnassa painotettavia laatutekijöitä. Suunnittelusuositukset eivät suoraan velvoita hakijoita, mutta niiden toteuttaminen katsotaan eduksi tonttivalintoja tehtäessä.

Asuntomessutonttien suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana ovat tonttihakuoppaan lisäksi alueen asemakaavat ja rakentamistapaohjeet. Messurakentajien valintaperusteena painotetaan ratkaisun kaupunkikuvallista kokonaisuutta, arkkitehtonista laatua ja innovatiivisuutta sekä tontinluovutusehtojen täyttymistä, niiden ylittymistä tai muuta erityisen ansiokasta esitystä. Luonnossuunnitelmien arvioinnissa korostetaan yksityiskohtien virheettömyyden sijaan messualueen teemoista johdettuja sisältöjä ja suunnitteluratkaisujen muodostamaa laadukasta kokonaisuutta.

Asemakaavan puurakentamisen määräystä voidaan toteuttaa myös hybridirakentamisella

Vaakunakylän asumisen ekologisuuden ja viihtyisyyden lähtökohtana on osalla kortteleista puurakentaminen ja siihen liittyvät innovaatiot. Rakentamisessa tavoitellaan hiilineutraaliutta energiavalinnoissa ja rakenteellisissa ratkaisuissa. Erilaisilla puumateriaalin käyttöä lisäävillä rakenneratkaisuilla voidaan edistää tavoitteena olevaa vähähiilistä ja hiilineutraalia rakentamista ja pilotoida uusia asuntorakentamisen ratkaisuja. Rakennusten elinkaarenaikaisten kustannusten tulee olla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti koko elinkaareltaan optimoituja siten, etteivät rakentamiskustannukset vaikuta negatiivisesti asumis- ja käyttökustannuksiin.

Asemakaavamääräyksissä esitettyä puurakentamisen määräystä voidaan toteuttaa myös hybridirakentamisella. Tärkeää on kuitenkin toteuttaa rakentamista siten, että pääosin puurakenteiset asuinkorttelit ja pääosin puiset julkisivut luovat Vaakunakylään kylämäistä, pienimittakaavaista kaupunkitunnelmaa. Poikkeaminen asemakaavasta voi edellyttää poikkeamislupaa, jonka myöntämistä harkitaan tapauskohtaisesti. Vaakunakylän korttelissa 44 ei kuitenkaan ole määräyksiä rakennusmateriaalista ja tonttia on myös mahdollista jakaa useampien toteuttajien kesken. Lehtokylän omakotitalo- ja pientatalokohteissa rakennusmateriaalit ovat myös vapaavalintaisia.

Asuntomessualueelta tontin saaville annetaan tonttivarauspäätöksen teon jälkeen apua ja ohjausta suunnitteluun. Hakuvaiheessa laadittujen luonnossuunnitelmien pohjalta suunnittelua jatketaan tontin saamisen jälkeen rakennusluvan vaatimukset täyttäviksi.

Hakijat kuvaavat valitsemansa ratkaisut tonttihakulomakkeessa ja sen liitteissä

Tonttihakulomakkeet avataan maanantaina 2.1.2023. Kerrostalotonttien haku toteutetaan 31.1.2023 mennessä ja pientalotonttien haku 28.2.2023 mennessä. 

Lisätietoa tonttihausta ja hakulomakkeet Asuntomessujen verkkosivuilta: www.ouka.fi/asuntomessut2025