Pitämättömät rakennusluvan edellyttämät katselmukset Oulussa

01.02.2023

Rakennuslupa on voimassa lainvoimaiseksi tulostaan 5 vuotta ja rakennushankkeeseen ryhtyvällä on 3 vuotta aikaa aloittaa rakennustyö. Rakennustyön aloittamiselle ja luvan voimassaololle  voi hakea jatkoaikaa. Jos jatkoaikaa haetaan aloittamiselle, kannattaa samalla hakea jatkoaika myös luvan voimassaolon jatkamiselle. Nämä aikarajat on merkitty lupapäätökseen. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pyydettävä loppukatselmus rakennusvalvontaviranomaiselta luvan voimassaoloaikana.

Jos loppukatselmus on pitämättä ja rakennusluvan voimassaoloaika on päättynyt, Oulun kaupungissa noudatetaan seuraavaa menettelytapaa.

Edellytys hyväksytylle katselmukselle on, että rakennustyö on tehty luvan mukaisesti ja rakentamisajankohdan säännöksiä noudattaen.

Jos luvan voimassaolon päättymisestä on kulunut korkeintaan 10 vuotta, voidaan loppukatselmus suorittaa lopputarkastuksena. Katselmuksesta peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu. Vuonna 2023 maksu on 265 € (Rakennusvalvonnan taksa 9 §). Loppukatselmus sisältää tällöin myös käyttöönottokatselmuksen, jos sekin on pitämättä.

Jos luvan voimassaolo on päättynyt yli 10 vuotta sitten, tulee kiinteistön haltijan hakea uusi rakennuslupa. Tämän luvan maksu vuonna 2023 on 530 € + katselmuskohtaiset maksut (Rakennusvalvonnan taksa 14 §). Jos lupaan ei liity alkuperäisen lupaan verrattuna muutoksia, lupaa haeataan alkuperäisillä suunnitelmilla ja voimassa ovat alkuperäisen luvanhakuvuoden rakentamismääräykset. Mahdolliset jälkikäteen tehdyt muutokset ja niihin liittyvät määräykset käsitellään tapauskohtaisesti. Lupaharkinta ja luvan myöntämisen edellytykset käydään kuitenkin läpi aina lupaprosessissa ja edellytysten on täytyttävä ennen kuin lupa voidaan myöntää.

Muut pitämättä jääneet katselmukset

Jos kohteessa on jäänyt pitämättä muitakin ns. välikatselmuksia (esimerkiksi rakennekatselmus, hormikatselmus), tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän teettää niistä asiantuntijatarkastus ja -lausunto vaatimuksenmukaisuuden täyttymisen osoittamiseksi. Tarkastuksen ja lausunnon suorittajana ei voi olla kohteen vastaava työnjohtaja. Sen sijaan kohteen erityissuunnittelija (ellei ole toiminut myös vastaavana työnjohtajana) tai ulkopuolinen asiantuntija voi tehdä tarkastuksen. Kelpoisuusvaatimus tekijälle on sama kuin kohteen suunnittelijalla tai vastaavalla työnjohtajalla. Suorittamattomat välikatselmukset ja niiden vaatimat asiantuntijalausuntojen käsittelyt voivat nostaa loppukatselmuksesta perittävän maksun tai uuden luvan hintaa.

Kohteessa on oltava aina hyväksyttynä vastaava työnjohtaja ja mikäli LVI-katselmukset ovat pitämättä, myös tarvittavat KVV- ja IV-työnjohtajat. Tarvittaessa on esitettävä myös vaaditut erityissuunnitelmat ja -suunnittelijat.


Vanhat luvat ja katselmusten merkinnät rakennusvalvonnan järjestelmässä ja arkistossa

Ennen 1980-lukua arkistot ovat nykyisen Oulun alueen kunnissa olleet paperisia. Lupien katselmuspöytäkirjojen löytyminen ei ole varmaa, vaikka katselmukset olisikin pidetty.

Oulun eri alueiden osalta tiedetään ajankohdat, jolloin on siirrytty tietojärjestelmien käyttämiseen. Merkinnät kyseisenä vuonna myönnettyjen ja uudempien rakennuslupien pidetyistä loppukatselmuksista löytyvät rakennusvalvonnan tietojärjestelmästä. Rakennusvalvonta ei edellytä näitä vanhempien lupien osalta enää loppukatselmusta.

Oulun alueella voidaan olla kohtalaisen varmoja loppukatselmusten merkitsemisestä ja arkistoinnista

  • kanta-Oulussa 1982 myönnetyistä luvista alkaen,
  • Kiimingissä vuoden 1989 myönnetyistä luvista alkaen,
  • Haukiputaalla 1989 myönnetyistä luvista alkaen,
  • Yli-Kiimingissä 1991 myönnetyistä luvista alkaen,
  • Yli-Iissä 1990 myönnetyistä luvista alkaen,
  • Oulunsalossa 1995 myönnetyistä luvista alkaen.

Lisätietoa katselmuksista