Pohjatutkimusohjetta on tarkennettu sulfaattipitoisten maiden tutkimisen osalta

05.02.2024

Sulfaattimaiden esiintyminen rakennuspaikalla tulee selvittää. Maaperän hapettomissa olosuhteissa, pohjaveden pinnan alapuolella, esiintyy potentiaalisesti happamia sulfaattimaita, joista muodostuu todellisia happamia sulfaattimaita maaperän hapettuessa kuivatustasojen laskiessa (esim. salaojituksen seurauksena). Hapettumisen myötä maaperän rikkiyhdisteet muodostavat hapen kanssa reagoidessaan rikkihappoa, joka aiheuttaa haitallisia vaikutuksia mm. betoni- ja teräsrakenteille tai alapuolisiin vesistöihin. Potentiaalisten happamien sulfaattimaiden alueella maaperän kuivatustason laskemista tulee välttää. Todellisia happamia sulfaattimaita voi esiintyä maaperän ominaisuuksista riippuen rakennuspaikalla myös pohjavedentason yläpuolella.  Sulfaattimaiden vaikutus perustuksiin tulee arvioida - mm. terästen korroosiota kasvattava vaikutus, tarvitaanko betonilta sulfaatinkestoa.

Pientalotonteilla (n. 1000 m2 tai pienempi) on otettava vähintään yksi maanäytesarja pintahumuksen alapuolisista maakerroksista, 0,5 m kerroksina tai maalajikerrosrajojen mukaan. Näytteenotto ulotetaan vähintään 1 metri alimman rakentamis-/kuivatustason alapuolelle. Maanäytteistä tehdään laboratorioanalyysit, joilla määritetään maanäytteiden pH ja kokonaisrikkipitoisuus. Mikäli happamia sulfaattimaita kokonaisrikkipitoisuuden perusteella esiintyy, tehdään tarkentavat laboratorioanalyysit (NAG-pH / TPA pH) happamien sulfaattimaiden esiintymisen tarkentamiseksi.

Mikäli rakennuspaikalla on sulfaattimaita, saa sulfaattipitoiset kaivuumaat läjittää ainoastaan maankaatopaikalle, jonka ympäristölupa mahdollistaa sulfaattimaiden vastaanottamisen - Oulussa esim. Kaakkurin maankaatopaikka. Sulfaattipitoiset kaivumaat pitää neutraloida ennen maankaatopaikalle vientiä. Maaperätutkimuksessa pitää olla ohje, kuinka neutralointi tulee suorittaa. Lisäksi maaperätutkimuksessa pitää olla ohje, kuinka työmaalla syntyvät vedet pitää käsitellä, mikäli sellaisia syntyy; katso myös Oulun kaupungin Työmaavesiohje (pdf).

Lue tarkemmat ohjeet pohjatutkimuksista Rakenteiden lujuus ja vakaus -sivulta.